Photo Credit: ©iStock/Getty Images Plus/liuzishan

Nederlands + English

Gog en Magog symboliseren iets sinisters dat met de Eindtijd te maken heeft. Ze vertegenwoordigen ook historische volkeren die kort na de tijd van Noach bestonden en springen in het oog op het toneel in Ezechiël 38 en Ezechiël 39 .

Door Crosswalk.com – Hoop Bolinger

In dit artikel zullen we onderscheid maken tussen de historische Gog en Magog die in Ezechiël voorkomen, en de Gog en Magog die in Openbaring 20:8-9 worden genoemd. We zullen ook kort ingaan op de symboliek van deze twee namen en hoe ze een rol spelen tijdens de Laatste Dagen.

Ten slotte zullen we bespreken waarom we onze aandacht moeten besteden aan het onderwerp in kwestie. Per slot van rekening is de hele Schrift door God geïnspireerd. Dat betekent dat wij zelfs enkele van de meest schijnbaar kleine details in ons eigen leven kunnen toepassen en ervan kunnen leren.

Wie zijn de historische Gog en Magog?

Als je het boek Ezechiël leest, kan het moeilijk zijn om te onderscheiden welke visioenen betrekking hadden op de situatie van Israël in de context van het boek en welke een voorafschaduwing waren van gebeurtenissen die zouden komen in de Eindtijd (en welke in beide categorieën passen).

Maar we hebben wel een historische Gog en Magog die verschillen van de tegenhanger die we in Openbaring zien.

Het woord van de HEER kwam tot mij: “Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zeg: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Zie, ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren…'” (Ezechiël 38:1-4 HSV ).

“En u mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Ik zál u, Gog, oppervorst van Meshech en Tubal! Ik zal je omkeren, meeslepen. U doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen, maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven.” ( Ezechiël 39:1-2 HSV) .

We zien Gog eerder in 1 Kronieken 5:4 kort verschijnen, als een afstammeling van een profeet genaamd Joël:

De nakomelingen van Joël: zijn zoon Semaja, zijn zoon Gog, zijn zoon Simei, zijn zoon Micha, zijn zoon Reaja, zijn zoon Baäl en zijn zoon Beera, die koning Tiglath-Pileser van Assyrië in ballingschap voerde. ( 1 Kronieken 5:4  HSV)

We ontvangen niet veel andere informatie over Gog, behalve dat hij uit het noorden komt en Israël wil binnenvallen en plunderen .

Wat Magog betreft, lijkt er een beetje discussie te zijn over de vraag of Gog en Magog één en dezelfde zijn, of dat Gog uit de noordelijke regio van Magog komt .

“Gog schijnt de koning te zijn en Magog het koninkrijk; zodat Gog en Magog zijn als Farao en de Egyptenaren.” (Matthew Henry’s commentaar op Ezechiël 38 )

Sommigen hebben gespeculeerd over het specifieke koninkrijk Magog dat Israël probeerde te vernietigen: Lydia, Sabi, Scythia of misschien de Seleuciden.

Een ander voorbeeld van Magog blijkt een zoon te zijn van Jafeth, een van Noachs drie zonen ( Genesis 10:2 ) ( 1 Kronieken 1:5 ). Sommige geschriften van Josephus geven aan dat Magog regeerde over een noordelijk koninkrijk vergelijkbaar met de Scythen.

In beide gevallen lijkt het erop dat een natie of vele naties zullen samenwerken tegen Israël (of hadden samengewerkt) en dat ze niet zullen opkomen tegen de machten van de Almachtige God. We weten ook dat het bekwame krijgers zijn (of waren) die afkomstig zijn uit koninkrijken ten noorden van Israël, maar nogmaals, we krijgen niet veel details over hen, behalve dat ze een bedreiging lijken te zijn.

Wie zijn de Gog en Magog in de eindtijd van Openbaring?

We lopen hier tegen een lastige situatie aan, omdat dit volledig afhangt van wanneer de Eindtijd plaatsvindt. Sommigen hebben verondersteld dat verschillende noordelijke koninkrijken en supermachtige naties vandaag de dag de Gog en Magog vertegenwoordigen die we in Openbaring 20:7-8 zien.

Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan worden vrijgelaten uit zijn gevangenis en zal uitgaan om de naties in de vier hoeken van de aarde – Gog en Magog – te misleiden en hen te verzamelen voor de strijd. In aantal zijn ze als het zand aan de kust. Ze marcheerden over de breedte van de aarde en omsingelden het kamp van Gods volk, de stad die hij liefheeft. Maar vuur kwam uit de hemel neer en verslond hen (Openbaring 20:7-9).

