Mensen bidden om vergeving (slichot), bij de Westelijke Muur in de Oude Stad van Jeruzalem, vroeg op 25 september 2022,
aan de vooravond van de Joodse feestdag Rosj Hasjana. (Foto: Arie Leib Abrams/Flash90)

Nederlands + English

Dit is wat elke evangelische christen zou moeten weten als we de Joodse hoge feestdagen ingaan, een seizoen van bezinning en berouw.

Allisrael News – Joel C. Rosenberg

Laat ik deze bijdrage beginnen met al mijn Joodse familie en vrienden hier in Israël en over de hele wereld een heel Gelukkig Rosj Hasjana te wensen!

In het Hebreeuws betekent deze uitdrukking letterlijk: “Hoofd van het jaar”.

Zo beginnen de Joden vanavond het Joodse Nieuwjaar te vieren.

Dit betreft:

 • stoppen met al het werk
 • kaarsen aansteken
 • samen feestelijk eten
 • toasten met wijn (of druivensap)
 • God vragen om een ​​zoet, gezond en vredig jaar
 • we wensen onze vrienden zo’n jaar
 • en appels dopen in honing – en challahbrood eten met rozijnen – in afwachting van een zoet en vrolijk en beter jaar.

25 September begon ook wat in het Jodendom bekend staat als de “dagen van ontzag” – de 10 dagen voorafgaand aan Yom Kippur, de “Grote Verzoendag”.

Voor de 15 miljoen Joden in de wereld zal dit een tijd van bezinning en berouw zijn.

Het is een seizoen van geestelijke introspectie, het herzien van ons leven, onze keuzes, onze zonden en onze behoefte aan vergeving en verzoening om recht te staan voor de God van Israël die heilig is en eist dat we heilig zijn om in Zijn tegenwoordigheid te komen.

Zo begint het met wat we de ‘Hoge Feestdagen’ noemen, het belangrijkste spirituele seizoen op de Joodse kalender – een tijd om te ontwaken uit onze spirituele sluimer, of regelrechte rebellie tegen God, en de dingen goed te maken.

Als zodanig is het een ideaal moment om mijn reeks “Wake Up Call”- rubrieken voort te zetten.

Laten we vandaag de vraag stellen: “Waarom geloven sommige christenen dat de ‘opname’ op of rond Rosj Hasjana zal plaatsvinden? Is er enig Bijbels verband met de Joodse ‘Hoge Feestdagen’ en de onderwijzing in het Nieuwe Testament over Gods redding van de Kerk van een wereldwijd oordeel?”

WANNEER MOET VOLGENS DE BIJBEL ROSH HASHANA PLAATSVINDEN?

Ten eerste is het belangrijk op te merken dat in de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) het nieuwe jaar niet begint in de dagen voorafgaand aan Yom Kippur.

Integendeel, het begint in het voorjaar. (Bijbels Nieuwjaar: Nisan 1  5782 = 2 april 2022)

In Exodus 12 legt de Heer het plan, het doel en de details van het Pascha uit.

Terwijl hij dit doet, beveelt God Mozes om de kinderen van Israël te vertellen dat dezelfde maand waarin zij elk jaar het Pascha vieren, het begin van het nieuwe jaar zal zijn.

“De Heer zei tegen Mozes en Aäron in het land Egypte: ‘Deze maand zal voor jullie het begin van de maanden zijn; het zal voor u de eerste maand van het jaar zijn.” (Exodus 12:1-2)

Waarom houden joden zich daar niet aan? Waarom vieren ze het nieuwe jaar in de herfst?

Dat is een ander verhaal voor een andere keer.

WAT IS HET „FEEST VAN DE BAZUINEN”?

Het punt hier is dat de Bijbelse feestdag die vanavond echt begint niet “Rosh Hashanah” is, maar “Yom Hateruah”, of het “Bazuinenfeest”.

God maakt dit duidelijk in Leviticus 23:23-25.

“Wederom sprak de Heer tot Mozes, zeggende: ‘Spreek tot de zonen van Israël, zeggende: “In de zevende maand op de eerste van de maand zult u een rustdag [sabbat] hebben, een herinnering door het blazen van bazuinen, een heilige samenkomst . U zult geen lichamelijk werk doen, maar u zult een brandoffer aanbieden aan de Heer.’” 

