Model van de tempel in Jeruzalem (Wikimedia Commons)

Nederlands + English

De Joodse tempel in Jeruzalem werd in 70 na Christus verwoest. Gebouwd door Zerubbabel nadat de Israëlieten in de 6e eeuw voor Christus terugkeerden uit  Babylon , later uitgebreid door Herodes en bezocht door Jezus, blijft de tempel fascineren. 

Bron: Kehila News – One for Israel

Sommigen zijn bezig met de argumenten over de exacte locatie van die tempel, terwijl anderen zijn gefocust op de derde tempel die nog moet komen. Velen gaan ervan uit dat nu de Heilige Geest in ons, Zijn volk, woont, de zaak van een tempel van stenen en cement zeker overbodig moet zijn. Waar gaat alle controverse over, en doet het er echt toe?

De consensus van Israëlische archeologen is dat de Joodse tempel ooit min of meer stond waar de Rotskoepel zich nu bevindt, de iconische gouden koepel op vrijwel elke foto van Jeruzalem. Maar hebben ze allemaal ongelijk? Een paar buitenstaanders hebben het heersende denken in twijfel getrokken en gesuggereerd dat het daar niet kan zijn geweest vanwege Romeinse gebouwen die de ruimte op de Tempelberg in beslag namen, en dat de tempel zelf verder in het gebied lag dat bekend staat als de Stad van David. Het debat is krachtig geweest, maar er zijn veel redenen waarom de nieuwe theorieën tekortschieten, en de gevestigde wetenschap is in feite correct. 1

DE BIJBELSE AANWIJZINGEN

God koos de plek. Het was precies de plaats waar  Abraham naartoe ging om Izaak  op de berg Moria te offeren . In Genesis 22:2 beveelt God Abraham om naar Moria te gaan en daar Izak te offeren als een brandoffer op de berg die Hij hem zou tonen. We zien Moria nog maar één keer in de Bijbel verschijnen, in 2 Kronieken 3:1-4, waarin hij de plek beschrijft waarop Salomo de eerste tempel in Jeruzalem bouwde. God vereist dat alle Israëlitische mannen drie keer per jaar verschijnen voor offers op de plaats die Hij zou kiezen:

U mag u daarvoor alleen naar de plaats begeven die Hij in een van uw stamgebieden zal kiezen om er Zijn naam te laten wonen. Ga dus naar de plaats waar Hij woont …..” (Deuteronomium 12:5 NBV)

De  Stad van David  is een gebied net ten zuiden van de Tempelberg en buiten de muren van de oude stad zoals die er nu uitziet. Er is veel opgegraven en er zijn allerlei schatten opgegraven, en archeologen hebben goede redenen om aan te nemen dat het paleis van koning David in dat gebied is gebouwd. De stad stond ook bekend als Salem, waar Melchizedek vandaan kwam in de tijd van Abraham, en uit die tijd is een oud altaar gevonden door de beroemde archeoloog Eli Shukron. 2 Maar betekent dat dat de tempel later op dezelfde plek is gebouwd? Niet noodzakelijk. De stad was de thuisbasis van de Jebusieten en werd veroverd door David:

De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. Die zeiden tegen David: ‘U komt er niet in! …  Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburcht en hij verklaarde: ‘Wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart.’ Daarom zegt men: Lammen blinden die komen het huis niet in. David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburcht.  (2 Samuël 5:6-9NBV) 

De Gihon-bron en het nabijgelegen bassin van Siloam passen zoals bekend bij de beschrijvingen van het Bijbelse Jeruzalem, inclusief de tunnel van Hizkia die er nog steeds staat, gebouwd om de kostbare waterbron te beschermen tegen aanvallers (2 Koningen 20:20). Maar de Stad van David was precies dat. Een stad. Zelfs voordat het door de Israëlieten werd veroverd, had het meerdere gebouwen en bouwwerken die alleen maar groter werden toen de Israëlieten zich daar vestigden. Er was geen ruimte voor een groot tempelcomplex in de Stad van David. Het is een klein stukje land, een verhoogde bergkam, die leidt naar een hogere plaats op de berg Moria.

