Demonstranten tegen de gerechtelijke hervormingen van de regering vuren op de Ayalon Highway in Tel Aviv, 25 februari 2023. (AP/Ariel Schalit)
Protesters against the government’s judicial reforms launch fire on Tel Aviv’s Ayalon Highway, Feb. 25, 2023. (AP/Ariel Schalit)

Nederlands +English

Ondanks het blokkeren van snelwegen en het fysiek aanvallen van politieagenten, is er volgens een recent rapport geen enkele strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen personen die zijn gearresteerd tijdens de anti-regeringsprotesten.

Door Adina Katz, World Israel News

Na een incident waarbij minister van Energie Israel Katz herhaaldelijk werd bespuugd door linkse demonstranten, vroeg MK Keti Shitrit (Likud) zich af waarom gewelddadige demonstranten die zich verzetten tegen de hervorming van de rechterlijke macht en de huidige regering niet strafrechtelijk worden aangeklaagd voor hun gedrag.

“Het is ongelooflijk dat er geen arrestaties zijn en geen onderzoek en aanklachten tegen die gewelddadige pestkoppen die oproepen tot opstand en MK’s en ministers bespugen,” zei Shitrit tijdens een interview met Radio Kol Chai op dinsdagochtend.

Het parlementslid merkte op dat tijdens de evacuatie van Joodse gemeenschappen uit Judea en Samaria en de Gazastrook 18 jaar geleden, veiligheidstroepen rechtse demonstranten oppakten en lange tijd gevangen hielden.

“Ik wil iedereen herinneren aan de meisjes die maandenlang in hechtenis zaten vanwege hun gedrag tijdens de [2005] terugtrekking (Gush Katif),” zei ze. “Welke boodschap dragen we uit?”

Demonstranten krijgen in wezen carte blanche om leden van de regerende rechtse coalitie te stalken en te intimideren, zei ze.

“Ze toeteren in onze oren, ze vallen families van overheidsfunctionarissen lastig. Het is onmogelijk. We hebben een punt bereikt waarop we niet meer terug kunnen.”

Sheetreet benadrukte dat de “politie en het rechtssysteem eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan” over wat zij een dubbele standaard noemde in de behandeling van demonstranten, gebaseerd op hun politieke opvattingen.

Eind mei sloeg de Israëlische politie religieuze Joodse demonstranten die vreedzaam demonstreerden tegen missionarissen die een evenement hielden om Joden tot het christendom te bekeren.

Een recente reportage van Channel 14 News ontdekte dat, terwijl sommige individuele demonstranten werden gearresteerd voor flagrante overtredingen van de wet, zoals het aanvallen van politieagenten en het blokkeren van belangrijke snelwegen, er geen enkele strafrechtelijke aanklacht werd ingediend tegen deelnemers aan linkse demonstraties.

Ten tijde van het rapport, begin juni, ontdekte de nieuwsuitgever dat 92 van de 96 demonstranten die de afgelopen weken werden gearresteerd, binnen enkele uren na hun arrestatie werden vrijgelaten. Slechts vier arrestanten werden langer dan een paar dagen vastgehouden.

Opmerkelijk is dat er geen enkele strafrechtelijke aanklacht is ingediend tegen personen die tijdens de protesten zijn gearresteerd.

“Tijdens de periode van de terugtrekking uit Gaza (Gush Katif) gedroeg de [politie en het openbaar ministerie] zich als een geduchte tijger en diende razendsnel honderden aanklachten in voor het blokkeren van wegen, inclusief verzoeken om arrestanten op te sluiten [en hen niet vrij te laten uit de gevangenis] tot het einde van de [strafrechtelijke] procedure,” zei minister voor de ontwikkeling van de periferie, de Negev en Galilea Yitzhak Wasserlauf

“Nu doen ze een middagdutje en doen ze geen enkele moeite om ook maar de schijn van een greintje handhaving te realiseren.”

***************************************

ENGLISH

Despite blocking highways and physically attacking police officers, not a single criminal charge has been filed against any person arrested during the anti-government protests, according to recent report.

By Adina Katz, World Israel News

Following an incident in which Energy Minister Israel Katz was repeatedly spat on by left-wing protesters, MK Keti Shitrit (Likud) questioned why violent protesters opposed to judicial reform and the current government are not facing criminal indictments for their behavior.

“It is unbelievable that there are no arrests and no investigation and indictments against those violent bullies who call for rebellion and spit on MKs and ministers,” Shitrit said during an interview with Radio Kol Chai on Tuesday morning.

The lawmaker noted that during the evacuation of Jewish communities from Judea and Samaria and the Gaza Strip 18 years ago, security forces rounded up right-wing protesters and kept them incarcerated for long periods of time.

“I would like to remind everyone of the girls who spent months in detention over their behavior during the [2005] Disengagement (Gush Katif),” she said. “What message are we conveying?”

Protesters are essentially granted carte blanche to stalk and intimidate members of the ruling right-wing coalition, she said.

“They honk horns in our ears, they harass families of public officials. It is impossible. We have reached a point of no return.”

Sheetreet stressed that the “police and the justice system need to do some soul-searching” regarding what she said was a double-standard in the treatment of protesters, based on their political views.

In late May, Israeli police brutally beat religiously observant Jewish protesters who were peacefully demonstrating against missionaries who were holding an event aimed at converting Jews to Christianity.

A recent report by Channel 14 News found that while some individual protesters were arrested for blatantly violating the law, such as attacking police officers and blocking major highways, not a single criminal indictment has been filed against participants in left-wing demonstrations.

At the time of the report in early June, the news outlet found that 92 out of 96 protesters arrested in recent weeks were released within hours of being detained. Just four arrestees were held for more than a few days.

Notably, not a single criminal charge has been filed against any person arrested during the protests.

“During the disengagement period, the [police and prosecutors’ office ] acted like a fearsome tiger and filed hundreds of indictments for blocking roads at lightning speed, including requests for detaining arrestees [and not releasing them from incarceration] until the end of the [criminal] proceedings,” said Minister for the Development of the Periphery, the Negev and the Galilee Yitzhak Wasserlauf.

“Now, they’re taking a cat nap and not making any effort to produce even a semblance of an iota of some kind of enforcement.”