Speld op deze kaart (toegevoegd door All Israel News) toont bij benadering de locatie van de Iraanse militaire oefening. (Foto: Shutterstock)

Broeit er oorlog aan de Iraanse grens met Azerbajdzjan? En hoe zijn Israël, Turkije en Rusland hierbij betrokken?

Door: All Israel News

Iran lanceert grote militaire oefening nu Teheran zich steeds meer zorgen maakt dat Israël spioneert van over de Azerbeidzjaanse grens

Eind september besloot Iran zijn grootste militaire oefening in twee decennia te houden aan zijn grens met Azerbeidzjan, waardoor het Azerbeidzjaanse leger in hoge staat van paraatheid werd gebracht en een golf van bezorgdheid op gang kwam via Turkije, Rusland en zuidwaarts naar Israël.

Maar dit Iraanse vertoon van artillerie, drones en helikopters lijkt minder over Azerbeidzjan en meer over Israël te gaan. Hoewel Bakoe en Teheran van oudsher goede betrekkingen onderhouden, begint Iran zich zorgen te maken over een klaarblijkelijke Israëlische aanwezigheid in Azerbeidzjan.

“We hebben onze collega’s in Bakoe aan deze kwestie herinnerd, en zij hebben openlijk en heimelijk gezegd dat zij waarschuwingen zouden geven. Bakoe mag niet toestaan dat derden gebruik maken van zijn grenzen en grondgebied,” zei Saeed Khatibzadeh, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, vandaag.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian had op 30 september een soortgelijke boodschap voor de ambassadeur van Azerbeidzjan.

“Wij tolereren niet dat het zionistische regime naast onze grenzen aanwezig is en activiteiten ontplooit die indruisen tegen onze nationale veiligheid, en wij zullen in dit verband alle nodige maatregelen nemen”, zei hij.

Hoewel Azerbeidzjan een sjiitisch moslimland is met een dubieuze reputatie op het gebied van de mensenrechten, verkoopt Israël het land al lange tijd wapens. Israëlische drones speelden zelfs een grote rol in de vernietigende oorlog die Azerbeidzjan vorig jaar tegen Armenië voerde. Zelfs op het hoogtepunt van COVID, toen civiele vluchten naar Israël beperkt waren, vlogen vier Azerbeidzjaanse vrachtvliegtuigen van Tel Aviv naar Bakoe en soms naar Ankara toen de gevechten uitbraken tussen Azerbeidzjan en Armenië, aldus Haaretz, een Israëlische krant.

Maar wat Iran meer zorgen baart, is dat Azerbajdzjan volgens verschillende berichten Israël toestaat het land- en luchtruim te gebruiken om Iran mogelijk te bespioneren en aan te vallen.

“Bovendien heeft de Mossad volgens buitenlandse bronnen een station in Azerbeidzjan gevestigd, dat dient als de ‘ogen, oren en een springplank’ om Iran in de gaten te houden,” meldde Haaretz, een Hebreeuws-talige Israëlische krant.

Iran heeft Israël beschuldigd van aanvallen op zijn nucleaire programma en zijn militaire aanwezigheid in Syrië en Libanon. De laatste twee Israëlische premiers hebben beiden gezegd dat zij niet zullen toestaan dat Iran kernwapens krijgt en veel aanvallen die in Iran hebben plaatsgevonden, waaronder de moord op de hoogste nucleaire wetenschapper van het land een jaar geleden, zijn in de schoenen van Israël geschoven.

Iran zou ook ontstemd zijn over de beperkingen en heffingen die zijn opgelegd aan zijn vrachtwagenchauffeurs die van Iran naar Armenië rijden.

De Islamitische Revolutionaire Garde heeft ervoor gekozen deze huidige oefening de “veroveraars van Khaybar” te noemen, genoemd naar de aanval die Mohammed in 628 na Christus in het huidige Saoedi-Arabië lanceerde tegen de Joden die in de regio woonden.

Voor alle duidelijkheid, de Iraanse staatsmedia geven het toe.

“De vertegenwoordiger van de Chaldeeuwse Assyriërs in het parlement van de Islamitische Republiek Iran zei dat de militaire oefeningen van de ‘Veroveraars van Khaybar’ in het noordwesten van Iran een duidelijke boodschap zijn aan het Israëlische regime en de ISIS,” aldus het Islamic Republic News Agency “In een interview met IRNA op maandag zei Shaarli Anouyeh Tekyeh dat de oefening van het leger langs de noordwestelijke grenzen van Iran een machtsvertoon was dat aangeeft dat Iran bereid is om elke agressie via de grenzen te dwarsbomen.”

Waar komen Turkije en Rusland in beeld?

