Nederlands + English

Uit informatie die nu naar buiten komt blijkt dat Iraanse wetenschappers de Mossad hebben geholpen hun eigen nucleaire faciliteiten op te blazen. Waarom?

Bron: Israel Unwired

Sinds Israël clandestiene aanvallen uitvoerde op Iraanse nucleaire sites, wordt aangenomen dat zij hulp van binnenuit hadden. De echte vraag is van wie? Deskundigen hebben gespeculeerd dat sommige minderheidsgroepen, zoals de Koerden en de Balluchen, bij de activiteiten betrokken zijn, maar uit informatie die nu uitlekt blijkt dat de succesvolle aanvallen hulp hebben gehad van helemaal boven.

Tenminste 10 nucleaire wetenschappers in Iran hebben Israël geholpen bij aanvallen op hun eigen installaties. Het beantwoorden van de waarom vraag is de echte uitdaging. Veel wetenschappers op nucleair gebied zijn eigenlijk Koerdisch of verbonden met een van de andere minderheidsgroepen. Hoewel zij door de Ayatollahs zijn geholpen om hoog op te klimmen in Iraanse wetenschappelijke kringen, verachten zij nog steeds het regime.

Iran mag dan op de drempel staan van een nucleaire doorbraak, hun vermogen om overlopige wetenschappers tegen te houden lijkt moeilijk te zijn. Gezien Israëls intentie om het Iraanse nucleaire programma te vernietigen, zullen er nog wel meer aanvallen komen.

*************************************

*************************************

ENGLISH

Information now coming out indicates that Iranian scientists helped the Mossad blow up their own nuclear facilities. Why?

Ever since Israel launched clandestine attacks on Iranian nuclear sites, there has ben an assumption that they had inside help. The real question is from who? Experts have speculated that some of the minority groups like the Kurds and the Balluchs may be part of the activity, but information now leaking shows the successful attacks have had help from all the way up.

At least 10 nuclear scientists in Iran have helped Israel attack their own sites. Answering the why question is the real challenge. Many scientists in the nuclear field are actually Kurdish or connected to one of the other minority groups. While they have been helped by the Ayatollahs to rise high in Iranian scientific circles they still despise the regime.

While Iran may be on the cusp of nuclear breakout, their ability to hold back turncoat scientists seems to be hard. Given Israel’s intent on destroying Iran’s nuclear program assume more attacks to come.