De voormalige Amerikaanse president Donald Trump vertrekt vanuit Trump Tower, op de dag van zijn geplande rechtszaak na de aanklacht door een grand jury in Manhattan na een onderzoek naar vermeend zwijggeld betaald aan pornoster Stormy Daniels, in New York City, 4 april 2023
Former U.S. President Donald Trump departs from Trump Tower, on the day of his planned court appearance after his indictment by a Manhattan grand jury following a probe into alleged hush money paid to porn star Stormy Daniels, in New York City, Apr. 4, 2023.
(Photo: REUTERS/David Dee Delgado

Nederlands + English

Israëlische voor- en tegenstanders van de justitiële hervorming beroepen zich om hun pleidooi te houden tegen een ‘gepolitiseerd rechtssysteem’, op de unieke verschijning van Trump voor de rechtbank

Door: Allisrael News – Tal Heinrich

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump pleitte dinsdag niet schuldig aan 34 misdrijven in een rechtbank in New York City, waarmee hij de eerste Amerikaanse president werd die strafrechtelijk werd aangeklaagd. Trump wordt geconfronteerd met een heel aantal vervalsingen van bedrijfsgegevens in de eerste graad in verband met vermeende zwijggeldbetalingen aan volwassen filmster Stormy Daniels tijdens de verkiezingscampagne van 2016.

Trump sprak ’s avonds vanuit zijn Mar-a-Lago-landgoed in Florida en zei dat hij “nooit had gedacht dat zoiets in Amerika zou kunnen gebeuren”.

“De enige misdaad die ik heb begaan, was om ons land onbevreesd te verdedigen tegen degenen die het willen vernietigen”, voegde hij eraan toe.

Advocaten van de voormalige president en de huidige Republikeinse koploper bij de verkiezingen van 2024 hebben de districtsadvocaat van Manhattan, Alvin Bragg, ervan beschuldigd een “politieke vervolging” te leiden. Ze beloofden hard te zullen vechten tegen de beschuldigingen.

Na de voorgeleiding werd de advocaat van Trump, Todd Blanche, door CNN geciteerd: “Het is geen goede dag … men verwacht niet dat dit in dit land zou gebeuren. Je verwacht niet dat dit zal gebeuren … met iemand die de president van de Verenigde Staten was.”

In Israël zijn beelden van politieke leiders die voor de rechtbank verschijnen om strafrechtelijk vervolgd te worden echter geen zeldzaamheid. Premier Benjamin Netanyahu is aangeklaagd wegens omkoping, fraude en vertrouwensbreuk in zijn lopende proces. Voormalig premier Ehud Olmert werd de eerste voormalige Israëlische regeringsleider die in 2016 gevangen werd gezet, nadat hij was veroordeeld voor omkoping en belemmering van de rechtsgang. De voormalige Israëlische president Moshe Katsav werd in 2010 veroordeeld voor verkrachting en andere zedendelicten. Van zijn straf van zeven jaar heeft hij vijf jaar uitgezeten.

Desalniettemin besteden veel Israëli’s veel aandacht aan de zaak van Trump die zich in New York ontvouwt, aangezien het betrekking heeft op het meest actuele onderwerp dat momenteel in de Joodse staat wordt besproken: de politisering van de rechterlijke macht.

Israël is de afgelopen weken in rep en roer geweest over een controversiële hervorming die door de regering werd gepusht om het gerechtelijk apparaat te herzien. Tegenstanders van de hervorming zeggen dat het het Hooggerechtshof van het land zal politiseren en een machtsgreep door de coalitie mogelijk zal maken. Aanhangers zijn van mening dat het huidige rechtssysteem van Israël een gepolitiseerd systeem is met een “verregaand” en “activistisch” Hooggerechtshof.

In de dagen voorafgaand aan de aanklacht van Trump hebben experts aan beide kanten in Israël hun argumenten voor en tegen de hervorming uitgesproken, daarbij verwijzend naar het historische Amerikaanse precedent.

Ynet-journalist en politiek commentator Attila Somfalvi, die vaak twittert tegen de hervorming van het gerechtelijk apparaat, schreef zondag: “Een democratische officier van justitie stuurt Trump naar de rechtbank. Hoe goed is een volledige politisering van de rechterlijke macht?” Hij voegde er spottend aan toe met clown-emoji’s: “Laat politici rechters benoemen… Zoals in Amerika, Zoals in Amerika.”

Channel 14-nieuwsanker en commentator Erel Segal, die voorstander is van de hervorming, verwees naar de aanklacht van Trump in New York als “stalinistische methoden om politieke tegenstanders te neutraliseren”. Hij vergeleek het met het proces tegen Netanyahu, dat door veel van zijn rechtse Israëlische aanhangers wordt gezien als bevooroordeeld en politiek gemotiveerd.

“Ik denk dat het een donkere dag is in de geschiedenis van de Amerikaanse democratie omdat het de deur zal openen voor toekomstige vergelding”, zei Segal in de uitzending. Hij voegde eraan toe dat Israël zich in een “krankzinnige neerwaartse spiraal bevindt vanwege een stom proces gedurende vier jaar”, verwijzend naar de zaak van Netanyahu en zei “dit zou ook in Amerika kunnen gebeuren”.

Vergelijkingen tussen het juridische lot van Trump en Netanyahu zijn niet alleen wijdverspreid op Israëlisch rechts. Voormalig parlementslid Yair Golan van de linkse partij Meretz, die bij de laatste verkiezingen niet boven de kiesdrempel uit kwam, schreef op Twitter: “De alliantie tussen Trump en Netanyahu lijkt hechter en hechter dan ooit… De enige resterende open vraag is wie eerder veroordeeld zal worden.”