Koning David kocht het land voor de tempel van Arauna de Jebusiet in opdracht van God. Vroeger was het een  dorsvloer.  Merk op dat de tekst ons vertelt dat David naar boven ging, en Araunah keek op hem neer toen hij dichterbij kwam. Dit vertelt ons dat het perceel duidelijk hoger lag dan waar David als koning zat, wat logisch is aangezien een dorsvloer voldoende ruimte moet hebben en open en hoog moet zijn zodat de wind het kaf kan wegblazen:

Diezelfde dag kwam Gad bij David en zei tegen hem: ‘Ga naar de dorsvloer van de Jebusiet Arauna en richt daar voor de HEER een altaar op. David ging naar boven zoals de HEER hem bij monde van Gad had bevolen. En toen Arauna naar beneden keek, zag hij de koning en zijn dienaren naar hem toe komen. En Arauna ging naar buiten en bracht hulde aan de koning met zijn gezicht naar de grond. (2 Samuël 24:18-20)

De Oostpoort is ook een aanwijzing voor ons. Veel van de  stad Jeruzalem  is door de eeuwen heen onherkenbaar veranderd. De stadsmuren zijn gebouwd en herbouwd en definiëren en herdefiniëren de stadsgrenzen steeds weer opnieuw. Maar wat interessant is aan de Oosterse, of de Gouden Poort zoals die soms wordt genoemd, is dat de pilaren waar de poort omheen is gebouwd, er vermoedelijk al sinds de eerste tempelperiode hebben gestaan. 3 Deze oude poort was de ingang waardoor de Messias vanuit het Oosten in de tempel zou komen. Het is vandaag de dag dichtgemetseld en er is een stedelijke mythe dat het opzettelijk werd geblokkeerd in tijden van moslimheerschappij, ogenschijnlijk om te voorkomen dat de Joodse Messias door die poort kon komen. Ook waren er moslimgraven voor de poort geplaatst, voor de zekerheid. Maar de Messias ging 2000 jaar geleden al door die poort op een ezel, en geen enkele hoeveelheid graven of stenen kan Zijn glorieuze terugkeer tegenhouden.

Toen bracht hij me terug naar de buitenste poort van het heiligdom, die op het oosten ligt. En het was dicht.  En de Heer zei tegen mij: “Deze poort zal gesloten blijven; het zal niet worden geopend en niemand zal erdoor binnengaan, want de Heer, de God van Israël, is erdoor binnengegaan. Daarom blijft het gesloten.  Alleen de prins mag in de poort zitten om brood te eten voor het aangezicht van de Heer. Hij zal door de voorhal van de poort naar binnen gaan en langs dezelfde weg naar buiten gaan. (Ezechiël 44:1-3)

DE TEMPEL EN DE MESSIAS

De meeste mensen denken aan de twee tempels in de Bijbel, de eerste gebouwd door Salomo en de tweede door Zerubbabel in de tijd van Nehemia. Dat is echter niet het volledige verhaal. Om te beginnen is het mogelijk om de Tabernakel in de woestijn mee te tellen, en ook het hemelse patroon waarop het gebaseerd was. De auteur van de brief aan de Hebreeën stelt duidelijk dat de Tabernakel slechts een kopie was van wat al in de hemel bestond (Hebreeën 8:5). Dus dat zijn er nu vier. We kunnen zeggen dat we als gelovigen nu Gods tempel zijn en dat Zijn Geest in ons woont, dus dat zijn er vijf, maar er wordt ons verteld dat er nog meer stenen en cement moeten komen.

