Een bode verdeelt de geplande staatsbegroting op de tafels van MK’s tijdens een voltallige vergadering voorafgaand aan de stemming, 2 nov. 2021.
An usher distributes the planned state budget on the tables of MKs during a plenum session ahead of the vote, Nov. 2, 2021. (Photo: Olivier Fitoussi/Flash90)

Zal de fragiele regering van Israël deze week instorten? Dat moet blijken als nieuwe begroting in stemming wordt gebracht

Bron: AllIsrael News – Nicole Jansezian

Al drie jaar geen begroting, elke stem telt voor nieuw uitgavenplan om te beslissen of land naar vervroegde verkiezingen gaat

Misschien is het grote nieuws over de voorgestelde Israëlische begroting, die de komende dagen ter stemming komt, minder wat er in de begroting staat en meer het feit dat er een begroting is waarover gestemd moet worden.

Maar het grotere nieuws is dat, als deze begroting, de eerste in drie jaar, het niet haalt, Israël naar vervroegde verkiezingen zal gaan.

Nogmaals.

Israël zit sinds 2019 zonder een herziene begroting, als gevolg van een politieke impasse die de nationale politiek de afgelopen jaren heeft gekenmerkt, en een stabiele regering. In die tijd heeft Israël een ongekende vier verkiezingen meegemaakt.

Daarom is het goedkeuren van een begroting de drijvende missie geweest van de huidige regering, die erin slaagde een brede coalitie van acht partijen bij elkaar te sprokkelen, geleid door een leider met slechts 6 van de 120 zetels, ondanks het feit dat de partij van oud-premier Benjamin Netanyahu nog steeds de meeste zetels won.

En dat moet vóór 14 november gebeuren om de val van de regering en een vijfde verkiezingsronde in drie jaar te voorkomen.

Elke stem telt van deze diverse coalitie van linkse, centristische, rechtse en islamistische partijen, die in juni werd ingehuldigd. De coalitie heeft de meerderheid in de Knesset met slechts één zetel. Dat betekent dat slechts één minister ontevreden hoeft te zijn over de begroting en de gelederen kan verbreken, waardoor de begroting mislukt.

Het Comité van Financiën van de Knesset heeft vorige week de begrotingswetten voor 2021 en 2022 goedgekeurd en, om zover te komen, zo’n 70 miljoen extra sjekels uitgetrokken voor projecten die door oppositiepartijen worden gesponsord, in de hoop hun stemmen te winnen.

“We zijn hier door een zeer, zeer belangrijk proces gegaan, vooral voor de staat, als de laatste begroting die hier werd goedgekeurd in maart 2018 was,” zei Knesset-lid Alex Kushnir. “Deze begroting heeft veel goed nieuws, samen met de regelingen-wet met veel hervormingen. Ik wil mijn dank uitspreken aan de coalitieleden en de oppositieleden die hier verschenen voor elke discussie, ondanks de meningsverschillen.”

De begroting werd dinsdagmorgen formeel ingediend bij de Knesset en het parlement werd opengesteld voor debat tot woensdagavond.

Vanaf woensdagavond zullen de Knesset-leden stemmen over 600 punten die verband houden met de staatsbegroting voor 2021, de begeleidende wet inzake economische regelingen en een staatsbegroting voor 2022.

Het stemmen begint onmiddellijk na de laatste debatredes op woensdag en zal non-stop doorgaan tot vrijdagochtend.

De begroting die ter tafel ligt, is een uitgavenpakket voor twee jaar dat de regering in staat zal stellen opeenvolgende jaren door te gaan en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid volgend jaar als premier te laten aantreden in het kader van een akkoord over machtsdeling. Een meningsverschil over de begroting tussen toenmalig premier Netanyahu en plaatsvervangend premier Benny Gantz deed hun regering in 2020 vallen.

Netanyahu drong toen aan op een begroting voor één jaar, maar Gantz pleitte voor een begroting voor twee jaar – zoals in hun regeerakkoord was vastgelegd – opdat zijn roulatie als premier niet in gevaar zou komen door het niet goedkeuren van een begroting voor zijn termijn. Uiteindelijk werd er geen begroting goedgekeurd en viel de regering.

Israël bevindt zich nu in ongeveer dezelfde situatie. Het resterende obstakel is de stemming zelf. Met een meerderheid van slechts één zetel heeft Bennett elke stem van zijn team nodig om de begroting erdoor te krijgen. Maar Bennett is deze week in Schotland op de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering.

