Photo by 13_Phunkod, Shutterstock
Photo by 13_Phunkod, Shutterstock

Nederlands + English

Het platform helpt persoonlijke of bedrijfsmerken te verspreiden, geografische grenzen te doorbreken en potentiële werknemers en investeerders te bereiken.

(Een influencer is een persoon die wordt ingezet om invloed uit te oefenen op het gedrag van de beoogde doelgroep. Vooral bekende influencers hebben doorgaans veel volgers op social media, en in het bijzonder Instagram. Deze volgers kunnen zij vervolgens ‘influencen’ oftewel beïnvloeden. Redactie Israelcnn)

Door: Israel21c – Jonathan Frenkel

Israëlische technische en zakelijke influencers hebben hun social-media-activiteit de afgelopen jaren gemigreerd en zijn actiever geworden op LinkedIn.

In het verleden richtten veel professionals in het Israëlische ecosysteem zich meer op Facebook. Sinds de pandemie gebruiken echter meer Israëlische ondernemers en investeerders LinkedIn om bekendheid te kweken rond expertise op een bepaald gebied.

Met iets minder dan 900 miljoen gebruikers (en groeiend), is LinkedIn de belangrijkste plek voor ondernemers, investeerders en business executives om betekenisvol doordacht leiderschap online op te bouwen.

Volgens Influencer Marketing Hub gebruikt 55 procent van de besluitvormers LinkedIn content om te bepalen met welke organisatie ze in zee willen gaan, en “1 op de 5 investeerders zegt dat het het beste platform is als je over een onderwerp wilt leren.”

Als zodanig hebben veel beoogde leiders hun aanwezigheid online opgebouwd door gebruik te maken van LinkedIn.

Yam Regev, een global marketing executive en adviseur, gelooft dat LinkedIn een unieke kans biedt voor professionals om hun verhaal online te delen:

“De mogelijkheid om professionals erbij te betrekken door persoonlijke verhalen te vertellen op een professioneel platform is iets dat alleen hier kan gebeuren, en dit is LinkedIn’s geheim. We zijn tenslotte allemaal eerst mensen en pas daarna zijn we professionals,” zegt hij.

“Het lijkt erop dat veel Israëli’s dit ook begrijpen, en vandaag de dag maken ze gebruik van het platform om hun persoonlijk merk, hun huismerk en huisstijl voor personeel uit te breiden, door op een transparante manier hun kennis en ervaring te delen. Dit doorbreekt de geografische grenzen waar we als Israëli’s mee worstelen, en stelt onze initiatieven bloot aan een breder publiek van potentiële klanten, werknemers, investeerders, enz.”

Dit, gekoppeld aan het feit dat LinkedIn Israëlische startups zoals Oribi heeft overgenomen, en een kantoor heeft geopend in de Startup Nation, zou een nieuw tijdperk kunnen inluiden van het gebruik van dit platform in de tech-gemeenschap.

De groei van het platform

Sinds zijn begindagen was LinkedIn gericht op banenjacht en rekrutering, en was het een plaats waar mensen hun cv plaatsten. Het was een eendimensionaal en transactiegericht platform.

Maar sinds Microsoft (ook zeer actief in Israël) LinkedIn heeft overgenomen, is die ervaring veranderd en sterk verbeterd.

LinkedIn werd een plaats waar mensen netwerkten, inhoud deelden op hun feeds en discussieerden over onderwerpen waar iedereen belang bij had – zoals de economie, telewerk en de toekomst van werk.

Met bijna een miljard gebruikers heeft LinkedIn News een groter bereik dan welk ander nieuwsmedium ook, en hoewel de inhoud zich heeft geconcentreerd op de wereld van werken, is het nog steeds zeer invloedrijk.

LinkedIn heeft gewerkt aan het aantrekken van gebruikers met nieuwe functies, zoals audio-evenementen, en heeft aangezwengeld samen te werken met makers die een uniek verhaal te delen hebben.

