Otzma Yehudit partijleider MK Itamar Ben-Gvir (Flash90/Noam Revkin Fenton)
Otzma Yehudit party head MK Itamar Ben-Gvir (Flash90/Noam Revkin Fenton)

Nederlands + English

Mede-indiener van de doodstraf zegt dat regeringsleden het moeten steunen omdat “er geen coalitie of oppositie is als het gaat om de veiligheid van de staat.”

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Twee MK’s van de oppositie brengen woensdag in de plenaire vergadering van de Knesset een wetsvoorstel in stemming dat de doodstraf eist voor terroristen, en dringen er bij de coalitieleden op aan het te steunen.

Het wetsvoorstel stelt dat eenieder die de dood van een Israëlische burger veroorzaakt uit racistische motieven, uit een verlangen om de Staat Israël en het herstel van het Joodse volk in hun thuisland te schaden, ter dood kan worden gebracht via de elektrische stoel.

Een andere clausule, waarin staat dat een dergelijke straf op geen enkele manier kan worden verlicht, werd speciaal ingevoegd om de mogelijkheid te voorkomen dat dergelijke terroristen worden opgenomen in een toekomstige gevangenenruil.

Otzma Yehudit-voorzitter Itamar Ben-Gvir en May Golan van de Likud waren mede-indieners van de wijziging van het Israëlische wetboek van strafrecht, en dienden het wetsontwerp in december vorig jaar in voor een eerste bespreking in de Knesset.

Daarna ging het naar het Ministerieel Comité voor Wetgeving ter voorbereiding van de eerste lezing in de plenaire vergadering, de volgende fase van het wetgevingsproces.

De Hebreeuwse nieuwssite 0404 meldde maandag dat de commissie had gestemd voor uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel met zes maanden.

Dit was onaanvaardbaar voor Ben-Gvir, die het amendement “een morele, logische, orde van de dag” noemde, vooral in het licht van de stroom van terreuraanslagen die de afgelopen twee maanden 19 Israëli’s hebben gedood en tientallen hebben verwond.

Zijn partij roept alle collega’s in de oppositie op om het wetsvoorstel te steunen. Omdat de partij weet dat er geen kans is dat de Arabische Gezamenlijke Lijst voor zal stemmen, is Otzma Yehudit maandag begonnen met een social media campagne gericht op coalitieleden.

Premier Naftali Bennett, minister van Justitie Gidon Sa’ar, en minister van Jeruzalem Zaken en minister van Huisvesting en Bouw Ze’ev Elkin staan allemaal op een poster waarop om hun stem wordt gevraagd en waarop staat: “U beloofde de wet op de doodstraf voor terroristen aan te nemen.”

Dan, een zin leenend die zij en andere rechtse regeringsleden hebben gebruikt in recente pogingen om andere wetten aan te nemen met de hulp van de oppositie, staat er: “Er is geen coalitie of oppositie als het gaat om de veiligheid van de staat.”

Minister van Financiën Avigdor Liberman’s Israel Beitenu kan ook op de vingers getikt worden, aangezien de partij al jaren voor een dergelijk wetsvoorstel pleit. In januari 2018 passeerde hun versie zelfs een voorlopige lezing in de Knesset, maar liep daarna op niets uit.

Tegenstanders waren onder meer leden van hun coalitie, diverse hoge veiligheids- en inlichtingenmedewerkers en de toenmalige procureur-generaal, Avichai Mandelblit.

Mandelblit zei dat het terroristen niet zou afschrikken omdat ze er toch al van uitgaan dat ze een aanslag die ze plegen niet zullen overleven, terwijl Shabak-functionarissen dachten dat het ontvoeringen van Joden waar ook ter wereld zou aanwakkeren, om te worden gebruikt als lokaas voor degenen die op hun executie wachten.

Ben-Gvir was het niet eens met deze beoordelingen en zei maandag dat zijn formulering van het wetsvoorstel “de motivatie om terroristische aanslagen te plegen zou verminderen, maar ook dromen over ontvoeringsdeals zal voorkomen.”

Het is “gepast om een dergelijke straf uit te vaardigen,” voegde hij eraan toe, vooral in het licht van de goede omstandigheden die terroristen in de gevangenis krijgen en “in het licht van de golf van terreur in onze straten.”

“Er is geen andere manier om met deze kwestie om te gaan,” concludeerde hij. “Wat goed is voor de Verenigde Staten is ook goed voor ons.”

 

ENGLISH

Death penalty co-sponsor says government members should support it because “there is no coalition or opposition when it comes to the security of the state.”

By Batya Jerenberg, World Israel News

Two Opposition MKs are bringing a bill requiring the death penalty for terrorists to a vote in the Knesset plenum Wednesday and are urging coalition members to support it.

The bill states that any person who causes the death of an Israeli citizen for racist motives, out of a desire to harm the State of Israel and the restoration of the Jewish people to their homeland, is liable to be put to death via the electric chair.

Another clause, stating that there would be no way to lighten such a sentence, was inserted specifically to prevent the possibility of including such terrorists in any future prisoner swap.

Otzma Yehudit head Itamar Ben-Gvir and May Golan of the Likud cosponsored the amendment to Israel’s penal code, tabling the bill for initial discussion in the Knesset last December.

It then went to the Ministerial Committee for Legislation for preparation for its initial reading in the plenum, which is the next stage of the legislative process.

Hebrew news site 0404 reported Monday that the committee voted to postpone discussion of the bill for six months.

This was unacceptable to Ben-Gvir, who called the amendment “a moral, logical, order of the day,” especially in light of the spate of terrorist attacks that have killed 19 Israelis and injured dozens in the last two months.

His party is calling on all colleagues in the Opposition to support the bill. Since it knows there is no chance that the Arab Joint List would vote in favor, Otzma Yehudit began a social media campaign Monday targeting coalition members.

Prime Minister Naftali Bennett, Justice Minister Gidon Sa’ar, and Minister of Jerusalem Affairs and Minister of Housing and Construction Ze’ev Elkin all appear in a poster asking for their vote, which states: “You promised to pass the Death Penalty to Terrorists Law.”

Then, borrowing a phrase that they and other right-wingers in the government have used in recent attempts to pass other laws with the aid of the Opposition, it says, “There is no Coalition or Opposition when it comes to the security of the state.”

Finance Minister Avigdor Liberman’s Israel Beitenu may also be put on the spot, as the party has advocated such a bill for years. In January 2018, their version even passed a preliminary reading in the Knesset but then went nowhere.

Opponents included members of their coalition, various senior security and intelligence personnel, and the attorney-general at the time, Avichai Mandelblit.

Mandelblit said it would not deter terrorists because they anyway assume they won’t survive an attack they commit, while Shabak officials thought it would spur kidnappings of Jews anywhere in the world, to be used as trade bait for those awaiting execution.

Ben-Gvir disagreed with these assessments, saying Monday that his formulation of the bill would “reduce the motivation to carry out terrorist attacks, but will also prevent dreams of abduction deals.”

It is “appropriate to enact such a punishment,” he added, particularly in light of the good conditions that terrorists receive in prison and “in the face of the wave of terror on our streets.”

“There is no other way to deal with this issue,” he concluded. “What is good for the United States is good for us as well.”