Door de hele Bijbel heen laat God de bazuin – typisch een ramshoorn die bekend staat als een “sjofar” – blazen om het Joodse volk op te roepen tot gebed, tot berouw, tot een nationale gebeurtenis, zelfs tot oorlog.

Het blazen op de bazuinen in de herfst is bedoeld om de natie Israël voor te bereiden om hun harten klaar te maken voor eerlijk en oprecht berouw van hun zonden.

Onmiddellijk na deze passage legt God aan Mozes uit – en Mozes legt aan de natie Israël uit – wat Yom Kippur is, dat het 10 dagen na het Bazuinenfeest plaatsvindt en waarom het zo gewijd en heilig is.

‘Precies op de tiende dag van deze zevende maand is de Grote Verzoendag; het zal een heilige samenkomst voor u zijn en uw zielen vernederen en de Heer aanbieden en offeren met vuur’, zei God tegen Mozes in de passage in Leviticus 23:26-32. ‘Gij zult op deze dag geen werk doen, want het is een Grote Verzoendag, om voor u verzoening te doen voor het aangezicht van de Here, uw God. Als er iemand is die zich op diezelfde dag niet wil vernederen, zal hij van zijn volk worden afgesneden. Wat betreft elke persoon die op dezelfde dag enig werk doet, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk vernietigen.”  

WAAROM GELOVEN SOMMIGE CHRISTENEN DAN DAT DE OPNAME TIJDENS DE HOGE FEESTDAGEN ZAL PLAATSVINDEN?

Een van de beroemdste voorbeelden van het blazen op de sjofar in de Bijbel is te vinden in het boek Joël (dat weliswaar mijn favoriete boek van de Bijbel is).

In het eerste hoofdstuk treurt de Heer over het volk Israël dat voor Zijn liefde en beloften weinig interesse heeft, dronken is van zonde en rebellie, en wanhopig vergeving nodig heeft in de laatste dagen.

“Word wakker, dronkaards, en huil”, zegt God tegen hen.

Dan zegt de Heer tegen de Hebreeuwse profeet:
“Blaas op een bazuin in Sion en sla alarm op Mijn heilige Berg! Laat alle inwoners van het land beven, want de dag des Heren komt, die is zeker nabij.” (Joël 2:1)

In Joël 2:11-18 (HSV) zet de Heer deze oproep tot bekering voort, samen met Zijn waarschuwingen voor een naderend oordeel.

11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?
12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.

13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad
14 Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God.
15 Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen.
16 Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer.
17 Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen.Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?
18 Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk.

Sommige volgelingen van Jezus Christus – niet allemaal, maar sommigen, waaronder ikzelf – geloven dat het boek Joël zowel een ‘wake-up call’ is voor de natie Israël en de kerk, en een ‘trompetoproep’ voor Israël en de kerk om zich te bekeren van zonde en zich voor te bereiden voor de “Dag des Heren” die komt.

Wat is de dag des Heren?

Het eschatologische seizoen in het einde der dagen, begint met de opname (het wegnemen vanaf de aarde van de ware wedergeboren volgelingen van Jezus), en gaat door met de verdrukking (zeven jaar van gruwelijk oordeel van elke natie op aarde, inclusief Israël) , en culmineert met de letterlijke, fysieke wederkomst van Christus naar de aarde om de antichrist te vernietigen en de heerschappij van de ware Messias vanuit Jeruzalem over de hele wereld te vestigen.

Aangezien deze profetische periode begint met het blazen van de sjofar, geloven sommige christenen dat de opname zal plaatsvinden op of rond Rosj Hasjana, hoewel de meesten beweren niet te weten in welk jaar het zal gebeuren.

ZIJN ER ANDERE REDENEN DAT SOMMIGE CHRISTENEN GELOVEN DAT DE OPNAME TIJDENS DE HOGE FEESTDAGEN ZAL GEBEUREN?

De beroemdste passage in de Bijbel die beschrijft wat theologen de “opname” noemen, is geschreven door de apostel Paulus en wordt gevonden in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 NBG51.