Veel van die vooruitgang kan worden bijgeschreven op het conto van een bestuurder die oorspronkelijk uit Israël komt: Tomer Cohen, chief product officer bij LinkedIn.

“Voor veel professionals over de hele wereld is LinkedIn de plek geworden om hun carrière te laten groeien, kennis te delen, te leren, zich geïnspireerd te voelen, mensen aan te nemen, te verkopen, partners te worden en zaken te doen,” zegt Cohen.

“Op LinkedIn kunnen leiders van over de hele wereld op een authentieke manier hun gemeenschap betrekken bij belangrijke gesprekken in een veilige, vertrouwde en professionele omgeving.”

Hij voegt eraan toe dat bij LinkedIn het ledental en de betrokkenheid groeit tot recordniveaus. “Elke minuut worden er miljoenen professionele updates bekeken, met bijna een stijging van 30% per kwartaal in publieke conversaties.

De plaats om advies te vragen

Ariel Seeber, directeur van klantenrelaties bij Lion Financial, is actief in de Israëlische tech-gemeenschap in New York en organiseert audio-evenementen rond zakelijk netwerken.

Hij zegt dat LinkedIn een geweldige bron van steun en aanmoediging is, maar ook van hulp of advies “omdat er ongetwijfeld iemand zal zijn die iemand kent.”

Seeber vertelt dat nadat een starter in Israël een video postte van haarzelf terwijl ze basketbal speelde, ze de Amerikaanse Israëlische voormalige professionele basketbalspeler en huidige ondernemer, coach, consultant en motiverende spreker Tamir Goodman trof.

“Kort daarna werkten ze samen aan verschillende projecten… dus gemeenschap leidt tot relaties, wat leidt tot een positief resultaat,” zegt Seeber. “Er is geen ander platform dat gebouwd is voor dat soort samenwerkende, probleemoplossende aanpak, wat voor mij goed past bij de Israëlische cultuur.”

Nicole Priel, partner en managing director bij Ibex Investors, is een van de meest actieve durfkapitalisten op het platform. Ze heeft betrokkenheid opgebouwd door consistent, doordacht en bemoedigend commentaar te geven.

“Het persoonlijke en professionele leven van mensen zijn met elkaar verweven geraakt, dus de evolutie van LinkedIn als een sociaal professioneel netwerk is een natuurlijke ontwikkeling,” zegt Priel.

Ze merkt ook op dat “in Israël in het bijzonder, het verhaal van de tech-economie zo’n dominant onderdeel is van het discours, zozeer zelfs dat alles wat de reis van de tech-economie volgt, zoals LinkedIn, er een hoge vlucht mee heeft genomen”.

Ondernemers/makers omarmen het sociale aspect van LinkedIn

Op alle populaire platforms, zoals Instagram en TikTok, hebben makers een centrale rol gekregen. Merken kiezen voor samenwerking en partnerschappen met influencers en creators die niet alleen een aanhang hebben, maar ook legitimiteit in bepaalde sectoren.

Bij LinkedIn is het niet anders. In het Israëlische tech-ecosysteem op LinkedIn zijn de twee groepen die het meeste engagement krijgen investeerders en ondernemers die snelgroeiende startups leiden.

Oren Toledano, mede-oprichter en CEO van high-tech startup Swimm, heeft een aanzienlijke aanwezigheid op het platform opgebouwd.

Hij gelooft dat LinkedIn een hoge vlucht heeft genomen omdat “Het Israëlische ecosysteem een hecht netwerk is van kleinere netwerken (IDF eenheden, programma’s, scholen). LinkedIn is een goede weergave van deze real-life netwerken, terwijl je ook de mogelijkheid hebt om deze eerstegraads connecties te benutten voor nieuwe lagen van connecties in Israël en daarbuiten. De levenskracht van LinkedIn maakt het gemakkelijker.”