Zowel in de VS als in Israël geloven veel mensen dat de aanklachten tegen Trump en Netanyahu politiek gemotiveerd zijn. Uit een peiling die in 2021 werd gehouden door het linkse Israel Democracy Institute bleek dat 42% denkt dat het proces tegen Netanyahu gepolitiseerd is.

Uit een CNN- enquête bleek dat 76% van de Amerikanen denkt dat politiek een rol speelde bij de beslissing om de voormalige president aan te klagen. Toch zegt 60% de aanklacht goed te keuren.

Uit een  enquête van Quinnipiac University  bleek dat 62% zei dat het onderzoek van de grand jury “voornamelijk door politiek was ingegeven”. Van de Republikeinen zei 93% te geloven dat het onderzoek van Alvin Bragg politiek gemotiveerd was, evenals 70% van de onafhankelijken en slechts 29% van de Democraten.

Uit dezelfde peiling bleek ook dat 57% van de Amerikanen vindt dat strafrechtelijke vervolging Trump zou moeten diskwalificeren om opnieuw kandidaat te zijn. Toen het Israëlische Channel 12-nieuws in 2019 dezelfde vragen stelde over Netanyahu, zei 52% van de Israëli’s dat hij gediskwalificeerd zou moeten worden voor deelname. Vier jaar later is Netanyahu nog steeds premier.

 

*****************************

ENGLISH

Israeli supporters and opponents of the judicial reform invoke Trump’s unprecedented court appearance to make their case against a ‘politicized justice system’

By: Allisrael News – Tal Heinrich

Former U.S. President Donald Trump pleaded not guilty to 34 felony charges in a New York City court on Tuesday, becoming the first American president to be criminally indicted. Trump faces counts of falsifying business records in the first degree related to alleged hush money payments to adult film star Stormy Daniels during the 2016 election campaign.

Trump spoke in the evening from his Mar-a-Lago estate in Florida and said he “never thought anything like this could happen in America.”

“The only crime I have committed was to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it,” he added.

Lawyers of the former president and current Republican front-runner in the 2024 elections have accused Manhattan District Attorney Alvin Bragg of leading a “political persecution.” They vowed to fight hard against the charges.

Following the arraignment, Trump’s attorney Todd Blanche was quoted by CNN as saying:  “It’s not a good day … I don’t expect this to happen in this country. You don’t expect this to happen … to somebody who was the president of the United States.”

However, in Israel, images of political leaders appearing in court to face criminal charges are not a rarity. Prime Minister Benjamin Netanyahu has been indicted for bribery, fraud and breach of trust in his ongoing trial. Former Prime Minister Ehud Olmert became the first former Israeli head of government to be jailed in 2016, after being convicted of bribery and obstruction of justice. Former Israeli President Moshe Katsav was convicted of rape and other sexual offenses in 2010. He served five years of his seven-year sentence.

Notwithstanding, many Israelis are paying close attention to Trump’s case unfolding in New York, as it pertains to the hottest topic presently discussed in the Jewish state: the politicization of the judiciary.

Israel has been in turmoil in recent weeks over a controversial reform pushed by the government to overhaul the judicial system. Opponents of the reform say it will politicize the country’s Supreme Court and allow for a coalition power-grab. Supporters believe that Israel’s current justice system is a politicized one with an “overreaching” and “activist” Supreme Court.

In the days leading up to Trump’s arraignment, pundits on both sides in Israel have articulated their arguments in favor and against the reform, referencing the historic U.S. precedent.

Ynet journalist and political commentator Attila Somfalvi, who often tweets against the judicial reform, wrote on Sunday: “A Democrat DA is sending Trump to court. How good is a complete politicization of the judiciary?” He mockingly added with clown emojis: “Let politicians appoint judges… Like in America, Like in America.”

Channel 14 news anchor and commentator Erel Segal, who leans in favor of the reform, referred to Trump’s indictment in New York as “Stalinist methods to neutralize political opponents.” He compared it to Netanyahu’s trial, which is viewed by many of his right-wing Israeli supporters as biased and politically motivated.

“I think it’s a dark day in the history of American democracy because it will open door for future retaliation,” Segal said on-air. He added that Israel has found itself in a “crazy tailspin over a stupid trial for four years ,” referencing Netanyahu’s case and saying “this could also happen in America.”

Comparisons between Trump and Netanyahu’s legal fate are not only prevalent on the Israeli Right. Former lawmaker Yair Golan from the left-wing party Meretz, which did not pass the threshold in the last elections, wrote on Twitter: “The alliance between Trump and Netanyahu appears to be closer and tighter than ever… The only remaining open question is who will be convicted sooner.”

In both the U.S. and in Israel, many people believe the charges against Trump and Netanyahu are politically motivated. A poll conducted in 2021 by the left-leaning Israel Democracy Institute found that 42% think Netanyahu’s trial is a politicized one.

A CNN survey found that 76% of Americans think politics played a role in the decision to indict the former president. Nevertheless, 60% said they approve of the indictment.

Quinnipiac University survey found that 62% said the grand jury inquiry has been “mainly motivated by politics.” Among Republicans, 93% said they believe that Alvin Bragg’s investigation was politically motivated, as well as 70% of independents and only 29% of Democrats.

The same poll also showed that 57% of Americans think that criminal charges should disqualify Trump from running again. When Israel’s Channel 12 news asked the same questions in 2019 about Netanyahu, 52% of Israelis said he should be disqualified from running. Four years later, Netanyahu is still the prime minister.