Voor Israël betekent het winnen van deze oorlog het vernietigen van Hamas, zijn leiders, zijn terroristen en zijn aanhangers met alle middelen die nodig zijn, en het veiligstellen van het grondgebied van waaruit zij opereerden, zodat het niet kan worden gebruikt om meer aanslagen te plegen. Afgebeeld: IDF-soldaten bereiden zich voor op het verwijderen van de lichamen van vier Israëlische burgers die zaterdag werden vermoord door Hamas-terroristen in Kfar Aza, Israël, op 10 oktober 2023. (Foto door Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Als zeer beschaafde mensen hebben we het contact verloren met een aantal basisbegrippen. Zoals oorlog.

Door The Gatestone Institute – Daniel Greenfield

We klagen dat we nooit meer oorlogen winnen, maar dat komt omdat we ze niet uitvechten. In plaats daarvan hebben we beperkte interventies tegen opstandelingen. We proberen mislukte staten te stabiliseren. Soms gaan we naar binnen, schakelen een paar terroristen uit en gaan dan weer naar huis. Veteranen, wier wonden heel echt zijn, vragen zich af waar het allemaal goed voor was. Net als de families van de mannen die stierven tijdens gevechten in een oorlog die nooit een oorlog was.

Om een oorlog te winnen, moet je er een uitvechten.

Als je vijand een oorlog voert en jij iets voert dat minder is dan een oorlog, dan zal de vijand winnen.

Politionele acties, nation-building oefeningen en dergelijke hebben vage en slecht gedefinieerde doelen, terwijl oorlogen heel duidelijke doelen hebben.

Oorlogen worden gewonnen of verloren. Daarom vechten moderne regeringen zelden graag…. Zodra je een oorlog verklaart, weet je dat je moet winnen.

We vechten ‘dingen’ die geen oorlogen zijn, om regio’s te ‘stabiliseren’. Oorlogen worden niet gevoerd voor stabiliteit, maar voor vernietiging. Om een oorlog te winnen, vernietig je de vijand. Dat is wat de Verenigde Staten en hun bondgenoten deden in WO II, massale dood en verderf zaaien over Nazi-Duitsland en het keizerlijke Japan op een manier die moderne liberalen nog steeds ineen doet krimpen.

“De nazi’s gingen deze oorlog in met het nogal kinderachtige waanidee dat ze alle anderen zouden bombarderen en dat niemand hen zou bombarderen”, zei Arthur Harris, het hoofd van het Royal Air Force Bomber Command, in 1940.

“Hoe harder we duwen, hoe meer Duitsers we doden. Hoe meer Duitsers we doden, hoe minder van onze mannen zullen worden gedood. Harder duwen betekent minder slachtoffers. Ik wil dat jullie dat allemaal onthouden,” zei generaal George Patton tegen het Derde Leger.

Franklin D. Roosevelts obsessie om de oorlog naar Japan te brengen leidde tot de Doolittle Raid. Eén van de bommen van die aanval raakte een school. “Het is onmogelijk om een militair doel te bombarderen met burgerwoningen in de buurt zonder het gevaar te lopen ook de burgerwoningen te raken. Dat is het gevaar van oorlog,” had Doolittle gewaarschuwd.

Dat is wat oorlog is. Daarom moeten oorlogen niet lichtvaardig worden gevoerd. Maar als je ze voert, vecht dan om te winnen.

Een rechtvaardige oorlog is gebaseerd op een fundamentele morele duidelijkheid over je vijanden, niet over je tactiek. Oorlogsmisdaden zijn een betekenisloze term, behalve als het gaat om schendingen van een overeenkomst tussen de twee strijdende partijen of burgers die geen partij zijn in het conflict. Dat is niet het geval in Gaza. En is zelden het geval bij het bestrijden van islamitische terroristen.

De Verenigde Staten beantwoordden de Japanse marteling, executie, mishandeling, medische experimenten en kannibalisme van onze troepen met een toegenomen vastberadenheid om koste wat het kost te winnen. Dit was de prijs voor Hiroshima en Nagasaki. Dit waren geen oorlogsmisdaden, dit was hoe een regime van monsters dat onuitsprekelijke wreedheden beging, uiteindelijk tot overgave werd gedwongen.

Dat is wat vechten om te winnen betekent.