Hij vervolgt dat “de Israëlische mentaliteit het gemakkelijk maakt om nieuwe mensen te bereiken en professionele connecties te creëren. Mensen zijn over het algemeen nieuwsgierig en staan open voor mogelijkheden om hun netwerk en connecties uit te breiden. Het feit dat het LinkedIn platform het mogelijk maakt om meer diepgaande berichten te uiten (in tegenstelling tot Twitter) stelt me in staat om meer gedetailleerde ideeën uit te drukken en daardoor meer betekenisvolle relaties te creëren.”

Manieren om de online aanwezigheid te verbeteren

Er zijn stappen die mensen kunnen ondernemen om hun aanwezigheid op LinkedIn te verbeteren, waar ze het verhaal van de Startup Nation kunnen delen en andere gebruikers kunnen informeren over hoe Israël technologie gebruikt om wereldwijde problemen te helpen oplossen.

Tomer Cohen zegt: “Veel tech-ondernemers gebruiken LinkedIn om doordacht leiderschip op te bouwen en hun bedrijf te laten groeien. Degenen die de snelste publieksgroei en betrokkenheid zien, posten meerdere keren per week over hun vak, en over onderwerpen die hen het meest interesseren. Het is belangrijk om ook inhoud te delen met gelijkgestemde professionals, en bij te dragen aan ideeën en inzichten, om verder te verbinden op een dieper niveau met je professionele gemeenschap.

Een belangrijk principe om te onthouden is dat wanneer je berichten plaatst, je moet vermaken, informeren of opleiden, zegt hij. Als je dit in gedachten houdt, herinner je jezelf eraan dat je berichten plaatst voor andere mensen, en het is van vitaal belang om na te denken over hoe de inhoud invloed kan hebben

Zoals Toledano opmerkt: “Je moet ervoor zorgen dat je een netwerk opbouwt van mensen met interesses en vaardigheden die dicht bij de jouwe liggen (in het begin althans), zodat je inhoud vindt die relevant is voor jou en die het ook relatief gemakkelijk maakt om eraan bij te dragen. Als je eenmaal deelneemt aan professionele discussies, zul je je eigen manier van spreken vinden.

Hij waarschuwt ervoor niet te delen om het delen. “Het is niet oprecht en mensen hebben een hele fijne radar voor onzin. Je kunt beter minder schrijven als je niets zinnigs te delen hebt. Mensen zijn erg geïnteresseerd in het leren van andermans ervaringen, minder in het feit dat jij je uitslooft.”

Elke dag iets posten

Regev wijst erop dat “elke ondernemer elke dag dingen meemaakt die voor hem of haar misschien normaal zijn, maar voor anderen uniek. Het delen van onze ervaring met anderen is niet alleen een verplichting voor ons als ondernemers, maar het is ook inhoudelijk zeer interessant.

Hij heeft een methode die hij KAT (kwetsbaarheid, authenticiteit, transparantie) noemt, en stelt voor dat elke post die drie elementen moet bevatten – of op zijn minst twee ervan.

Een goede vuistregel is om vier tot vijf keer per week te posten, een of twee keer per dag.

Niet elke post zal landen, maar consistentie is de sleutel. Het opnieuw posten van populaire nieuwsberichten van LinkedIn Nieuws is ook altijd een goede manier om deel te nemen aan actuele conversaties op het platform.

Voorbeelden van content kunnen variëren van persoonlijke professionele ervaringen tot het delen van prestaties of updates van anderen.

In het algemeen houdt een focus van 80% op actuele gebeurtenissen en actuele industriecontent, samen met 20% op het delen van content vanuit je professionele perspectief, de zaken bij de tijd.

Nicole Priel focust op het belangrijkste wat een tech-ondernemer kan doen om een aanwezigheid op LinkedIn op te bouwen: “Wees open, rauw en kwetsbaar. Denk buiten de gebaande paden en geef een inkijkje in hoe je dag er echt uitziet en hoe je als persoon denkt. Wees een radicale stem. Als je berichtgeving te dicht bij je marketingafdelingen ligt, doe je het niet goed.”

