Fida Kiwan, Israeli sentenced to death in the UAE for drugs. (Facebook/Screen grab)

Nederlands + English

De familie van Fida Kiwan beweert dat de Israëlische regering niet genoeg doet om haar te helpen vanwege haar Arabische afkomst.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Fida Kiwan, een 43-jarige grafisch ontwerper, haalde de internationale krantenkoppen nadat ze dinsdag door een rechtbank in de VAE ter dood werd veroordeeld voor het bezit van een halve kilo cocaïne. De Arabisch-Israëlische inwoonster van Haifa beweert dat ze er ingeluisd werd door een Palestijnse kennis uit de Emiraten die drugs verborg in het appartement waar ze verbleef.

Kiwan’s broer, Khaled, vertelde aan Hebreeuws-talige media dat ze herhaaldelijk geslagen werd door politieagenten uit de Emiraten tot ze een valse bekentenis aflegde. Waafa Biada, Kiwan’s tante, zei dat haar nichtje een slachtoffer is dat geen drugs gebruikte en gewoon met de verkeerde mensen in aanraking was gekomen.

Onlangs heeft de familie luidkeels beweerd dat de Israëlische regering niet genoeg heeft gedaan om Kiwan bij te staan, waarbij ze beweerde dat de vermeende passiviteit te wijten is aan haar Arabische etniciteit.

Maar volgens de nieuwsblogger Abu Ali Express is Kiwan een overtuigd anti-Zionist en weigerde ze aanvankelijk om Israëlische regeringsvertegenwoordigers te ontmoeten na haar arrestatie.

Maar toen ze de omvang van haar juridische problemen begreep, gaf ze toe en stemde toe in een gesprek met niet met name genoemde Israëlische diplomatieke ambtenaren.

Lokale nieuwssite MyNet Krayot meldde dat Kiwan een bekende figuur in Haifa is die ooit de manager en mede-eigenaar was van Cafe Azad in de trendy Hillel Street.

In 2010 weigerde Kiwan sergeant-majoor Raviv Roth te bedienen omdat hij een IDF-uniform droeg, wat tot woede leidde in de lokale gemeenschap. De affaire werd uiteindelijk gesloten.

De rechtse voormalige rapper en social media-influencer Yoav Eliassi sprak zich op Instagram uit over de situatie van Kiwan, waarbij hij suggereerde dat ze zich voor hulp tot president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit zou wenden in plaats van tot de Israëlische regering.

“Ze weigert de staat Israël te aanvaarden, doet zich voor als een Palestijn, veracht IDF-soldaten en veracht de staat en zijn symbolen…er is geen reden voor [Israël] om in te grijpen namens een antizionistische drugshandelaar,” schreef hij.

Eliassi voegde eraan toe dat een van Kiwan’s broers, een werknemer van een grote televisie-omroep, naar verluidt woedend Israëlische vlaggen van de muren in de studio zou hebben gerukt, wat tot klachten van zijn collega’s leidde.

De familie van Kiwan diende onlangs een klacht in bij het Mossawa Centrum, een belangengroep voor Arabische burgers van Israël, wegens wat zij beweerden dat de Israëlische regering niets ondernam om haar te helpen.

In een verklaring beweerde het Mossawa Center dat omdat Kiwan een Arabische Israëlische is, de regering niet alle middelen die tot haar beschikking staan, aanwendt om haar vrijlating te bewerkstelligen. “Als ze een verdachte van Joodse afkomst was, zouden de ministeries van de regering zich inzetten om haar en haar familie te helpen,” zei de groep.

“We zagen hoe premier Netanyahu een Joodse verdachte uit Rusland [terug] bracht in zijn privévliegtuig,” vervolgde de verklaring, verwijzend naar de zaak Na’ama Issachar. “[Kiwan] ontkent de beschuldigingen, en beweert dat de drugs toebehoorden aan de eigenaar van het appartement waar ze woonde.”

De voorzitter van de Arabische Gezamenlijke Lijst Ayman Odeh lobbyt naar verluidt bij president Isaac Herzog en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid om namens Kiwan tussenbeide te komen.

Odeh’s Gezamenlijke Lijst was de enige partij in de Knesset die tegen de normalisatieovereenkomst van de Abraham Akkoorden stemde, precies het stuk wetgeving dat Israëlische tussenkomst in de zaak van Kiwan mogelijk maakt.

 

ENGLISH

The family of Fida Kiwan claims the Israeli government is not doing enough to help her due to her Arab ethnicity.

By Lauren Marcus, World Israel News

Fida Kiwan, a 43-year-old graphic designer, made international headlines after she was sentenced to death on Tuesday by a UAE court for possession of half a kilogram of cocaine. The Arab-Israeli Haifa native claims she was set up by an Emirates-based Palestinian acquaintance who hid drugs in the apartment where she was staying.

Kiwan’s brother, Khaled, told Hebrew-language media that she was repeatedly beaten by Emirati police officers until she made a false confession. Waafa Biada, Kiwan’s aunt, said her niece is a victim who did not use drugs and had simply gotten mixed up with the wrong people.

Recently, the family has been vocal in charging that the Israeli government has not done enough to assist Kiwan, claiming that the alleged inaction is because of her Arab ethnicity.

But according to news blogger Abu Ali Express, Kiwan is an avowed anti-Zionist and initially refused to meet with Israeli government representatives after her arrest.

However, after comprehending the extent of her legal troubles, she relented and agreed to speak with unnamed Israeli diplomatic officials.

Local news site MyNet Krayot reported that Kiwan is a well-known figure in Haifa who was once the manager and co-owner of Cafe Azad on trendy Hillel Street.

In 2010, Kiwan refused to serve Sergeant Major Raviv Roth because he was wearing an IDF uniform, sparking ire among the local community. The business eventually closed.

Right-wing former rapper and social media influencer Yoav Eliassi spoke out on Instagram about Kiwan’s situation, suggesting that she turn to Palestinian Authority President Mahmoud Abbas for help rather than the Israeli government.

“She refuses to accept the State of Israel, presents herself as a Palestinian, despises IDF soldiers, and despises the state and its symbols…there is no reason for [Israel] to intervene on behalf of an anti-Zionist drug trafficker,” he wrote.

Eliassi added that one of Kiwan’s brothers, an employee of a major television broadcaster, was reported to have angrily ripped Israeli flags off the walls in the studio, triggering complaints from his coworkers.

Kiwan’s family recently filed a complaint with the Mossawa Center, an advocacy group for Arab citizens of Israel, due to what they said was inaction on the part of the Israeli government to help her.

In a statement, the Mossawa Center claimed that because Kiwan is an Arab Israeli, the government is not leveraging all the resources at its disposal to secure her release. “If she was a suspect of Jewish origin, government ministries would work to help her and her family,” the group said.

“We saw how Prime Minister Netanyahu brought [back] a Jewish suspect from Russia in his private plane,” the statement continued, referring to the Na’ama Issachar case. “[Kiwan] denies the allegations, and claims the drugs belonged to the owner of the apartment she lived in.”

Arab Joint List chair Ayman Odeh is reportedly lobbying President Isaac Herzog and Foreign Minister Yair Lapid to intervene on Kiwan’s behalf.

Odeh’s Joint List was the only party in the Knesset to vote against the Abraham Accords normalization agreement, the very piece of legislation which makes Israeli intervention for Kiwan’s case possible.