Daniël 9:25-27 beschrijft de komst van de Messias en de verwoesting van de tempel, alvorens verder te gaan met het beschrijven van de verschrikkelijke dagen waarin de Antichrist een verbond sluit, het verbreekt en de “gruwel der verwoesting” veroorzaakt in de (kennelijk herbouwde) tempel. Aangezien Daniëls profetieën vrij letterlijk zijn uitgekomen bij de komst van Jezus en de vernietiging van de tempel, is het redelijk om te verwachten dat de volgende verzen ook letterlijk zullen uitkomen. We zien dit inderdaad herhaald in Mattheüs 24, waar de discipelen aan Jezus vragen “wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde van het tijd?” Hij gaat verder met het noemen van die profetie uit Daniël 9 als antwoord op wat er aan het einde zal gebeuren als een teken van Zijn komst. Sommigen zeggen dat de hele passage werd vervuld in 70 na Christus toen de laatste tempel werd verwoest, maar de discussie ging over het einde van de wereld en de uiteindelijke terugkeer van Jezus. Duidelijk, geen van beide gebeurde in de eerste eeuw. Later in 2 Thessalonicenzen lezen we over de Antichrist die zijn intrek nam in de volgende tempel en deze verontreinigde. Merk op dat het de tempel van God wordt genoemd:

Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dat herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was.? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. (2 Thessalonicenzen 2:4-8)

Openbaring 11 beschrijft ook de volgende tempel die wordt verontreinigd en de twee getuigen die prediken in het tempelgebied voordat ze daarvoor worden gedood. Ja, het zal op de een of andere manier worden herbouwd, mogelijk zelfs naast de Rotskoepel, maar het zal worden verontreinigd. De glorieuze terugkeer van de Messias zal echter alle dingen rechtzetten. We kijken en wachten terwijl de profetie zich geleidelijk voor onze ogen ontvouwt. Er hebben opmerkelijke ontwikkelingen plaatsgevonden in het Midden-Oosten, die allemaal perfect aansluiten bij de Bijbelse profetieën. We weten misschien niet hoe het precies zal gebeuren, maar als we ijverig zijn om de Schrift te bestuderen, zullen we het herkennen wanneer het gebeurt. Uiteindelijk zal Jezus uit het Oosten komen, door die poort, om opnieuw te regeren en te regeren vanuit de plaats die God koos om Zijn naam en woonplaats te vestigen.

Toen leidde hij me naar de poort, de poort op het oosten.  En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit het oosten. En het geluid van zijn komst was als het geluid van vele wateren, en de aarde straalde van zijn heerlijkheid.  En het visioen dat ik zag was net als het visioen dat ik had gezien toen hij kwam om de stad te vernietigen, en net als het visioen dat ik had gezien bij het Chebar-kanaal. En ik viel op mijn gezicht.  Toen de heerlijkheid van de Heer de tempel binnenging door de poort op het oosten, tilde de Geest me op en bracht me naar de binnenhof; en zie, de heerlijkheid van de Heer vervulde de tempel. (Ezechiël 43:1-5)

  1. Bijvoorbeeld Earnest E. Martin en Robert Cornuke, die grondig zijn ontkracht door geleerden als Leen Ritmeyer, een archeologisch architect die betrokken was bij alle grote opgravingen in Jeruzalem. Hij was hoofdarchitect van de opgravingen op de Tempelberg onder leiding van wijlen prof. Benjamin Mazar en van de opgravingen in de Joodse wijk in de oude stad van Jeruzalem onder leiding van wijlen prof. Nahman Avigad, beiden van de Hebreeuwse Universiteit. U kunt hier luisteren naar zijn gedachten over het onderwerp  .
    Bovendien maakt Dr. Christian Widener, auteur van  The Temple Revealed: The True Location of the Jewish Temple Hidden in Plain Sight (2020) een City of David-tempel vrijwel onmogelijk.
  2. Eli Shukron en Yoel Bin-Nun  Een Matzevah-tempel uit de periode van de aartsvaders in de stad Salem, later de stad van David 
  3. Ritmeyer, L. (11 maart 2019). De Gouden Poort van de Tempelberg in Jeruzalem – Het interieur van de Gouden Poort in de jaren 70en Nehemia 3:29 geeft aan dat de Oostelijke Poort nog stond ten tijde van de tempel van Salomo toen de Israëlieten terugkeerden om de verwoeste stad te herstellen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op One For Israel en is met toestemming opnieuw geplaatst.

 

****************************************
ENGLISH

Model of the Temple in Jerusalem (Wikimedia Commons)

The Jewish temple in Jerusalem was destroyed in 70 AD. Built by Zerubbabel after the Israelites returned from Babylon in the 6th century BC, then later extended by Herod and visited by Jesus, the temple continues to fascinate.

