Een oude Israëlische tank met een vlag die uitkijkt op de Syrische stad Quneitra op de Golanhoogten.
An old Israeli tank with a flag overlooking the Syrian town of Quneitra in the Golan Heights.
Photo by Hadas Parush/Flash90

Nederlands + English

Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem’ Ezechiël 38:2 (HSV )

Terwijl Rusland Oekraïne afranselt tijdens een invasie die donderdag werd uitgevoerd, uitte de plaatsvervangend ambassadeur van Moskou bij de VN, Dmitry Polyanskiy, hetzelfde soort sentiment tegen Israël als het Kremlin tegenover Oekraïne.

Door: Israel365 News – DAVID SIDMAN

“We maken ons zorgen over de aangekondigde plannen van Tel Aviv om de nederzettingenactiviteit op de bezette Golanhoogten uit te breiden, wat in strijd is met de bepalingen van de Conventie van Genève van 1949. Rusland erkent de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogten die deel uitmaken van Syrië niet”, tweette hij.

Poetin weigerde de republieken Donetsk en Luhansk te erkennen als soeverein Oekraïne evenals de Golan.

Interessant genoeg verwees Polyanskiy naar Tel Aviv als hoofdstad van Israël in plaats van naar Jeruzalem.

Rusland heeft de Syrische president Bashar Assad een boost gegeven in de tien jaar durende burgeroorlog in Syrië. Velen speculeren dat de laatste opmerkingen van Rusland over Israël een reactie zijn op de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid, die de kant van Oekraïne leek te kiezen nadat hij had aangekondigd dat Israël dit voorbeeld zal volgen als Washington sancties oplegt tegen Moskou.

Als Rusland, wiens troepen in heel Syrië zijn ingebed, Israël binnenvalt op de aangrenzende Golanhoogten, zou het een Rabbijnjnse profetie kunnen vervullen die wordt behandeld door Israel365 News.

EEN RABBIJNJNSE PROFETIE

Rabbijn Jitschak Dovid Grossman , de telg van een van de meest gerespecteerde chassidische families in Jeruzalem, vertelde een verhaal uit zijn jeugd. Zijn vader en een andere Rabbijnjn discussieerden over een profetie met betrekking tot de uitkomst van de huidige crisis in Oekraïne.

Rabbijn Grossman beschrijft hoe hij bij zijn vader, Rabbijn Yisrael Grossman, het hoofd van de Rabbijnjnse rechtbank van Agudath Yisrael, zat en de Torah leerde in de synagoge.

“Als ze iemand in de synagoge wilden eren, lieten ze hen naast mijn vader zitten”, vertelde Rabbijn Grossman. “Op een dag ging er een man naast mijn vader zitten. Mijn vader behandelde hem met veel respect, maar ik wist niet wie het was omdat ik toen nog erg jong was. Hij begon een verhaal te vertellen waar mijn vader met grote belangstelling naar luisterde. Het leek zo uitzonderlijk dat ik het me tot op de dag van vandaag herinner.”

“De man vertelde wat hij hoorde toen hij vele jaren eerder bij de ‘Yanuka’ in Stolin (Wit-Rusland) was,” zei Rabbijn Grossman. De ‘Yanuka’ was Rabbijn Yisrael van Stolin. Hij was de zoon van Rabbijn Asher, de spirituele leider van de Stolin-tak van het chassidische jodendom. De Yanuka werd geboren in 1869 en zijn vader stierf toen hij nog maar vierenhalf jaar oud was. Zijn vroomheid en Thorakennis waren al zo opmerkelijk dat hij op die jonge leeftijd werd aangesteld als geestelijk leider van de sekte in de plaats van zijn vader tot hij in 1922 overleed.

Rabbijn Grossman vertelde hoe de Yanuka ooit zijn volgelingen bijeenbracht voor een speciale boodschap.

“De Yanuka vertelde zijn volgelingen wat er zou gebeuren vóór de komst van de Messias”, vertelde Rabbijn Grossman. “Twee hanen zullen vreselijk vechten en elkaar proberen te doden, tot er een derde haan komt die ze allebei zal afmaken.”

Het verhaal eindigde met een onvoorspelbaar einde.

“Maar Israël zal, dankzij hun grote geloof in God, voor het gevaar worden gespaard”, zei Rabbijn Grossman.

Rabbijn Grossman‘s vader was in de war toen hij het verhaal hoorde.

“Waar heb je het over?” vroeg zijn vader destijds. “Waar gaat al dat gepraat over, hanen?”

De mysterieuze vreemdeling antwoordde in de naam van de Yanuka, die meer dan twee decennia voor de geboorte van Rabbijn Grossman stierf. “De twee hanen zijn Rusland en Amerika. Wie is de derde haan die zowel de VS als Rusland zal afmaken? Dat wordt China’, zei de Yanuka meer dan 170 jaar geleden.

“In die tijd was China als een kleuterschool”, zei Rabbijn Grossman. “Ze waren een enorm land, maar achtergebleven in cultuur en technologie en hadden een leger dat geen echte wapens had. Wie had kunnen denken dat China ooit de grootste bedreiging ter wereld zou zijn?”

