Duizenden protesteren tegen hervormingen van de regering Netanyahu in Tel Aviv,

Thousands protest Netanyahu government reforms in Tel Aviv,
Jan. 7, 2022. (Twitter/Hanoch Milwidsky)

Nederlands + English

In een e-mail aan donateurs gaat ‘The New Israel Fund’ met de eer strijken voor het financieren en organiseren van anti-regeringsprotest in Tel Aviv, samen met eerder protest in Jeruzalem op de dag dat de nieuwe regering werd beëdigd.

Door Adina Katz, World Israel News

Een linkse, in de VS gevestigde NGO geeft financiële ondersteuning aan de protesten tegen de nieuwe regering, volgens een rapport van Channel 14 News.

Volgens een e-mail die het ‘New Israel Fund’ heeft gestuurd naar haar supporters, dat werd achterhaald door Channel 14, gaat de organisatie trots met de eer strijken voor haar cruciale rol in het organiseren en financieren van de protesten.

“Het Nieuw Israël Fonds hielp met een speciale financiële bijdrage aan de vele maatschappelijke organisaties die deelnamen aan… de enorme demonstratie op zaterdagavond in Tel Aviv,” luidt de e-mail.

Shatil [een tak van het Nieuw Israël Fonds] nam deel aan het coördineren en synchroniseren van de verschillende partijen die deelnamen aan het machtsvertoon.”

De e-mail gaf ook aan dat het .New Israel Fund’ betrokken was bij de planning van een anti-regeringsprotest eind december 2022.

“De stichting hielp ook de Tag Meir-organisatie bij het ondersteunen en organiseren van de demonstratie voor de Knesset op de dag dat de nieuwe regering werd beëdigd,” aldus de e-mail, “en [assisteerde] ook bij de LGBT-demonstratie die precies op die dag plaatsvond.”

Het ‘New Israel Fund’ verstrekt ook een “noodsubsidie” aan een groep die een “digitale campagne” zal opzetten gericht op de “ware betekenis van verschillende wetsvoorstellen” die de nieuwe regering naar verwachting zal invoeren.

Hoewel wordt aangenomen dat het ‘New Israel Fund’ in het verleden betrokken was bij eerdere protesten tegen premier Benjamin Netanyahu, is de e-mail de eerste keer dat de organisatie publiekelijk erkent dat het anti-regerings demonstranten steunt en financiert.

Op haar website beweert de NGO een niet-partijgebonden groep te zijn “die werkt aan een sterkere democratie in Israël, geworteld in de waarden van gelijkheid, verbondenheid en sociale rechtvaardigheid”.

Volgens NGO Monitor, “hebben groepen die geld ontvangen van het ‘New Israel Fund’ deel uitgemaakt van een netwerk van NGO’s die kunstmatige en gefabriceerde definities van apartheid promoten om de lopende campagnes uit te breiden die proberen Israël te delegitimeren en te demoniseren.”

 

***********************************

ENGLISH

In email to donors, ‘The New Israel Fund’ takes credit for funding and organizing anti-government protest in Tel Aviv, along with earlier protest in Jerusalem on the day the new government was sworn in.

By Adina Katz, World Israel News

A left-wing, U.S.-based NGO is providing financial support for the protests against the new government, according to a report from Channel 14 News.

According to an email sent by the New Israel Fund to its supporters, which was obtained by Channel 14, the organization is proudly taking credit for its critical role in organizing and financing the protests.

“The New Israel Fund assisted with a special grant to the many civil society organizations that took part in… huge demonstration on Saturday night  in Tel Aviv,” the email reads.

Shatil [a branch of the New Israel Fund] took part in coordinating and synchronizing the various parties that participated in the show of force.”

The email also indicated that the New Israel Fund was involved in planning an anti-government protest in late December 2022.

“The foundation also helped the Tag Meir organization in supporting and organizing the demonstration in front of the Knesset on the day the new government was sworn in,” the email reads, “and also [assisted with] the LGBT demonstration that took place on that exact day.”

The New Israel Fund is also providing an “emergency grant” to a group that will produce a “digital campaign” focusing on the “true meaning of various bills” the new government is expected to introduce.

While it’s believed that the New Israel Fund was involved in previous protests against Prime Minister Benjamin Netanyahu in the past, the email marks the first time that the organization publicly acknowledges that it is supporting and funding anti-government protesters.

On its website, the NGO purports to be a non-partisan group “working to build a stronger democracy in Israel, rooted in the values of equality, of inclusion, and of social justice.”

According to NGO Monitor, “groups receiving funds from the New Israel Fund have been part of a network of NGOs that promote artificial and manufactured definitions of apartheid to extend the ongoing campaigns that seek to delegitimize and demonize Israel.”