Eeuwen van wetenschappelijke verdeeldheid zijn over deze kwestie uitgegoten, dus dit artikel is niet bedoeld om met iemand te debatteren over welk koninkrijk Gog of Magog vertegenwoordigt.

Hoewel we de exacte aard van het koninkrijk van Gog en Magog niet kennen, weten we uit Openbaring wel dat legers uit deze koninkrijken hun krachten zullen bundelen met Satan in een poging om Gods volk te vernietigen. Volgens de vermelding van John Lees in de International Standard Bible Encyclopedia past de vermelding in Openbaring van Gog en Magog, die strijden tegen Gods volk, in een grotere geschiedenis:

“In de Apocalyps van Johannes vertegenwoordigen Gog en Magog alle heidense tegenstanders van de Messias (Openbaring 20:8 ), en in die zin komen deze namen vaak terug in de Joodse apocalyptische literatuur.”

We weten uit de beschrijving van Openbaring 20 dat Satan erin slaagt een groot leger op de been te brengen. Samen lanceren deze troepen een aanval op Jeruzalem, maar hun voortgang wordt afgebroken omdat vuur uit de hemel hen verteert.

Roger Barrier van Crosswalk.com legt het als volgt uit:

“De eerdergenoemde passages zijn letterlijke woorden die de verschrikkelijke gebeurtenissen van de laatste dagen beschrijven. Terwijl Rusland wordt vernietigd door de Antichrist net voordat de zevenjarige verdrukking begint, zullen Gog en Magog zich herbewapenen en deelnemen aan de oorlog van Armageddon. Als resultaat van de oorlog tussen de koning van het noorden en de antichrist, staat Israël open voor het ondertekenen van een zevenjarig vredesverdrag met de antichrist om hen te beschermen tegen andere invasies. Na drie en een half jaar verbreekt de antichrist het vredesverdrag door Israël binnen te vallen en alle verschrikkingen van het boek Openbaring breken uit over de aarde. Tijdens de laatste dagen brengt God de legers van de Antichrist, Rusland, het Midden-Oosten, de Arabisch-Afrikaanse coalitie en China samen in de Vallei van Megiddo voor de Slag van Armageddon.”

Waarom zijn Gog en Magog vandaag van belang?

Als christenen hebben we de neiging om passages in het Oude Testament te negeren. We zien ze misschien niet als relevant of willen ons alleen concentreren op het Nieuwe Testament.

Maar we moeten in gedachten houden dat de Schrift één groot verhaal is, en als we driekwart ervan overslaan, missen we een groot deel van de verhaallijn over verlossing van de mensheid en deze wereld.

Op dezelfde manier zijn de vreemde visioenen van Ezechiël zeer relevant voor ons vandaag. Die visioenen kunnen te maken hebben met koninkrijken die tijdens of na zijn tijd bestonden. Nu we de eindtijd naderen, moeten we weten wat ons, of toekomstige christenen, te wachten staat wanneer de gebeurtenissen uit Openbaring plaatsvinden.

En we moeten de hele Bijbel lezen, niet alleen gedeelten die we leuk vinden of gedeelten van het Nieuwe Testament. Als we Gods verlossingsverhaal willen begrijpen, moeten we ook passages uit Ezechiël lezen over twee (of mogelijk één) koninkrijken met rijmende namen.

 

**********************************************

 

Photo Credit: ©iStock/Getty Images Plus/liuzishan

ENGLISH

Gog and Magog symbolize something sinister having to do with the End Times. They also represent historical peoples that existed a little after the time of Noah and explode onto the scene in Ezekiel 38 and Ezekiel 39.

By Crosswalk.com – Hoop Bolinger

In this article, we’ll differentiate between the historical Gog and Magog featured in Ezekiel, and the Gog and Magog mentioned in Revelation 20:8-9. We’ll also lightly touch on the symbolism of these two names and how they play a role during the Last Days.

Finally,  we’ll discuss why we should invest our attention on the topic at hand. After all, all of Scripture is God-breathed. That means even we can apply and learn from some of the most seemingly minor details in our own lives.

Who Are the Historical Gog and Magog?

Reading the book of Ezekiel, one might have a hard time differentiating which visions pertained to Israel’s situation during the context of the book and which ones foreshadowed events to come in the End Times (and which fit into both categories).

But we do have a historical Gog and Magog that differ from the counterpart we see in Revelation.

