Nederlands + English

Alsof er nog niet genoeg verwarring is ontstaan door christenen die denken dat Israël door de kerk is vervangen , is er nu een heel nieuw soort dwaling ontstaan ​​bij de “Hebreeuwse Israëlieten” die geloven dat zij de ware Joden zijn.

Door: One for Israel

Hoewel de (diep antisemitische) sekte veel aan populariteit heeft gewonnen in de nasleep van Ye West’s recente geraaskal, is de beweging al enige tijd gestaag aan het groeien. De bewering is dat het soort Joden dat Hitler vastbesloten was uit te roeien, de “synagoge van Satan” is en helemaal niet echt Joods. Hitler zou iedereen met een Joodse grootouder vermoorden, en daarom verwelkomt Israël iedereen in die categorie om in de Joodse staat te komen wonen. Maar dit zijn blijkbaar niet de echte afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob – het zijn eerder de zogenaamde “Hebreeuwse Israëlieten”, meestal van Afrikaanse afkomst, die de echte Joden zijn.

NEE, JOODSE MENSEN ZIJN GEEN BEDRIEGERS

Het is verbazingwekkend hoe snel sommigen geloven dat Joodse mensen niet echt Joods zijn van afkomst, en dat ze niet verwant zijn aan de twaalf stammen van Israël. Beschamend genoeg trappen zelfs christenen in dergelijke ideeën. Maar deze leugens zijn op veel plaatsen grondig ontkracht, ook hier op deze site, waar we de vraag behandelen:  ZIJN DE JODEN VANDAAG GENETISCH AFSTAMMINGEN VAN DE BIJBELSE ISRAËLIETEN?   Evenzo zet Mottel Baleston de feiten uiteen in deze behulpzame en informatieve lezing over de ware Joden, en hoe we zeker weten dat Joodse mensen inderdaad afstammelingen zijn van de twaalf stammen. Het waren niet de “Hebreeuwse Israëlieten” waar Hitler zich met zijn demonische plannen op richtte, maar de Joden. Satan weet wie de ware Joden zijn, en God ook.

NEE, JOODSE MENSEN BEHEERSEN DE WERELD NIET

Samen met dergelijke waanvoorstellingen komen meestal gemene beschuldigingen tegen Joodse mensen: dat ze fundamenteel slecht zijn en door God in de steek zijn gelaten, of dat ze een onwettige elite zijn die alle banken bezit, de media controleert en wereldheerschappij beraamt. Als je echter naar Israël zou komen en de miljoenen Joodse mensen hier zou ontmoeten, zou je een kick krijgen van de gedachte dat dit stel in staat is tot duivelse complotten om de wereld over te nemen. “Soms zou ik willen dat het waar was!” grapte een vriend, die klaagde over het slecht geplande openbaar vervoer en de lang uitgestelde bouwprojecten. Als het Joodse volk echt oneindige rijkdom en macht zou hebben, zou de staat Israël een stuk soepeler kunnen lopen! En als het volk van Israël enige controle zou hebben over de wereldwijde media, zou de berichtgeving over de Joodse staat aanzienlijk eerlijker zijn, zo niet uitgesproken gunstig.

Deze beschuldigingen zijn gewoon niet waar. Wees je bewust van deze lasterlijke onwaarheden die het soort wrok en haat opwekken waar Hitler op inspeelde. Kinderen van de God van Israël mogen niets met zulke duisternis te maken hebben.

Het kan zijn dat er rijke elites zijn met te veel macht die proberen die macht over de massa uit te oefenen (ik kijk naar jou, World Economic Forum), maar dergelijke collectieven zijn niet typisch ‘Joods’, ook al zijn er een paar individuen onder hen die een joodse achtergrond hebben. We zouden terecht geschokt zijn als iemand negatieve conclusies zou trekken over alle zwarte mensen, alleen maar omdat een of twee van een slechte groep toevallig zwart waren. Onze etniciteit heeft geen invloed op onze rechtschapenheid of het ontbreken daarvan. Deze verdraaide leugens komen van de Vader der Leugen omdat hij alles haat waar God van houdt. En God houdt van het volk Israël. Zij zijn Zijn oogappel. Gerechtigheid is liefhebben wat God liefheeft en haten wat Hij haat. God houdt van Israël en haat racisme .