Source: Kehila News – One for Israel

Some are preoccupied with the arguments concerning the exact location of that temple, while others are focused on the third temple to come. Many more assume that now the Holy Spirit lives within us as His people, the matter of a brick and mortar temple must surely be redundant. What is all the controversy about, and does it really matter anymore?

The consensus of Israeli archaeologists is that the Jewish temple once stood more or less where the Dome of the Rock is today – the iconic golden dome in pretty much every picture of Jerusalem. But are they all wrong? A few outsiders have challenged the dominant thinking, suggesting that it can’t have been there due to Roman constructions taking up the space on the Temple Mount, and that the temple itself was further down in the area known as the City of David. Debate has been vigorous, but there are many reasons why the new theories fall short, and the established scholarship is in fact correct.1

THE BIBLICAL CLUES

God chose the spot. It was the very place that Abraham went to sacrifice Isaac on Mount Moriah. In Genesis 22:2, God commands Abraham to go to Moriah and sacrifice Isaac there as a burnt offering on the mountain He would show him. We see Moriah appear only once more in the Bible, in 2 Chronicles 3:1-4, describing the spot upon which Solomon built the first temple in Jerusalem. God requires that all Israelite men should appear three times each year for sacrifices at the place that He would choose:

But you shall seek the place that the Lord your God will choose out of all your tribes to put his name and make his habitation there. There you shall go.” (Deuteronomy 12:5)

The City of David is an area just south of the Temple Mount area and outside the walls of the Old City as it stands today. There has been much excavation and all kinds of treasures have been unearthed, and archaeologists have good reason to believe that King David’s palace was built in that area. The city was also known as Salem where Melchizadek came from in the time of Abraham, and an ancient altar has been found from around that time by renowned archaeologist, Eli Shukron.2 But does that mean the temple was later built on the same spot? Not necessarily. The city was home to the Jebusites, and conquered by David:

The king and his men marched to Jerusalem to attack the Jebusites, who lived there… David captured the fortress of Zion—which is the City of David. On that day David had said, “Anyone who conquers the Jebusites will have to use the water shaft to reach those ‘lame and blind’ who are David’s enemies.” … David then took up residence in the fortress and called it the City of David. (2 Samuel 5:6-9)

The Gihon Spring and nearby Pool of Siloam famously fit descriptions of biblical Jerusalem, including Hezekiah’s tunnel which still stands today, built to protect the precious water source from attackers (2 Kings 20:20). But the City of David was just that. A city. Even before it was captured by the Israelites it had multiple buildings and structures which only expanded as the Israelites settled there. There was no room for a large temple compound in the City of David. It’s a small finger of land, a raised ridge, leading up to a higher place on Mount Moriah.

King David purchased the land for the temple from Araunah the Jebusite under instruction from God. It used to be a threshing floor. Notice the text tells us that David went up, and Araunah was looking down at him as he approached. This tells us that the plot was evidently at a higher elevation than where David sat as king, which makes sense since a threshing floor should have plenty of space and be open and high for winds to blow away chaff:

And Gad came that day to David and said to him, “Go up, raise an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite.” So David went up at Gad’s word, as the Lord commanded. And when Araunah looked down, he saw the king and his servants coming on toward him. And Araunah went out and paid homage to the king with his face to the ground. (2 Samuel 24:18-20)

The Eastern Gate is also a clue for us. Much about the city of Jerusalem has changed beyond recognition over the ages. The city walls have been built and rebuilt, defining and redefining city limits over and over again. But what is interesting about the Eastern, or Golden Gate as it’s sometimes known, is that the pillars that the gate is built around are thought to have been there since the first temple period.3 This ancient gate was the entrance through which the Messiah was to come into the temple from the East. It is bricked up today and there is an urban myth that it was deliberately blocked under times of Muslim rule ostensibly to stop the Jewish Messiah from coming through, and that Muslim graves were also positioned in front of the gate, just to be sure. But the Messiah already entered through that gate on a donkey 2000 years ago, and no amount of graves or bricks could possibly stop His glorious return.

