Avi Lipkin houdt de officiële lijst van partijen voor de verkiezingen van 1 november vast (Foto: Facebook)
Avi Lipkin holds the official list of parties running in the Nov. 1 election (Photo: Facebook)
Nederlands + English

De oprichter van de ‘Bible Bloc Party’ (Gush HaTanakhi) – die Joods is – heeft een geduldige aanpak ontwikkeld om zijn belangrijkste politieke doel te bereiken: het vertegenwoordigen van Messiasbelijdende Joden en Christelijke Israëli’s in de Knesset.

Door: Allisraelnews

“Mozes begon zijn ambt pas op 80-jarige leeftijd, dus over nog eens zeven jaar zit ik in de Knesset en dan heb ik er nog 40 jaar,” grapte de 73-jarige Avi Lipkin in een interview met ALL ISRAEL NEWS.

Lipkin droomt er al 25 jaar van om deze partij op te richten. Het kostte hem 11 jaar om genoeg handtekeningen te krijgen om zich te registreren en nadat hij in 2018 erkenning kreeg van de Israëlische regering, heeft de partij in vier verkiezingen meegedaan.

Maar met geen budget voor publiciteit en met een kleine basis – Messiasbelijdende Joden, christenen en andere niet-Arabische minderheden tellen op tot ongeveer 5% van de bevolking – heeft het Bible Bloc nooit genoeg stemmen gekregen om het minimum te overschrijden dat nodig is om in de Knesset te komen.

Lipkin, die zichzelf omschrijft als een “Conservadoxe” Jood – wat betekent dat hij zowel uit een orthodoxe liturgie als uit conservatieve Joodse standpunten put – gelooft echter sterk dat Joodse en Christelijke Israëli’s gemeenschappelijke doelen hebben.

De partij is pro-life, steunt aliyah en is tegen een tweestatenoplossing, standpunten die overeenkomen met veel rechtse gelovigen.

Bovendien bestaat het Bible Bloc momenteel uit een onwaarschijnlijk assortiment van drie orthodoxe joden, een Arabische christen en vier Messiasbelijdende joden.

“In geen enkele partij staat een christen op de kandidatenlijst,” vertelde Lipkin aan ALL ISRAEL NEWS. “Het eerste wat ik probeer te doen is dit te verhelpen.”

Inderdaad, veel gelovigen – gefrustreerd door de laatste jaren van onbesliste verkiezingen – wenden zich nu tot het Bible Bloc , ondanks het feit dat het weinig kans maakt om in het Israëlische parlement te komen na de verkiezingen van 1 november.

In interviews met ALL ISRAEL NEWS verklaarden verschillende gelovigen dat zij niet langer bang zijn om hun stem “weg te gooien” op een partij die het niet zal halen en dat zij uit gewetensnood op het Bijbelblok zullen stemmen.

“We worden geen premier, dus we dingen niet mee naar die positie,” zei Beni Friedman, nr. 4 op de lijst. “Maar als Messiasbelijdende Jood is het voor mij belangrijk om weer een Goddelijke stem in het parlement te krijgen.”

Beni Friedman

Friedman – zoon van de vroegere secretaris van de partij, David Friedman, die eerder dit jaar overleed – zei dat het platform van de partij gebaseerd is op bijbelse waarden.

“Bij mijn weten zijn wij de enigen die officieel tegen abortus zijn sinds de oprichting van de partij,” zei hij.

Tegen tegenstanders die zeggen dat een stem op zo’n kleine partij verspild is, wijst Friedman erop dat veel mensen hetzelfde dachten nadat ze hadden gezien hoe de voormalige premier Naftali Bennett een coalitie vormde met een islamistische partij.

Hij merkt ook op dat de Ometz (Courage) – een nieuwe partij die is gevormd om Israëls draconische COVID-beleid aan te vechten – nu een sterke concurrent is voor de Messiaanse stem in Israël.

“Naar mijn mening zou het een verspilde stem op hen zijn, omdat zij slechts één procent vertegenwoordigen van wat men gelooft … in tegenstelling tot Gods waarden,” zei Friedman.

Friedman zegt dat de grondwet van Israël, als het er een had, gebaseerd zou zijn op Deuteronomium 4:5-6:

Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!

“Hoe wij God vertegenwoordigen is door te staan voor Zijn geboden,” zei hij. “Hopelijk kan ik zeggen dat ik mijn mannetje stond en me verzette tegen het kwaad in het land. Dat kan ik niet van alle anderen zeggen. Als politieke partij zijn wij een van de enigen die daarbij in de buurt kunnen komen.”

IS ISRAËLS GROOTSTE VIJAND VAN BINNEN?

Lipkin werd geboren in de VS en verhuisde 52 jaar geleden naar Israël. Hij heeft de laatste 30 jaar in kerken en synagogen over Israël en de bedreigingen van de islam gesproken, meestal in de VS.

Maar nu vreest hij dat Israël “een Khomeini-Orthodox land aan het worden is – en christenen en Messiasbelijdende Joden zitten in de problemen, tenzij we een partij als deze tot stand kunnen brengen.”

“Dit land moet pluralistischer worden. De ultra-orthodoxen zullen iedereen wegvagen,” vreest Lipkin.