Jonathan “Yoni” Frenkel is een contentstrateeg en oprichter van YKC Media, een digitaal marketingbureau dat werkt met de wereldwijde tech/venture/startup gemeenschap.

 

 

ENGLISH

The platform helps spread personal or company branding, break geographical boundaries and reach prospective employees and investors.

(An influencer is a person who is used to influence the behavior of the intended target audience. Especially well-known influencers usually have a lot of followers on social media, and in particular Instagram. These followers they can then ‘influencers’ or influence. Editorial Israelcnn)

Israel21c – Jonathan Frenkel

Israeli tech and business influencers have migrated their social-media activity over the past few years, becoming more active on Linkedin.

In the past, many professionals in the Israeli ecosystem focused more on Facebook. Since the pandemic, however, more Israeli entrepreneurs and investors have been using LinkedIn to cultivate awareness around expertise in a certain area.

With just under 900 million users (and growing), LinkedIn is the most important place for entrepreneurs, investors, and business executives to build meaningful thought leadership online.

According to Influencer Marketing Hub, 55 percent of decisionmakers use LinkedIn content to determine which organization to work with, and “1 in 5 investors says it’s the best platform when you want to learn about a topic.

As such, many thought leaders built their presence online by parlaying LinkedIn.

Yam Regev, a global marketing executive and adviser, believes that LinkedIn offers a unique opportunity for professionals to share their stories online:

The opportunity to engage professionals by telling personal stories on a professional-based platform is something that can happen only here, and this is LinkedIn’s secret sauce. After all, we are all humans first and only after that we are professionals,” he says.

It seems that many Israelis get it as well, and today they leverage the platform to expand their personal brand, company brand and employer branding, by transparently sharing their knowledge and experience. This is breaking the geographical boundaries we struggle with as Israelis, and exposes our initiatives to a wider audience of prospects, employees, investors, etc.”

This, coupled with the fact that LinkedIn acquired Israeli startups such as Oribi, and has opened an office in the Startup Nation, could herald a new era of the use of this platform in the tech community.

The growth of the platform

Since its early days, LinkedIn was focused on job hunting and recruiting, and was a place where people posted their resume. It was a one-dimensional and transactional platform.

But since Microsoft (also very active in Israel) acquired LinkedIn, that experience changed and greatly improved.

LinkedIn became a place where people networked, shared content on their feeds and conversed about topics that impact everyone — such as the economy, remote work and the future of work.

With close to a billion users, LinkedIn News has greater reach than any other news outlet, and while the content has focused on the world of work, it is still extremely influential.

LinkedIn has worked to engage users with new features such as audio events, and made a push to work with creators who have a unique story to share.

A lot of that headway can be credited to an executive originally from Israel: Tomer Cohen, chief product officer at LinkedIn.

For many professionals around the world, LinkedIn has become the place to grow their careers, share knowledge, learn, feel inspired, hire, market, sell, partner, and do business,” Cohen says.

On LinkedIn, leaders around the world can authentically engage their community on important conversations in a safe, trusted, and professional environment.”

He adds that LinkedIn sees record levels of member growth and engagement. “Every minute, there are millions of professional updates viewed, with close to a 30% quarter-over-quarter increase in public conversations.”

The place to ask for advice

Ariel Seeber, director of client relationships at Lion Financial, is active in the New York Israeli tech community and hosts audio events around business networking.

He says LinkedIn is a great source of support and encouragement as well as help or advice “because there will undoubtedly be someone that knows someone.”

Seeber relates that after one creator in Israel posted a video of herself playing basketball, he tagged the American Israeli former professional basketball player and current entrepreneur, coach, consultant and motivational speaker Tamir Goodman.

Soon after, they were working together on various projects… so community leads to relationships which leads to a positive outcome,” says Seeber. “There’s no other platform that is built for that type of collaborative, problem-solving approach, which to me matches well to Israeli culture.”