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden

Paulus’ verwijzing naar de opname die plaatsvindt wanneer “de bazuin van God” wordt geblazen, is een andere reden waarom sommige christenen geloven dat de opname zal plaatsvinden op of rond Rosj Hasjana, hoewel de meesten die dit geloven, zeggen dat ze niet weten in welk jaar het zal gebeuren.

WAT GELOOF IK?

In mijn volgende rubriek zal ik meer uitleggen over wat de Bijbel leert over de Opname.

Voor nu wil ik een paar dingen opmerken.

Ten eerste geloof ik dat de opname een Bijbelse doctrine is – het zal gebeuren.

Ten tweede geloof ik dat alleen ware en oprechte volgelingen van Jezus de Messias die leven wanneer God soeverein beslist dat het tijd is voor de opname, van de aarde zullen worden weggenomen en zo genadig gespaard zullen blijven voor het verschrikkelijke komende oordeel over de wereld, bekend als de Verdrukking.

Ten derde heb ik geen idee wanneer de opname precies zal plaatsvinden. Tenslotte zei de Heer Jezus Zelf: “Maar van die dag en dat uur weet niemand, zelfs de engelen des hemels niet, noch de Zoon, maar de Vader alleen.” (Mattheüs 24:36) Daarom bestempel ik iedereen die beweert de exacte dag en het uur van de Opname te kennen als een valse leraar.

Ten vierde, ik geloof dat het mogelijk is dat de opname in een jaar tijdens de hoge feestdagen zal plaatsvinden. Ik waarschuw mensen echter om niet aan te nemen dat het op of rond Rosj Hasjana zal gebeuren.

Wees hierin niet dogmatisch.

Waarom?

Want als we al het onderwijs over de opname bestuderen, zien we een waarheid ontstaan ​​die door theologen bekend is geworden als de “Dogma van Dreiging”.

Dat wil zeggen, we zien dat Jezus en de apostelen leren dat de Heer op elk moment, zonder waarschuwing, terug kan komen om Zijn ware volgelingen op te halen.

De beste manier om er klaar voor te zijn, is om niet te focussen op specifieke datums en tijden.

In plaats daarvan moeten we een godvruchtig leven leiden dat vervuld is van de Heilige Geest, het onderwijs van Jezus gehoorzamen, onze naasten liefhebben, voor de armen zorgen, onze geestelijke gaven gebruiken om de Kerk te versterken, en er altijd naar streven om getrouw de Grote Opdracht te vervullen: ‘predik het evangelie aan alle naties (Matteüs 24:14) en maak discipelen in alle naties (Matteüs 28:18-20) terwijl we nog tijd hebben.

Israël is zeker een van deze naties die het goede nieuws van de liefde en vergeving van de Messias moet horen.

God beschrijft Israël inderdaad als “Zijn oogappel” (Zacharia 2:8).

Dus tijdens deze hoge feestdagen wil ik evangelische christenen over de hele wereld vragen om speciaal voor het Joodse volk te bidden, dat de Heer de ogen van mijn volk zal openen om de waarheid te zien over wie de Messias werkelijk is.

Lees meer: ​​ROSH HASHANAH |  JOODSE FEESTDAGEN |  CHRISTENEN  EVANGELICALS

 

Joel C. Rosenberg

Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, analist uit het Midden-Oosten en evangelisch leider. Hij woont in Jeruzalem met zijn vrouw en zonen.

 

****************************************************

People praying for forgiveness (slichot), at the Western Wall in the Old City of Jerusalem, early on Sept. 25, 2022, on the eve of the Jewish holiday of Rosh Hashanah. (Photo: Arie Leib Abrams/Flash90)

ENGLISH

Here is what every Evangelical should know as we enter the Jewish High Holidays, a season of reflection and repentance.

By Allisrael News – Joel C. Rosenberg

 

JERUSALEM—Let me begin this column by wishing all of my Jewish family and friends here in Israel and around the world a very Happy Rosh Hashanah!

In Hebrew, this phrase literally means, “Head of the Year.”

Thus, tonight Jews begin celebrating the Jewish New Year.