The word of the LORD came to me: “Son of man, set your face against Gog, of the land of Magog, the chief prince of Meshek and Tubal; prophesy against him and say: ‘This is what the Sovereign LORD says: I am against you, Gog, chief prince of Meshek and Tubal. I will turn you around, put hooks in your jaws and bring you out with your whole army—your horses, your horsemen fully armed, and a great horde with large and small shields, all of them brandishing their swords…'” (Ezekiel 38:1-4).

“Son of man, prophesy against Gog and say: ‘This is what the Sovereign LORD says: I am against you, Gog, chief prince of Meshek and Tubal. I will turn you around and drag you along. I will bring you from the far north and send you against the mountains of Israel. Then I will strike your bow from your left hand and make your arrows drop from your right hand. On the mountains of Israel you will fall, you and all your troops and the nations with you. I will give you as food to all kinds of carrion birds and to the wild animals…'” (Ezekiel 39:1-2).

We see Gog make a brief appearance earlier in 1 Chronicles 5:4, as a descendant of a prophet named Joel:

The descendants of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son, Micah his son, Reaiah his son, Baal his son, and Beerah his son, whom Tiglath-Pileser king of Assyria took into exile.

We don’t receive a whole lot of other information about Gog, except that he comes from the North and seeks to invade and plunder Israel.

As for Magog, there seems to be a bit of debate as to whether Gog and Magog are one and the same, or Gog hails from the northern region of Magog.

“Gog seems to be the king and Magog the kingdom; so that Gog and Magog are like Pharaoh and the Egyptians.” (Matthew Henry’s commentary on Ezekiel 38)

Some have conjectured as to the specific kingdom of Magog that sought to destroy Israel: Lydia, Sabi, Scythia, or perhaps the Seleucids.

Another instance of Magog appears to be a son of Japheth, one of Noah’s three sons Noah (Genesis 10:2) (1 Chronicles 1:5). Some of Josephus’ writings indicate Magog ruled over a northern kingdom similar to the Scythians.

In either case, it appears either a nation or many nations will team up against Israel (or had) and that they will not stand against the powers of the Almighty God. We also do know that they are (or were) skilled warriors who hail from kingdoms north of Israel, but again, we don’t receive many details about them except they appear to be a threat.

Who Are the Gog and Magog in Revelation’s End Times?

We run into a sticky situation here, because this entirely depends on when the End Times take place. Some have conjectured various northern kingdoms and superpower nations today to represent the Gog and Magog we see in Revelation 20:7-8.

When the thousand years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth — Gog and Magog — and to gather them for battle. In number they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God’s people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them (Revelation 20:7-9).

Centuries of scholarly division have been poured over this issue, so this article does not intend to debate with anyone about which kingdom represents Gog or Magog.

Although we do not know the exact nature of the kingdom of Gog and Magog, we do know from Revelation that armies from these kingdoms will join forces with Satan in an attempt to destroy God’s people. According to John Lees’ entry in the International Standard Bible Encyclopedia, Revelation’s mention of Gog and Magog fighting God’s people fits a larger tradition:

“In the Apocalypse of John, Gog and Magog represent all the heathen opponents of Messiah (Revelation 20:8), and in this sense these names frequently recur in Jewish apocalyptic literature.”

We know from the Revelation 20 description that Satan manages to muster a large army. Together, these forces launch an attack on Jerusalem, but their progress gets cut short because fire from heaven consumes them.

Roger Barrier at Crosswalk.com explains it this way:

“The previously mentioned passages are literal words which describe the horrible events of the last days While Russia is destroyed by the Antichrist just before the seven-year tribulation begins, Gog and Magog will rearm and take part in the war of Armageddon. As a result of the war between the King of the North and the Antichrist, Israel is open to signing a seven-year-peace treaty with the Antichrist to protect them from other invasions. After three and half years the Antichrist breaks the peace treaty by invading Israel and all the horrors of the book of Revelation break forth over the earth. During the last days, God brings the armies of the Antichrist, Russia, the Middle East, the Arab-African coalition and China together in the Valley of Megiddo for the Battle of Armageddon.”

Why Do Gog and Magog Matter Today?

As Christians, we have a tendency to ignore passages in the Old Testament. We may not see them as relevant or only want to focus on the New Testament.

But we have to keep in mind that Scripture is one big story, and if we skip three-quarters of it, we miss out on a big part of the redemption arc of humanity and this world.

In the same way, weird visions Ezekiel experiences that may have to do with kingdoms that existed during or after his time have high relevance for us today. As we approach the Last Days, we need to know what’s in store for us, or future Christians, when the events of Revelation come to pass.

And we need to read the entire Bible, not just portions that we enjoy or portions of the New Testament. If we want to understand God’s redemptive story, that includes reading passages found in Ezekiel about two (or possibly one) kingdoms with rhyming names.