“Zomerkampactiviteiten voor jongeren waarbij terroristen als rolmodellen worden gepresenteerd op de Al-Istiqlal Universiteit van de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit. Credit: PMW.
“Summer-camp activities” for youth that present terrorists as role models at the Palestinian Authority Security Forces’ Al-Istiqlal University. Credit: PMW.

Nederlands + English

Op zomerkampen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wordt aan Palestijnse Arabische jongeren geleerd dat heel Israël – Tel Aviv, Haifa, alles – “bezet Palestina” is en moet worden uitgeroeid.

Door: JNS – Stephen M. Flatow

Voor de meeste kinderen betekent dat kampvuren, natuurwandelingen en buitenspelletjes zoals “Verover de vlag”.

Voor kinderen in de gebieden die worden gecontroleerd door de Palestijnse Autoriteit en Hamas, betekent het wapentraining, sketches waarin de kinderen doen alsof ze Joden ontvoeren en vermoorden, en lezingen over het belang van de vernietiging van Israël.

Hillary Clinton noemde het ooit “Palestijns kindermisbruik”. Eén blik op het dagschema van de kampeerders verklaart waarom.

De centrale Hebron tak van Fatah – de grootste afdeling van de P.A.- heeft op haar website tientallen foto’s en beschrijvingen geplaatst van hun plaatselijke “Buds of Construction and Liberation” zomerkamp. In plaats van foto’s van lachende kinderen met ijslolly’s in hun hand of zwemmend in het meer van het kamp, zien we foto’s van lachende Palestijnse Arabische kinderen met AK-47 geweren in hun hand. Ze staan voor een reusachtig spandoek met daarop de leider van de P.A., Mahmoud Abbas, en zijn voorganger, Yasser Arafat.Palestinian Media Watch, die de bijschriften vertaalde, wijst erop dat het spandoek ook het officiële Fatah-logo toont, inclusief geweren, een handgranaat en de officiële P.A. kaart van de regio, die heel Israël bestempelt als “Palestina.”

Deze gewapende Palestijnse Arabische kinderen wordt niet geleerd dat “Palestina” moet worden opgericht in Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever). Zij leren dat geheel Israël – Tel Aviv, Haifa, alles – “bezet Palestina” is en moet worden uitgeroeid.

Degenen die denken dat er een zinvol verschil is tussen de P.A. en Hamas zullen misschien verbaasd zijn te horen dat de Hamas zomerkampen in de Gazastrook niet te onderscheiden zijn van door de P.A. geleide zomerkampen in Hebron en elders.


Palestijnse jongens leren hoe ze een geweer in elkaar moeten zetten en uit elkaar halen, 25-28 juli, 2022.
Krediet: MEMRI.

In een nieuw rapport van MEMRI wordt beschreven hoe 100.000 jongens en meisjes in Gaza naar zo’n 500 zomerkampen van Hamas komen, die bekend staan als de “jonge boompjes van Jeruzalem”. Ironisch genoeg werd de openingsceremonie van de kampen dit jaar gehouden op de plaats waar ooit een Israëlische stad stond – een stad die door de Israëlische regering werd geëvacueerd en platgebulldozerd, in de hoop dat het vrede zou brengen. (Dat gebeurde niet.)

Muhammad Farawneh, die sprak namens het bestuur van de kampen, zei tijdens de ceremonie dat de plaats was gekozen omdat “grond die bevrijd is van de vervuiling van de bezetting een teken is dat al het [Palestijnse] land op een dag zal worden herwonnen.” Hij werd gevolgd door een andere functionaris van de kampen, Muhammad Abu Mahmoud, die sprak over “onze diepgewortelde rechten in Jeruzalem” en zwoer dat “de generatie van de bevrijding het vaandel zal blijven dragen totdat de bezetting is verwijderd van al ons bezette Palestijnse land.”