Winnen tegen Hamas betekent niet een paar bommen laten vallen op gebouwen, een beperkte inval doen, een paar Hamasleiders uitschakelen en dan Turkije en Egypte laten onderhandelen over een wapenstilstand. Dat is geen oorlog.

Winnen betekent Hamas, zijn leiders, zijn terroristen en zijn aanhangers vernietigen met alle middelen die nodig zijn, en het grondgebied van waaruit ze opereerden veiligstellen zodat het niet kan worden gebruikt om gelijksoortige aanvallen te plegen.

Kan Israël zo’n oorlog voeren en winnen? Ja, dat kan het. Zal het dat doen? Dat is de vraag.

Israël heeft, net als Amerika, geprobeerd om geen oorlogen te voeren. Dat heeft geleid tot de verschrikkingen van de aanvallen op de Hoge Heilige Dag. Misschien wil het een oorlog uitvechten en winnen voordat het te laat is.

Daniel Greenfield is Shillman Journalism Medewerker bij het David Horowitz Freedom Center.

 

*******************************************

ENGLISH

For Israel, winning this war means destroying Hamas, its leaders, its terrorists and its supporters by any means necessary, and securing the territory they operated from so that it cannot be used to stage more attacks. Pictured: IDF soldiers prepare to remove the bodies of four Israeli civilians who were murdered Saturday by Hamas terrorists in Kfar Aza, Israel, on October 10, 2023. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

As highly civilized people, we’ve lost touch with some basic concepts. Like war.

We complain that we never win wars anymore, but that’s because we don’t fight them. Instead, we have limited interventions against insurgents. We try to stabilize failed states. Sometimes we go in, take out a few terrorists, and then go back home. Veterans, whose wounds are very real, sit around wondering what it was all for. So do the families of the men who died fighting in a war that was never a war.

To win a war, you have to fight one.

If your enemy is fighting a war and you’re fighting something less than a war, the enemy will win.

Police actions, nation-building exercises, and the like have vague and poorly defined objectives, while wars have very clear ones.

Wars are either won or lost. That’s why modern governments rarely like fighting them…. Once you declare a war, you know you have to win.

We fight things that are not wars to ‘stabilize’ regions. Wars are not fought for stability, but destruction. To win a war, destroy the enemy. That’s what the United States and its allies did in WWII, raining mass death and destruction on Nazi Germany and Imperial Japan in ways that still make modern liberals cringe.

“The Nazis entered this war under the rather childish delusion that they were going to bomb everyone else, and nobody was going to bomb them,” said Arthur Harris, the Royal Air Force chief of Bomber Command, in 1940.

“The harder we push, the more Germans we kill. The more Germans we kill, the fewer of our men will be killed. Pushing harder means fewer casualties. I want you all to remember that,” General Geroge Patton told the Third Army.

Franklin D. Roosevelt’s obsession with taking the war to Japan led to the Doolittle Raid. One of the bombs from that raid hit a school. “It is quite impossible to bomb a military objective that has civilian residences near it without danger of harming the civilian residences as well. That is a hazard of war,” Doolittle had warned.

That is what war is. It’s why wars should not be fought lightly. But when you fight them, fight to win.

A just war is based on a fundamental moral clarity about your enemies, not your tactics. War crimes are a meaningless term except when applied to violations of an agreement between the two combatants or civilians that are not a party to the conflict. That is not the case in Gaza. And is rarely the case when fighting Islamic terrorists.

The United States met the Japanese torture, execution, abuse, medical experiments and cannibalism of our troops with increased determination to win at any cost. This was the cost for Hiroshima and Nagasaki. These were not war crimes, this was how a regime of monsters that committed unspeakable atrocities was finally forced to surrender.

That is what fighting to win means.

Winning against Hamas does not mean dropping a few bombs on buildings, staging a limited incursion, taking out a few Hamas leaders and then letting Turkey and Egypt negotiate a truce. That’s not a war.

Winning means destroying Hamas, its leaders, its terrorists and its supporters by any means necessary, and securing the territory they operated from so that it cannot be used to stage similar attacks.

Can Israel fight and win such a war? Yes, it can. Will it? That’s the question.

Israel, like America, has tried not fighting wars. That is what led to the horrors of the High Holy Day attacks. It may want to fight and win a war before it’s too late.

Daniel Greenfield is a Shillman Journalism Fellow at the David Horowitz Freedom Center. This article previously appeared at the Center’s Front Page Magazine.