NEE, HET JOODSE VOLK IS NIET DOOR GOD IN DE STEEK GELATEN

Ik vraag dan: heeft God zijn volk verworpen? In geen geval! Want ik ben zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, een lid van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verworpen. (Romeinen 11:1)

Sommige Egyptische zusters die geloofden dat God Israël had verworpen, kwamen tot een diepgaande openbaring van Gods hart en plan voor Israël door simpelweg te mediteren over Romeinen 11. Sindsdien hebben ze zich aangesloten bij Gods grote liefde voor Zijn volk, zelfs ten koste van aanzienlijke afwijzing door anderen in hun omgeving. Romeinen 11 stelt duidelijk dat God Zijn volk niet in de steek heeft gelaten. Paulus herinnert ons er ook allemaal aan dat het een punt van genade is dat het niet afhangt van onze werken, anders zou het geen genade zijn. Zeker, Israël is door de millennia heen behoorlijk zondig geweest. Het is moeilijk om iets anders te beweren. Er is genoeg sprake van zonde, in allerlei richtingen. Maar wie is zo onschuldig dat hij met een vinger kan wijzen? We zijn allemaal diep zondig en het is door Gods radicale genade dat we gered en vergeven worden. Dit geldt voor elk kind van God.

Als je veel weet over ONE FOR ISRAEL, weet je dat er een rechtvaardig overblijfsel is onder het volk van Israël dat Jezus liefheeft. Recent onderzoek geeft aan dat er over de hele wereld maar liefst een miljoen mensen van Joodse afkomst zijn die van Jezus houden! Dat is meer dan ooit in de geschiedenis. Maar meer dan dat, God belooft dat Hij ook de rest zal redden. Het maakt deel uit van Zijn plan dat Israël voor een tijd verhard zou worden, maar dat die tijd uiteindelijk ten einde zal komen.

Opdat u niet wijs zou zijn in uw eigen ogen, wil ik niet dat u onwetend bent van dit mysterie, broeders: er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël worden gered, zoals het geschreven staat,”De Verlosser zal uit Sion komen, hij zal de goddeloosheid uit Jakob verbannen”;
“en dit zal mijn verbond met hen zijn wanneer ik hun zonden wegneem.”

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. (HSV Romeinen 11:25-29)

Hoor je dat? Onherroepelijk. Als God een geschenk geeft, zal Hij het niet terugnemen. Als Hij een belofte doet, zal Hij die niet breken. Israël mag dan diep rebels zijn, ze zijn de illustratie voor de wereld van de buitengewone genade van God. Aan het einde van de “Tijd van de heidenen” zal de Verlosser, Jezus, weer uit Sion komen en de zonden van Israël wegnemen volgens Zijn verbond met hen. Dit is de nieuwtestamentische leer van Paulus, die precies herhaalt wat God al die tijd heeft gezegd.

WEES EEN GENEZER, GEEN HATER

De haat die tegenwoordig tegen Joodse mensen opkomt, zowel links als rechts van het politieke spectrum, maakt dat veel Joodse mensen over de hele wereld extreem bang worden. Mensen hebben discussies over wat ze moeten denken van deze nieuwe golf van antisemitisme. Het gaat nooit helemaal weg, maar het stijgt momenteel alarmerend snel. Mensen vragen zich af of het tijd is om naar Israël te verhuizen.

‘Ik ben de dochter van iemand die de holocaust ontvlucht is. Dus ik ben gewend aan antisemitisme’, zei een dame die naar Israël was verhuisd. “Amerika was altijd de meest comfortabele plek voor joden.  Is het dat nog steeds? Een Israëlische makelaar antwoordde dat ze de laatste tijd merkt dat mensen uit het buitenland huizen in Israël kopen en zeggen dat ze een plek nodig hebben om naar toe te snellen, en velen hebben een “altijd klaar om te rennen”-mentaliteit. Sommige rabbijnen bevelen het publiekelijk aan in de synagogen en dringen er bij mensen op aan hun paspoort up-to-date te houden, omdat je nooit weet wanneer je het nodig hebt. Velen hebben familieleden die ternauwernood aan de holocaust zijn ontsnapt en zien de tekenen van ernstige dreiging in onze tijd. Anderen, natuurlijk miljoenen anderen hebben het niet gehaald, en hun verhalen staan ​​altijd in het gemeenschappelijke bewustzijn gegrift.