“De visie van rechtvaardige mannen is bijna als profetie en kan dingen voorzien die gewone mensen niet kunnen zien”, zei Rabbijn Grossman. “God zou ons moeten beschermen tegen wat de Chinese leiders in gedachten hebben. We beginnen al alles te zien waarvan werd geprofeteerd dat het vóór de komst van de Messias zou gebeuren. We bevinden ons momenteel in de laatste fase van de Moshiach (Messias).”

“De enige oplossing in dit stadium is om meer te bidden en in God te geloven, liefdadigheid te bedrijven en Gods wil te doen”, zei Rabbijn Grossman. “We staan ​​op het punt te zien dat God Eén is en Zijn naam Eén.”

Rabbijn Grossman is de zesde generatie van zijn familie die in Jeruzalem woont. Hij wordt algemeen gerespecteerd en heeft twee keer de functie van Opperrabbijn van Israël aangeboden gekregen, maar weigerde beide keren, om zijn outreach-werk voort te kunnen zetten.

 

 ENGLISH

O mortal, turn your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him Ezekiel 38:2 (The Israel BibleTM

As Russia pummels Ukraine in an invasion waged on Thursday, Moscow’s Deputy Ambassador to the UN, Dmitry Polyanskiy, leveled the same type of sentiment at Israel as the Kremlin did towards Ukraine.

By: Israel365 News – DAVID SIDMAN

“We’re concerned over Tel Aviv’s announced plans for expanding settlement activity in the occupied Golan Heights, which contradicts the provisions of the 1949 Geneva Convention. Russia doesn’t recognize Israel’s sovereignty over Golan Heights that are part of Syria,” he tweeted.

Putin refused to recognize republics Donetsk and Luhansk as sovereign Ukraine like the Golan.

Interestingly,  Polyanskiy referred to Israel’s capital as Tel Aviv rather than Jerusalem.

Russia has boosted Syria’s President Bashar Assad in Syria’s decade-long civil war. Many speculate that Russia’s latest comments regarding Israel respond to Israeli Foreign Minister Yair Lapid, who seemed to side with Ukraine after announcing that Israel will follow suit if Washington enacts sanctions against Moscow.

If Russia, whose troops are embedded throughout Syria, invades Israel in the bordering Golan Heights, it could fulfill a Rabbinic prophecy covered by Israel365 News.

A RABBINIC PROPHECY

Rabbi Yitzchak Dovid Grossman, the scion of one of the most respected Hassidic families in Jerusalem, related a story from his childhood. A prophecy was discussed by his father and another rabbi concerning the outcome of the current crisis in Ukraine.

Rabbi Grossman describes how he used to sit by his father, Rabbi Yisrael Grossman, the head of the Agudath Yisrael rabbinic court, and learn Torah in the synagogue.

“When they wanted to honor someone in the synagogue, they would allow them to sit next to my father,” Rabbi Grossman related. “One day, a man sat down next to my father. My father treated him with great respect, but I didn’t know who it was because I was very young at the time. He began to tell my father a story that he listened to with great interest. It seemed so exceptional that I remember it to this day.”

“The man related what he heard when he was with the ‘Yanuka’ in Stolin (Belarus) many years earlier,” Rabbi Grossman said. The ‘Yanuka’ was Rabbi Yisrael of Stolin. He was the son of Rabbi Asher, the spiritual leader of the Stolin branch of Hassidic Judaism. The Yanuka was born in 1869, and his father passed away when he was just four and a half years old. His piety and Torah knowledge were already so remarkable that at that young age, he was appointed as the sect’s spiritual leader in his father’s place until he passed away in 1922.

Rabbi Grossman related how the Yanuka once gathered his followers together for a special message.

“The Yanuka told his followers what would be before the arrival of the Messiah,” Rabbi Grossman related. “Two roosters will be fighting terribly, trying to kill each other, when along will come a third rooster who will finish them both off.”

The story finished with an unpredictable ending.

“But Israel, thanks to their great belief in God, will be spared from danger,” Rabbi Grossman said.

Rabbi Grossman’s father was confused after he heard the story.

“What are you talking about?” his father asked at the time. “What is all this talk about, roosters?”

The mysterious stranger answered in the name of the Yanuka, who passed away more than two decades before Rabbi Grossman was born. “The two roosters are Russia and America. Who is the third rooster that will finish off both the US and Russia? That will be China,” the Yanuka said more than 170 years ago.

“At the time, China was like a kindergarten,” Rabbi Grossman said. “They were a huge country but backward in culture and technology and had a military that had no real weapons. Who could have imagined that China would one day be the biggest threat in the world?”

“The vision of righteous men is almost like prophecy and can foresee things regular men cannot,” Rabbi Grossman said. “God should protect us from what the Chinese leaders have in mind.  We are already beginning to see all that was prophesied to be before the Messiah. We are currently in the final stages of the Moshiach (Messiah).”

“The only solution at this stage is to increase in prayer and belief in God, to engage in charity, and to do God’s will,” Rabbi Grossman said. “We are about to see that God is One and His name is One.”

Rabbi Grossman is the sixth generation of his family residing in Jerusalem. He is universally respected and has been offered the position of Chief Rabbi of Israel twice but declined both times to continue his outreach work.