This involves:

 • ceasing from all work
 • lighting candles
 • having festive meals together
 • toasting each other with wine (or grape juice)
 • asking God for a sweet and healthy and peaceful year
 • wishing our friends such a year
 • and dipping apples in honey – and eating challah bread with raisins – in anticipation of a sweet and joyful and better year.

Tonight also begins what’s known in Judaism as the “Days of Awe” – the 10 days leading up to Yom Kippur, the “Day of Atonement.”

For the world’s 15 million Jews, this is to be time of reflection and repentance.

It’s a season of spiritual introspection, reviewing our lives, our choices, our sins, and our need for forgiveness and atonement in order to be right with the God of Israel who is holy and demands that we be holy in order to enter into His presence.

Thus, tonight begins what we call the “High Holidays,” the most importance spiritual season on the Jewish calendar – a time to wake up from our spiritual slumber, or outright rebellion against God, and make things right.

As such, it’s an ideal time to continue my series of “Wake Up Call” columns.

Today, let’s ask the question, “Why do some Christians believe the ‘rapture’ will happen on or around Rosh Hashanah?Is there any biblical connection to the Jewish ‘High Holidays’ and the New Testament’s teachings about God’s rescue of the Church from worldwide judgment?”

IN THE BIBLE, WHEN IS ROSH HASHANAH SUPPOSED TO OCCUR?

First, it’s important to note that in the Torah (the first five books of the Bible), the new year does not begin in the days leading up to Yom Kippur.

Rather, it starts in the spring.

In Exodus 12, the Lord lays out the plan, purpose, and details of the Passover.

As he does so, God commands Moses to tell the children of Israel that the same month that they celebrate the Passover each year shall be the commencement of the new year.

“Now the Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, ‘This month shall be the beginning of months for you; it is to be the first month of the year to you.” (Exodus 12:1-2)

Why don’t Jews abide by that? Why do they celebrate the new year in the fall?

That’s another story for another day.

WHAT IS THE “FEAST OF TRUMPETS”?

The point here is that the biblical holiday that really begins tonight is not “Rosh Hashanah” but “Yom Hateruah,” or the “Feast of Trumpets.”

God makes this clear in Leviticus 23:23-25.

“Again the Lord spoke to Moses, saying, ‘Speak to the sons of Israel, saying, “In the seventh month on the first of the month you shall have a rest [Sabbath], a reminder by blowing of trumpets, a holy convocation. You shall not do any laborious work, but you shall present an offering by fire to the Lord.’” 

Throughout the Bible, God directs the trumpet – typically a ram’s horn known as a “shofar” – to be blown in order to call the Jewish people to prayer, to repentance, to a national event, even to war.

The blowing of the trumpets in the fall is designed to prepare the nation of Israel to get their hearts ready for honest and sincere repentance of their sins.

Immediately following this passage, God explains to Moses – and Moses explains to the nation of Israel – what Yom Kippur is, that it takes place 10 days after the Feast of Trumpets, and why it is so sacred and holy.

“On exactly the tenth day of this seventh month is the Day of Atonement; it shall be a holy convocation for you and shall humble your souls and present and offering by fire to the Lord,” God said to Moses in the passage found in Leviticus 23:26-32. “You shall not do any work on this day, for it is a Day of Atonement, to make atonement on your behalf before the Lord your God. If there is any person who will not humble himself on this same day, he shall be cut off from his people. As for any person who does any work on this same day, that person I will destroy from among his people.”  

WHY, THEN, DO SOME CHRISTIANS BELIEVE THE RAPTURE WILL TAKE PLACE DURING THE HIGH HOLIDAYS?

One of the most famous examples of the shofar being blown in the Bible is found in the Book of Joel (which admittedly is my favorite book of the Bible).

In the first chapter, the Lord grieves over the nation of Israel that has fallen asleep to His love and promises, is drunk with sin and rebellion, and desperately needs forgiveness in the last days.

“Wake up, drunkards, and weep,” God tells them. 
Then the Lord tells the Hebrew prophet, “Blow a trumpet in Zion, and sound an alarm on My holy Mountain! Let all the inhabitants of the land tremble, for the Day of the Lord is coming, surely it is near.” (Joel 2:1)

In Joel 2:11-18, the Lord continues this call to repentance, along with His warnings of imminent judgment.