Wanneer mensen de spot drijven met “je weet wie er aan de macht is als je weet wie je niet mag bekritiseren”, onthult dat men zich buitengewoon slecht herinnert wat er de vorige keer gebeurde toen het verachten van Joodse mensen niet de kop ingedrukt werd. Ons ‘zero tolerance’ voor antisemitisme is niet te danken aan een liefde voor macht en controle, maar gewoon een liefde voor het leven. We weten hoe Jodenhaat eindigt.

Sommigen kiezen ervoor om het uit te houden in de landen waar beledigingen, vandalisme en aanvallen schering en inslag zijn. In plaats van een oogje dicht te knijpen voor hun mishandeling (of erger nog, mee te doen aan het gif) zouden degenen die van Jezus houden Hem beter kunnen vertegenwoordigen door naast het Joodse volk te staan. Negeer antisemitisme niet als je het hoort, maar benoem het. Laat de Joodse mensen om je heen weten dat je de kanker van antisemitisme ziet, dat je om hen geeft en hen wilt steunen. Het betekent veel.

DUS WIE ZIJN DE ECHTE JODEN?

Hoewel alle gelovigen zijn opgenomen in het gemenebest van Israël en de familie van God, beweert het Nieuwe Testament dat Jood en heiden verschillend zijn, net zoals mannen en vrouwen. Joods zijn is een etniciteit en een bevolkingsgroep met een gemeenschappelijke geloofsgeschiedenis, ook al zou slechts een minderheid zichzelf vandaag de dag belijdend noemen. In de Bijbel kwam de joodse afkomst via de vaderlijke lijn. Tegenwoordig beschouwen Joodse mensen de moederlijn als de manier om iemands Joods-zijn te bepalen, deels vanwege de Romeinse tijd waarin verkrachting alledaags was en het vaderschap moeilijk te bepalen was. Hoe dan ook, genetisch weten we dat alle variëteiten en kleuren van Joodse mensen (Sefardisch, Mizrachi, Ethiopisch, Ashkenazi, etc.) vergelijkbare genetica hebben en veel gemeen hebben met het Levantijnse gebied waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Sommige hebben het “Cohen”-gen van de priesters dat helemaal teruggaat tot het priesterschap van Aäron. Wat nog belangrijker is, God ziet al onze genen en weet wie wie is. Iedereen die door de Joodse Messias wordt gered, wordt opgenomen in het gemenebest Israël, maar de apostel Paulus maakt in zijn brief aan de Romeinen duidelijk dat Israël Israël is en de kerk de kerk. Jezus zei dat Hij kwam voor de “verloren schapen van het huis van Israël” (Matteüs 15:24), maar hij zei ook dat er nog veel meer schapen waren die Hij in de kudde wilde brengen:

Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. (HSV Johannes 10:16)

Er is al een grote overlap tussen het overblijfsel van Israël en de miljarden gelovigen in de naties, maar op een dag zal heel Israël gered worden . Er zal één bruid voor de Zoon van God worden gebracht en er zal een grote bruiloft plaatsvinden.

Gods plannen zullen uitkomen en kunnen niet worden gedwarsboomd. Dit is wat God zegt dat er zal gebeuren aan het einde der tijden:

Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israël Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven. Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd worden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven. Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf verontreinigd hebt. U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden, die u gedaan hebt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik omwille van Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven daden, huis van Israël, spreekt de Heere HEERE. (HSV Ezechiël 20:40-44)

******************************************************

******************************************************

ENGLISH

As if there wasn’t enough confusion from Christians who think the church has replaced Israel, we now have a whole new brand of error arising with the “Hebrew Israelites” who believe it is they who are the true Jews.

Although the (deeply antisemitic) cult has gained a lot of traction in the wake of Ye West’s recent ravings, the movement has been steadily growing for some time now. The claim is that the kind of Jews Hitler was determined to extinguish are the “synagogue of Satan” and not really Jewish at all. Hitler would kill anyone with a Jewish grandparent, and as such Israel welcomes everyone in that category to come and live in the Jewish state. But these are not the real descendants of Abraham, Isaac and Jacob apparently—rather it is the so-called “Hebrew Israelites”, mostly of African heritage, who are the true Jews.