“Net als in het verleden,” merkte het MEMRI-rapport op, ” de zomerkampen van dit jaar leggen de nadruk op militaire- en wapentraining, evenals op religieuze en nationalistische inhoud, naast recreatieve activiteiten. De kampeerders krijgen les in het gebruik en onderhoud van verschillende wapens, en gebruiken schietsimulatoren om te oefenen met het richten op ‘Israëlische soldaten.’ ”

De meest accurate beschrijving van deze kampen die ik ooit heb gehoord dateert uit 2005. Het is opmerkelijk hoe sommige dingen nooit veranderen, hoeveel jaren er ook voorbijgaan. Dat jaar sprak U.S. Sen. Hillary Clinton (D-N.Y.) de jaarlijkse AIPAC beleidsconferentie toe in Washington, D.C. Ze had gewoon kunnen blijven bij de gebruikelijke thema’s van het versterken van de Amerikaans-Israëlische betrekkingen. Maar dat deed ze niet.

In plaats daarvan besloot zij een ongebruikelijk openhartige opmerking te maken over de Palestijnse Autoriteit. Ze onthulde aan het AIPAC-publiek dat ze tijdens een ontmoeting met een ambtenaar van de P.A. specifiek had geklaagd dat de P.A. leek te proberen “een nieuwe generatie van terroristen te creëren” via haar zomerkampen. “Kinderen gebruiken als pionnen in een politiek proces komt neer op kindermisbruik, en we moeten zeggen dat daar nu een eind aan moet komen”, zei Clinton.

Ze voegde eraan toe dat Abbas “verantwoordelijk moet worden gehouden.”

Het Jewish Telegraphic Agency, dat verslag deed van Clinton’s toespraak, merkte op dat zij, “een waarschijnlijke Democratische presidentskandidaat was in 2008,” en zoals we allemaal weten, is dat precies wat ze is geworden. De implicatie van de verslaggever was dat Clinton dit alleen maar zei omdat ze hoopte op stemmen en donaties van aanhangers van de groep die ze toesprak.

En misschien was dat inderdaad het geval. Ze zou zeker niet de eerste politicus zijn die tijdens de campagne krachtige taal uitslaat en zich later terugtrekt.

Maar wat haar motieven ook waren, Clinton sprak die dag de waarheid: De zomerkampen van de P.A. dit jaar, en elk jaar, zijn een vorm van kindermisbruik. En degenen die deze kampen sponsoren, financieren en organiseren moeten door de internationale gemeenschap worden behandeld als kindermisbruikers.

Stephen M. Flatow is advocaat en de vader van Alisa Flatow, die werd vermoord in een door Iran gesponsorde Palestijnse terroristische aanslag in 1995. Hij is de auteur van “A Father’s Story: Mijn strijd voor gerechtigheid tegen Iraans terrorisme.”

 

ENGLISH

At summer camps in the West Bank and Gaza Strip, Palestinian Arab youths are being taught that all of Israel—Tel Aviv, Haifa, everything—is “occupied Palestine” and must be annihilated.

By: JNS – Stephen M. Flatow

For most children, that means campfires, nature hikes and outdoor games like “Capture the Flag.”

For kids in the regions governed by the Palestinian Authority and Hamas, it means weapons training, skits in which the children pretend to kidnap and murder Jews, and lectures on the importance of destroying Israel.

Hillary Clinton once called it “Palestinian child abuse.” One glance at the campers’ daily schedule explains why.

The Central Hebron branch of Fatah—the major faction of the P.A.—has posted on its website dozens of photos and descriptions of their local “Buds of Construction and Liberation” summer camp. Instead of photos of smiling children holding popsicles or swimming in the camp lake, we see photos of smiling Palestinian Arab children holding AK-47 rifles. They’re standing in front of a giant banner showing P.A. leader Mahmoud Abbas and his predecessor, Yasser Arafat.

For most children, that means campfires, nature hikes and outdoor games like “Capture the Flag.”

For kids in the regions governed by the Palestinian Authority and Hamas, it means weapons training, skits in which the children pretend to kidnap and murder Jews, and lectures on the importance of destroying Israel.

Hillary Clinton once called it “Palestinian child abuse.” One glance at the campers’ daily schedule explains why.