“The Lord thunders at the head of His army; unlimited are His forces and mighty are those who obey His command. The Day of the Lord is indeed great and very awesome and who can endure it? Yet even now,” declares the Lord, “return to Me with all your heart, and with fasting, weeping, and mourning; and rend your heart and not your garments.”

“Now return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in lovingkindness, and relenting of evil. Who knows whether He will not turn and relent and leave a blessing behind Him, even a grain offering and a drink offering.”

“Blow a trumpet in Zion, consecrate a fast, proclaim a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing infants. Let the bridegroom come out of his room, and the bride out of her bridal chamber. Let the priests, the Lord’s ministers, weep between the porch and the altar, and let them say, ‘Spare Your people, O Lord’….

“Then the Lord will be zealous for His land and will have pity on His people.”

Some followers of Jesus Christ – not all, but some, myself included – believe that the Book of Joel is both a “wake up call” to the nation of Israel and the Church, and a “trumpet call” for Israel and the Church to repent of sin and get ready for the “Day of the Lord” is coming.

What is the Day of the Lord?

It is the eschatological season in the End of Days begins with the rapture (the snatching away from the earth of true born-again followers of Jesus), continues through the Tribulation (seven years of horrific judgement of every nation on earth, including Israel), and culminates with the literal, physical Second Coming of Christ to the earth to destroy the anti-Christ and set of the True Messiah’s reign from Jerusalem over the entire world.

Since this prophetic period begins with the blowing of the shofar, some Christians believe the rapture will take place on or around Rosh Hashanah, though most don’t claim to know which year it will happen.

ARE THERE OTHER REASONS THAT SOME CHRISTIANS BELIEVE THE RAPTURE WILL HAPPEN DURING THE HIGH HOLIDAYS?

The most famous passage in the Bible describing what theologians refer to as the “rapture” was written by the apostle Paul and is found in 1 Thessalonians 4:13-18.

But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope.
For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus.
For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep.
For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first.
Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord.
Therefore comfort one another with these words.

Paul’s reference to the rapture taking place when “the trumpet of God” is sounded is another reason that some Christians believe the rapture will happen on or around Rosh Hashanah, though again most who believe this don’t say they know what year it will happen.

WHAT DO I BELIEVE?

In my next column, I will explain more about what the Bible teaches regarding the Rapture.

For now, let me note a few things.

First, I do believe that the rapture is a biblical doctrine – it will happen.

Second, I do believe that only true and sincere followers of Jesus the Messiah who are alive when God sovereignly decides it’s time for the rapture to occur will be snatched away from the earth and will thus be mercifully spared the terrible coming judgment of the world known as the Tribulation.

Third, I have no idea exactly when the rapture will happen. After all, the Lord Jesus Himself said, “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone.” (Matthew 24:36) Thus, I completely reject anyone who claims to know the exact day and hour of the Rapture as a false teacher.

Fourth, I believe that it’s possible that the rapture will happen some year during the High Holidays. However, I caution people not to assume it will happen on or around Rosh Hashanah.

Don’t be dogmatic about this.

Why?

Because when we study all the teachings about the rapture, we see a true emerge that has become known by theologians as the “Doctrine of Imminence.”

That is, we see that Jesus and the apostles teach that the Lord could come back to get His true followers at any moment, without warning.

The best way to be ready is not to be focus on specific dates on times.

Rather, we are to be living godly, Holy Spirit-filled lives, obeying the teachings of Jesus, loving our neighbors, caring for the poor, using our spiritual gifts to strengthen the Church, and seeking always to faithfully fulfill the Great Commission, preaching the Gospel to all nations (Matthew 24:14) and making disciples of all nations (Matthew 28:18-20) while we still have time.

Israel is certainly one of these nations that needs to hear about the Good News of the Messiah’s love and forgiveness.

Indeed, God describes Israel as the “apple of His eye” (Zechariah 2:8).

So, during these High Holidays, I would ask Evangelicals all over the world to be praying especially for the Jewish people, that the Lord would open the eyes of my people to see the truth about who the Messiah truly is.

Read more: ROSH HASHANAH | JEWISH HOLIDAYS | CHRISTIANS EVANGELICALS

 

Joel C. Rosenberg

Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.