Voordat hij Israël zondag verliet, verwachtte Bennett dat zijn land “een gekke week zou beleven, die met de dag wilder zal worden naarmate de stemming over de begroting dichterbij komt”.

Niettemin, voorspelde hij, “zal de begroting worden aangenomen omdat Israël stabiliteit nodig heeft… omdat het land een goed, rustig bestuur nodig heeft… omdat niemand wil terugkeren naar de eindeloze verkiezingscyclus.”

In een hoofdartikel drong The Jerusalem Post er bij de Knessetleden op aan om aan hun kiezers te denken.

“Zij hebben nu een reële kans om de koers van deze natie te beïnvloeden en de levenskwaliteit van de bevolking te verbeteren. Houd je ogen op de bal gericht. Neem de begroting aan.”

Afwachten wat de dag van afrekening vrijdag brengt.

 

ENGLISH

Will Israel’s fragile government collapse this week? That is to be determined as new budget comes to a vote

Source: AllIsrael News – Nicole Jansezian

Without a budget for three years now, every vote counts on new spending plan in deciding whether country will head to snap elections

Perhaps the big news about the proposed Israeli budget – which goes up for a vote over the next few days – is less what is in the budget and more so the fact that there is a budget on which to vote.

But the bigger news is that, if this budget – the first one in three years – fails to pass, Israel will head to snap elections.

Again.

Israel has been without a revised budget – due to a political stalemate that has characterized national politics over the past several years – and a stable government since 2019. In this time Israel has gone through an unprecedented four elections.

Hence, passing a budget has been the driving mission of the current government, which managed to cobble together a broad, eight-party coalition – lead by a leader with only 6 out of the 120 seats – despite former Prime Minister Benjamin Netanyahu’s party still winning the most seats.

And it must do so by Nov. 14 to prevent the government’s collapse and a fifth round of elections in three years.

Every vote counts from this diverse coalition of left-wing, centrist, right-wing and Islamist parties, inaugurated in June. The coalition holds the majority in the Knesset by just one seat. Meaning, just one minister has to be dissatisfied with the budget and break ranks, causing it to fail.

The Knesset Finance Committee approved the 2021 and 2022 Budget Laws last week and, in order to get that far, allocated some 70 million extra shekels for projects sponsored by opposition parties in hopes of gaining their votes.

“We went through a very, very significant process here, especially for the state, when the last budget approved here was in March 2018,” Knesset Member Alex Kushnir said. “This budget has a lot of good news, along with the Arrangements Law with a lot of reforms. I want to say thank you to the coalition members and the opposition members who appeared here for every discussion, despite the disagreements.”

The budget was formally submitted to the Knesset on Tuesday morning and the parliament was opened to debate through Wednesday night.

Beginning Wednesday night, Knesset members will vote on 600 items related to the 2021 state budget, the accompanying economic arrangements bill and a 2022 state budget.

Voting will begin immediately after the final debate speeches on Wednesday and will continue nonstop through Friday morning.

The budget under consideration is a two-year spending package that will allow the government to continue running for consecutive years and see Foreign Minister Yair Lapid take over as prime minister next year under a power-sharing deal. A disagreement over the budget between then-Prime Minister Netanyahu and alternate-Prime Minister Benny Gantz brought down their government in 2020.

At the time, Netanyahu was pushing for a one-year budget, but Gantz argued for a two-year budget – as set in their coalition agreement – lest his rotation as prime minister be jeopardized by failure to pass a budget before his term. Ultimately, no budget was passed and the government collapsed.

Israel finds itself in vaguely the same position now. The remaining hurdle is the vote itself. With a mere one-seat majority, Bennett needs every vote from his team in order to get the budget through. But Bennett is in Scotland this week at the United Nations Climate Change Conference.

Before he left Israel on Sunday, Bennett anticipated his country would experience “a crazy week, which will get wilder every day as the vote on the budget gets closer.”

Nevertheless, he predicted, “the budget will pass because Israel needs stability… because the country needs good, calm management… because no one wants to return to the endless elections cycle.”

In an editorial, The Jerusalem Post urged Knesset members to think of their constituents.

“They now have a real chance to influence the trajectory of this nation and improve the quality of life for its people. Keep your eye on the ball. Pass the budget.”

Wait and see what the day of reckoning brings on Friday.