The Central Hebron branch of Fatah—the major faction of the P.A.—has posted on its website dozens of photos and descriptions of their local “Buds of Construction and Liberation” summer camp. Instead of photos of smiling children holding popsicles or swimming in the camp lake, we see photos of smiling Palestinian Arab children holding AK-47 rifles. They’re standing in front of a giant banner showing P.A. leader Mahmoud Abbas and his predecessor, Yasser Arafat.
Subscribe to The JNS Daily Syndicate by email and never miss our top stories

Palestinian Media Watch, which translated the captions, points out that the banner also shows the official Fatah logo, including rifles, a hand grenade and the official P.A. map of the region, which labels all of Israel as “Palestine.”

These armed Palestinian Arab children are not being taught that “Palestine” should be set up in Judea and Samaria (the West Bank). They are learning that all of Israel—Tel Aviv, Haifa, everything—is “occupied Palestine” and must be annihilated.

Those who imagine that there is some meaningful difference between the P.A. and Hamas may be surprised to learn that the Hamas summer camps in the Gaza Strip are indistinguishable from P.A.-run summer camps in Hebron and elsewhere.


Palestinian boys learn how to assemble and disassemble a rifle, July 25-28, 2022.
Credit: MEMRI.

A new report from MEMRI describes how 100,000 boys and girls in Gaza are attending some 500 Hamas summer camps in Gaza, known as the “Saplings of Jerusalem.” Ironically, this year’s opening ceremony for the camps was held on the site where an Israeli town once stood—a town that was evacuated and bulldozed by the Israeli government, in the hope that it would bring peace. (It didn’t.)

Muhammad Farawneh, speaking for the camps’ administration, said at the ceremony that the site was chosen because “soil that has been freed of the contamination of the occupation is a sign that all of the [Palestinian] land will one day be regained.” He was followed by another official of the camps, Muhammad Abu Mahmoud, who spoke of “our deep-rooted rights in Jerusalem” and vowed that “the generation of liberation will continue to bear the banner until the occupation is removed from all of our occupied Palestinian land.”

“As in the past,” the MEMRI report noted, “this year’s summer camps place emphasis on military and weapons training, as well as on religious and nationalist content, alongside recreational activities. The campers are given lessons on the use and maintenance of various weapons, and use shooting simulators to practice targeting ‘Israeli soldiers.’ ”

The most accurate description of these camps that I have ever heard dates to 2005. It’s remarkable how some things never change, no matter how many years pass. That year, U.S. Sen. Hillary Clinton (D-N.Y.), was addressing the annual AIPAC policy conference in Washington, D.C. She could have just stuck to the usual themes of strengthening American-Israeli relations, the two countries shared values and so on. But she didn’t.

Instead, she decided to go out on a limb and say a few unusually frank words about the Palestinian Authority. She revealed to the AIPAC audience that during a meeting with a P.A. official, she had specifically complained that the P.A. appeared to be trying to “create a new generation of terrorists” through its summer camps. “Using children as pawns in a political process is tantamount to child abuse, and we must say it has to end now,” said Clinton.

She added that Abbas “must be held accountable.”

The Jewish Telegraphic Agency, reporting Clinton’s speech, noted that she was “a likely Democratic candidate for president in 2008,” and as we all know, that’s exactly what she became. The reporter’s implication was that Clinton was only saying what she said because she was hoping for votes and donations from supporters of the group she was addressing.

And maybe that was indeed the case. She certainly wouldn’t have been the first politician to speak strongly on the campaign trail and then back away later.

Still, no matter what her motives, Clinton spoke the truth that day: The summer camps run by the P.A. this year—and every year—constitute child abuse. And those who sponsor, finance, and organize them should be treated by the international community as child abusers.

Stephen M. Flatow is an attorney and the father of Alisa Flatow, who was murdered in an Iranian-sponsored Palestinian terrorist attack in 1995. He is the author of “A Father’s Story: My Fight for Justice Against Iranian Terrorism.”