NO, JEWISH PEOPLE ARE NOT IMPOSTERS

It’s astonishing how quick some are to believe that Jewish people are not really Jewish by descent, and that they are not related to the twelve tribes of Israel. Shamefully even Christians are falling for such ideas. But these lies have been thoroughly debunked in many places, including here on this site, where we deal with the question, ARE TODAY’S JEWS GENETICALLY DESCENDED FROM THE BIBLICAL ISRAELITES?  Similarly, Mottel Baleston breaks down the facts in this helpful and informative lecture about the true Jews, and how we know for a fact that Jewish people are indeed descendants of the twelve tribes. It was not the “Hebrew Israelites” that Hitler targeted in his demonic plans, but the Jews. Satan knows who the true Jews are, and so does God.

NO, JEWISH PEOPLE ARE NOT CONTROLLING THE WORLD

Along with such delusions usually come vile accusations against Jewish people: of being fundamentally evil and abandoned by God, or of being an illegitimate elite who own all the banks, control the media, and plotting world domination. If you were to come to Israel and meet the millions of Jewish people here though, you’d get a kick out of the thought that this lot is capable of fiendish plots to take over the world. “Sometimes I wish it was true!” joked one friend, bewailing the poorly-planned public transportation and long-delayed building projects. If Jewish people really did have infinite wealth and power, the State of Israel might run a lot more smoothly! And if the people of Israel did have any control over the global media, the reporting on the Jewish state would be considerably fairer if not distinctly favorable.

These accusations are simply untrue. Be aware of these libelous falsehoods which stir up the kind of resentment and hatred that Hitler capitalized upon. Children of the God of Israel must have nothing whatsoever to do with such darkness.

It may be that there are wealthy elites with too much power who are seeking to wield it over the masses (I’m looking at you, World Economic Forum) but such collectives are not characteristically “Jewish” even if a few individuals among their number may have Jewish backgrounds. We would be rightly appalled if someone drew negative conclusions about all black people just because one or two among a bad bunch happened to be black. Our ethnicity has no bearing on our righteousness or lack of it. These twisted lies come from the Father of Lies because he hates anything that God loves. And God loves the people of Israel. They are the apple of His eye. Righteousness is loving what God loves and hating what He hates. God loves Israel and hates racism.

NO, JEWISH PEOPLE HAVE NOT BEEN ABANDONED BY GOD

I ask, then, has God rejected his people? By no means! For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people whom he foreknew. (Romans 11:1)

Some Egyptian sisters who believed God had rejected Israel came to a profound revelation of God’s heart and plan for Israel by simply meditating on Romans 11.  They have since joined in God’s great love for His people, even at the cost of significant rejection from others around them. Romans 11 states clearly that God has not forsaken His people. Paul also reminds us all that the whole point about grace is that it does not depend upon our works, otherwise it wouldn’t be grace. Sure, Israel has been pretty sinful throughout the millennia. It’s hard to argue otherwise. There’s plenty of sin to point to in every direction. But who can point it out from a place of innocence? We are all deeply sinful, and it is by God’s radical grace that we are saved and forgiven. This applies to every child of God, and it is by this same grace that God will be faithful to His promises with Israel.

If you know much about ONE FOR ISRAEL, you’ll know that there’s a righteous remnant who love Jesus within the people of Israel. Recent research indicates there are as many as a million people of Jewish descent around the world who love Jesus! That’s more than at any point in history. But more than that, God promises He will also rescue the rest. It is part of His plan that Israel would be hardened for a season, but that ultimately, that season will come to an end.

Lest you be wise in your own sight, I do not want you to be unaware of this mystery, brothers: a partial hardening has come upon Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way all Israel will be saved, as it is written,“The Deliverer will come from Zion, he will banish ungodliness from Jacob”;“and this will be my covenant with them when I take away their sins.” As regards the gospel, they are enemies for your sake. But as regards election, they are beloved for the sake of their forefathers. For the gifts and the calling of God are irrevocable. (Romans 11:25-29)

You hear that? Irrevocable. If God gives a gift, He will not take it back. If He makes a promise, He will not break it. Israel may be deeply rebellious, but they are the illustration for the world of the extraordinary grace of God. At the end of the “Time of the Gentiles”, the Deliverer, Jesus, will come again from Zion and take away the sins of Israel according to His covenant with them. This is New Testament teaching from Paul, which just repeats exactly what God has said all along.