Then he brought me back to the outer gate of the sanctuary, which faces east. And it was shut. And the Lord said to me, “This gate shall remain shut; it shall not be opened, and no one shall enter by it, for the Lord, the God of Israel, has entered by it. Therefore it shall remain shut. Only the prince may sit in it to eat bread before the Lord. He shall enter by way of the vestibule of the gate, and shall go out by the same way. (Ezekiel 44:1-3)

THE TEMPLE AND THE MESSIAH

Most people think of the two temples in the Bible, the first built by Solomon and the second by Zerubbabel in the time of Nehemiah. However, that is not the full story. For one thing, it is possible to count the Tabernacle in the wilderness, and also the heavenly pattern that it was based upon. The author of the letter to the Hebrews clearly states that the Tabernacle was a mere copy of what already existed in heaven (Hebrews 8:5). So that’s four now. We can say that as believers we are now God’s temple, and that His Spirit dwells in us, so that’s five, but we are told that more bricks and mortar are yet to come.

Daniel 9:25-27 describes the coming of the Messiah and the temple’s destruction, before going on to describe the terrible days in which the Antichrist makes a covenant then breaks it and sets up the “abomination that causes desolation” in the (evidently rebuilt) temple! Since Daniel’s prophecies have come true quite literally in the arrival of Jesus and the destruction of the temple, it is reasonable to expect the next verses to literally come to pass also. Indeed we see this repeated in Matthew 24 where the disciples ask Jesus “what will be the sign of your coming and of the end of the age?” He proceeds to mention that prophecy from Daniel 9 in answer to what will happen at the end as a sign of His coming. Some say that the entire passage was fulfilled in 70 AD when the latter temple was destroyed, but the discussion was concerning the end of the world and the eventual return of Jesus. Clearly, neither of those happened in the first century. Later in Second Thessalonians we read about the Antichrist taking up residence in the next temple, defiling it. Notice that it is called the temple of God:

He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God….And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. (2 Thessalonians 2:6,8)

Revelation 11 also describes the next temple being defiled and the two witnesses preaching in the temple area before they are killed for doing so. Yes, it will be rebuilt in some manner, possibly even next to the Dome of the Rock, but it will be defiled. However, the Messiah’s glorious return will put all things right. We are watching and waiting as prophecy gradually unfolds before our eyes. Remarkable developments have been taking place in the Middle East all lining up perfectly with Bible prophecy. We may not know how it will come about exactly, but if we are diligent to study the Scriptures, we will recognize it when it happens. Ultimately, Jesus will come from the East, through that gate, to rule and reign once again from the place God chose to put His name and habitation.

Then he led me to the gate, the gate facing east. And behold, the glory of the God of Israel was coming from the east. And the sound of his coming was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. And the vision I saw was just like the vision that I had seen when he came to destroy the city, and just like the vision that I had seen by the Chebar canal. And I fell on my face. As the glory of the Lord entered the temple by the gate facing east, the Spirit lifted me up and brought me into the inner court; and behold, the glory of the Lord filled the temple. (Ezekiel 43:1-5)

  1. For example, Earnest E. Martin and Robert Cornuke, who have been thoroughly debunked by scholars such as Leen Ritmeyer, an archaeological architect who has been involved in all of Jerusalem’s major excavations. He was chief architect of the Temple Mount Excavations directed by the late Prof. Benjamin Mazar and of the Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem directed by the late Prof. Nahman Avigad, both of the Hebrew University. You can listen to his thoughts on the subject
    Additionally, Dr Christian Widener, author of The Temple Revealed: The True Location of the Jewish Temple Hidden in Plain Sight (2020) renders a City of David temple virtually impossible.
  2. Eli Shukron and Yoel Bin-Nun A Matzevah Temple from the Period of the Patriarchs in the City of Salem, Later the City of David 
  3. Ritmeyer, L. (11 March 2019). The Golden Gate of the Temple Mount in Jerusalem – The interior of the Golden Gate in the 1970’s, and Nehemiah 3:29 indicates that the Eastern Gate was still standing from the time of Solomon’s temple when the Israelites returned to repair the ruined city.

This article originally appeared on One For Israel and is reposted with permission.