Nicole Priel, partner and managing director at Ibex Investors, is one of the most active VCs on the platform. She has built engagement through consistent, thoughtful and encouraging commentary.

People’s personal and professional lives have become intertwined, so LinkedIn’s evolution as a social professional network is a natural one,” Priel says.

She notes as well that “in Israel in particular, the narrative of the tech economy is such a dominant part of discourse, so much so that anything tracking its journey, like LinkedIn, has boomed alongside it.”

Entrepreneurs/creators embrace social 

Across all popular platforms such as Instagram and TikTok, creators have taken on a central role. Brands choose to collaborate and partner with influencers and creators who not only have a following, but have legitimacy in certain industries.

LinkedIn is no different. In the Israeli tech ecosystem on LinkedIn, the two groups getting the most engagement are investors and entrepreneurs who lead fast-growing startups.

Oren Toledano, cofounder and CEO of high-tech startup Swimm, has built a significant presence on the platform.

He believes that LinkedIn has taken off because “The Israeli ecosystem is a tight network of smaller networks (IDF units, programs, schools). LinkedIn is a good representation of these real-life networks, when you also have the possibility to leverage these first-degree connections to new layers of connections in Israel and abroad. LinkedIn virality makes it easier.”

He continues that “the Israeli mentality makes it easy to reach out to new people and create professional connections. People are generally curious and open to opportunities to expand their network and connections. The fact that the LinkedIn platform makes possible the expression of more in-depth messages (vs. Twitter) allows me to express more detailed ideas and therefore create more meaningful relations.”

Ways to improve an online presence

There are steps people can take to improve their LinkedIn presence, where they can share the Startup Nation’s story and educate other users on how Israel is using technology to help solve global challenges.

Tomer Cohen says, “Many tech entrepreneurs are using LinkedIn to build thought leadership and grow their businesses. The ones seeing the fastest audience growth and engagement are posting several times per week about their craft, and about topics they care most about. It’s important to also engage with content shared by likeminded professionals, and contribute to ideas and insights, to further connect on a deeper level with your professional community.”

A key principle to remember is that when you post you need to entertain, inform or educate, he says. Keeping this in mind serves as a reminder that you’re posting for other people, and it’s vital to think about how the content will impact them.

As Toledano notes, “You need to make sure you are building a network of people with interests and skills close to yours (at least at first) so you’ll find content that is relevant to you and that will also make it relatively easy to contribute to. Once you engage in professional discussions, you’ll find your tone of voice.”

He cautions not to share for the sake of sharing. “It’s not genuine and people have a very fine radar for BS. Better to write less if you have nothing meaningful to share. People are very interested in learning from other people’s experiences, less in you showing off.”

Post every day

Regev points out that “every day, every entrepreneur is going through things that might be regular to them, but unique to others. Sharing our experience with others is not just an obligation for us as entrepreneurs, but it is also very engaging, content wise.”

He has a methodology that he’s dubbed VAT (vulnerability, authenticity, transparency), and suggests that every post should have those three elements — or at least two of them.

A good rule of thumb is to post four to five times a week, once or twice a day.

Not every post will land, but consistency is key. Reposting popular news items from LinkedIn News is always a good way to take part in topical conversations on the platform as well.

Examples of content could range from personal professional experiences to sharing others’ accomplishments or updates.

In general, an 80% focus on current events and topical industry content, along with 20% on sharing content from your professional perspective, keeps things fresh.

Nicole Priel focuses on the one most important thing a tech entrepreneur can do to build a presence on LinkedIn: “Be open, raw, and vulnerable. Think outside the box and offer a glimpse into what your every day is truly like and how you think as a person. Be a radical voice. If your messaging is too close to your marketing departments, you’re not doing it right.”

Jonathan “Yoni” Frenkel is a content strategist and founder of YKC Media, a digital marketing agency that works with the global tech/venture/startup community.