BE A HEALER, NOT A HATER

The hatred coming against Jewish people in our days from both the left and the right of the political spectrum is leaving many Jewish people around the world feeling extremely frightened. People are having discussions about what to make of this new wave of antisemitism. It never goes away entirely, but it is rising alarmingly fast at the moment. People are wondering if it’s time to move to Israel.

“I’m the daughter of a holocaust refugee. So I’m used to antisemitism,” said one lady who had made the move to Israel. “America was always the most comfortable place for Jews. Is it still?” An Israeli realtor replied that she’s noticing lately that people from overseas are buying homes in Israel saying they need a place to run to, and many have an “always be ready to run” mentality. Some rabbis publicly recommend it from the synagogues, urging people to keep their passports up to date because you never know when you may need it. Many have relatives who narrowly escaped the Holocaust, and see the signs of serious threat in our days. Others of course millions of others didn’t make it, and their stories are ever etched in the communal consciousness.

When people scoff that “you know who’s in power when you know who you’re not allowed to criticize”, it reveals an extremely poor memory of what happened last time despising Jewish people went unchecked. Our zero tolerance for antisemitism is not due to a love of power and control, but simply a love of life. We know how Jew-hatred ends.

Some choose to stick it out in the nations where insults, vandalism, and attacks are commonplace. Instead of turning a blind eye to their ill-treatment (or worse, joining in the vitriol) those who love Jesus would better represent Him by standing with the Jewish people. Don’t ignore antisemitism when you hear it, but call it out. Let the Jewish people around you know that you see the cancer of antisemitism, that you care, and want to support them. It means a lot.

SO WHO ARE THE TRUE JEWS?

While all believers have been included into the commonwealth of Israel and the family of God, the New Testament maintains that Jew and Gentile are distinct, just as male and female are. Being Jewish is an ethnicity and a people group with a communal history of faith, even though only a minority would call themselves observant today. In the Bible, Jewish ancestry came through the paternal line. Today Jewish people consider the mother’s line the way to determine a person’s Jewishness, partly due to the Roman era where rape was commonplace and paternity hard to determine. Either way, genetically we know that all varieties and colors of Jewish people (Sephardic, Mizrachi, Ethiopian, Ashkenazi, etc.) have similar genetics to one another and much in common with the Levantine area from which they originally came. Some have the “Cohen” gene of the priests which can be traced all the way back to the Aaronic priesthood. More importantly, God sees all our genes and knows who’s who. Anyone saved by the Jewish Messiah is included in the commonwealth of Israel, but the Apostle Paul makes it clear in his letter to the Romans that Israel is Israel and the church is the church. Jesus said that He came for the “Lost sheep of the house of Israel” (Matthew 15:24) but also said there were many more sheep He wanted to bring into the fold:

I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. (John 10:16)

There is already a great overlap of the remnant of Israel and the billions of believers in the nations, but one day all Israel will be saved. There will be one bride brought before the Son of God, and a great wedding will take place.

God’s plans will come to pass, and cannot be thwarted. This is what God says is going to happen at the end of time:

“For on my holy mountain, the mountain height of Israel, declares the Lord God, there all the house of Israel, all of them, shall serve me in the land. There I will accept them, and there I will require your contributions and the choicest of your gifts, with all your sacred offerings. As a pleasing aroma I will accept you, when I bring you out from the peoples and gather you out of the countries where you have been scattered. And I will manifest my holiness among you in the sight of the nations. And you shall know that I am the Lord, when I bring you into the land of Israel, the country that I swore to give to your fathers. And there you shall remember your ways and all your deeds with which you have defiled yourselves, and you shall loathe yourselves for all the evils that you have committed.  And you shall know that I am the Lord, when I deal with you for my name’s sake, not according to your evil ways, nor according to your corrupt deeds, O house of Israel, declares the Lord God.” (Ezekiel 20:40-44)