De ultra-orthodoxe partijen (Shas and United Torah Judaism) hebben onevenredig veel macht in de regering en veel van hun beleid is slecht voor gelovigen, zei hij – zelfs bij het beslissen wie aliyah (immigratie naar Israël) mag maken. Lipkin gelooft dat dit een van de belangrijkste kwesties is.

Hoewel veel buitenlandse Evangelische Christenen Benjamin Netanyahu steunen, merkt Lipkin op dat de voormalige premier geen regering kan vormen zonder deze ultra-orthodoxe partijen die vijandig staan tegenover Messiasbelijdende Joden en christenen. En een andere bondgenoot van Netanyahu in deze verkiezing, Bezalel Smotrich van Religious Zionism, wil niet-joodse echtgenoten verbieden met hun joodse echtgenoot te immigreren.

“Het probleem hier in Israël is dat we geen ‘no taxation without representation’ hebben. We hebben de christenen bij ons nodig,” zei Lipkin.

 

 

ENGLISH

The founder of the Bible Bloc Party (Gush HaTanakhi) – who is Jewish – has developed a patient approach to accomplish his main political objective: representing Messianic Jews and Christian Israelis in the Knesset.

“Moses only started his ministry at 80, so in another seven years I’ll be in the Knesset and then I’ll have another 40 years there,” 73-year-old Avi Lipkin quipped in an interview with ALL ISRAEL NEWS.

Lipkin has been dreaming of forming this party for 25 years. It took him 11 years to get enough signatures to register and, after receiving recognition by the Israeli government in 2018, the party has run in four elections, which means it has been caught in the political deadlock of the last three years.

But with no budget for advertising and a small base – Messianic Jews, Christians and other non-Arab minorities add up to around 5% of the population – the Bible Bloc has never received enough votes to cross the minimum needed to get into the Knesset.

Nevertheless, Lipkin, who defines himself as a “Conservadox” Jew – meaning he draws from both an Orthodox liturgy and Conservative Jewish stances – believes strongly that Jewish and Christian Israelis have mutual goals.

The party is pro-life, supports aliyah and is opposed to a two-state solution, views that resonate with many right-wing believers.

Also, the Bible Bloc is currently comprised of an unlikely assortment of three Orthodox Jews, one Arab Christian and four Messianic Jews.

“There is no Christian on any party on the candidate list,” Lipkin told ALL ISRAEL NEWS. “The first thing I’m trying to do is fix this.”

Indeed, many believers – frustrated by the last few years of inconclusive elections – are turning now to the Bible Bloc despite the fact that it stands little chance of getting into the Israeli parliament after the Nov. 1 election.

In interviews with ALL ISRAEL NEWS, several believers stated that they are no longer concerned about “throwing away” their vote on a party that won’t make it and will vote for the Bible Bloc as a matter of conscience.

“We are not going to be prime minister, so we are not competing for that position,” said Beni Friedman, No. 4 on the list. “But as a Messianic Jew, it’s important to me to get some godly voice back into the parliament.”

Beni Friedman (Photo courtesy)

Friedman – son of the party’s former secretary, David Friedman, who passed away earlier this year – said the party’s platform is based on biblical values.

“To my knowledge we are the only ones officially standing against abortion since the inception of the party,” he said.

To detractors who say that a vote for such a small party is wasted, Friedman points out that many people felt the same after watching former Prime Minister Naftali Bennett form a coalition with an Islamist party.

He also noted the Ometz (Courage) – a new party formed to call Israel’s draconian COVID policies into account – is a strong competitor now for the Messianic vote in Israel.

“In my opinion it would be a wasted vote on them because they represent only one percent of what you believe … as opposed to God’s virtues,” Friedman said.

Friedman says that Israel’s Constitution, if it had one, would be based on Deuteronomy 4:5-6:

“‘See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations, who will hear about all these decrees and say, “Surely this great nation is a wise and understanding people.’”

“How we represent God is by standing for His virtues,” he said. “Hopefully I can say I stood my ground and I opposed evil in the land. I can’t say that for everyone else. As a political party we are one of the only ones that can come close to that.”

IS ISRAEL’S GREATEST ENEMY WITHIN?

Lipkin was born in the U.S. and moved to Israel 52 years ago. He has spent the last 30 years speaking about Israel and the threats of Islam at both churches and synagogues, mostly in the U.S.

But now he fears that Israel is becoming “a Khomeini-Orthodox country – and Christians and Messianic Jews are in trouble unless we can get a party like this.”

“This country needs to be more pluralistic. The ultra-Orthodox are gonna wipe everybody out,” Lipkin fears.

The ultra-Orthodox parties (Shas and United Torah Judaism) have a disproportionate amount of power in the government and many of their policies are bad for believers, he said – even in deciding who can make aliyah (immigration to Israel). Lipkin believes this is one of the most important issues.

While many Evangelical Christians from overseas support Benjamin Netanyahu, Lipkin notes that the former prime minister cannot form a government without these ultra-Orthodox parties who are antagonistic toward Messianic Jews and Christians. And another Netanyahu ally in this election, Bezalel Smotrich of Religious Zionism, wants to ban non-Jewish spouses from immigrating with their Jewish spouse.

“The problem here in Israel is we don’t have ‘no taxation without representation.’ We need the Christians with us,” Lipkin said.