Om niet achter te blijven zullen Azerbeidzjan en Turkije vanaf morgen een gezamenlijke militaire oefening houden in Azerbeidzjan nabij de grens met Iran, zo heeft het Turkse Ministerie van Defensie aangekondigd. De oefening zal “Onwankelbare Broederschap” worden genoemd, verwijzend naar de nauwe banden tussen de twee landen.

Turkije is een trouwe bondgenoot van Azerbeidzjan en steunde de militaire acties van Azerbeidzjan tegen Armenië. Turkije ontkent verantwoordelijk te zijn voor de Armeense genocide, waarbij tussen 1914 en 1917 1,5 miljoen Armeniërs door toedoen van de Jong-Turken werden vermoord.

Rusland heeft strategische belangen bij zowel Turkije als Armenië. Rusland neigde ertoe Armenië te steunen tijdens het conflict met Azerbeidzjan, maar bood wat veel Armeniërs zagen als lauwe hulp.

Vorige week nog besloot de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat hij, nadat de gesprekken met de Amerikaanse president Joe Biden teleurstellend waren verlopen, nauwere banden met Rusland zou zoeken. Erdogan en de Russische president Vladimir Poetin verspilden inderdaad geen tijd en kwamen vorige week bijeen om te besluiten tot samenwerking met Rusland om gezamenlijk jet-motoren, oorlogsschepen en onderzeeërs te produceren, tijdens zijn ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

“We hebben bijvoorbeeld gesproken over de fasen van de bouw van een tweede en derde kernreactor,” zei Erdogan.

Erdogan zei ook dat Turkije door zal gaan met de aankoop van Russische S-400 raketafweersystemen, ondanks een dreiging van sancties van de Verenigde Staten.

“We hebben zelfs uitvoerig gesproken over de stappen die we kunnen nemen om straalmotoren te bouwen,” zei Erdogan.

Door dit alles blijft het christelijke Armenië geografisch geïsoleerd en, ironisch genoeg, afhankelijk van Iran voor enige steun in een vijandige regio. Zelfs Israël, dat de Armeense genocide niet officieel heeft erkend, is Armenië niet te hulp geschoten omdat het zich heeft geschaard achter Azerbajdzjan, dat dicht bij Iran ligt.

De Armeense minister van Buitenlandse Zaken Ararat Mirzoyan is maandag in Teheran aangekomen om de bilaterale betrekkingen en de regionale ontwikkelingen te bespreken. De ontmoeting tussen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian en zijn Armeense ambtgenoot Ararat Mirzoyan was gepland vóór het begin van de recente spanningen, meldde IRNA.

**************************
ENGLISH:

Pin on this map (added by All Israel News) shows approximate location of Iran’s military drill. (Photo: Shutterstock)

Are winds of war brewing on the Iranian border with Azerbaijan? And how are Israel, Turkey and Russia involved?

By: All Israel News

Iran launches large military exercise as Tehran becomes increasingly concerned Israel is spying from across the Azeri border

Late in September Iran decided to hold its largest military exercise in two decades on its border with Azerbaijan setting the Azeri military on high alert and launching a ripple wave of concern through Turkey, Russia and south to Israel.

But this Iranian display of artillery, drones and helicopters seems to be less about Azerbaijan and more about Israel. While Baku and Tehran have historically maintained good relations, Iran is becoming concerned with an apparent Israeli presence in Azerbaijan.

“We have reminded our colleagues in Baku of this issue, and they said overtly and covertly that they would give warnings. Baku should not allow third parties to use its borders and territories,” Saeed Khatibzadeh, spokesperson for the Iranian Foreign Ministry, said today.

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian had a similar message for Azerbaijan’s ambassador on Sept. 30.

“We do not tolerate the presence and activity against our national security of the Zionist regime next to our borders and will take any necessary action in this regard,” he said.

Though Azerbaijan is a Shiite Muslim country with a dubious human rights record, Israel has long been selling the country weapons. In fact, Israeli drones played a big factor in Azerbaijan’s destructive war against Armenia last year. Even during the height of COVID when civilian flights into Israel were limited, four Azeri cargo planes were jetting from Tel Aviv to Baku and sometimes to Ankara as fighting broke out between Azerbaijan and Armenia, according to Haaretz, an Israeli newspaper.

But what concerns Iran more is that, according to several reports, Azerbaijan is allowing Israel to use land and airspace to possibly spy on and launch attacks against Iran.

“Moreover, according to foreign sources, the Mossad established a station in Azerbaijan, serving as the ‘eyes, ears and a springboard’ for monitoring Iran,” Haaretz, a Hebrew-language Israeli newspaper, reported.

Iran has accused Israel of attacking its nuclear program and its military presence in Syria and Lebanon. The past two Israeli prime ministers have both said they will not allow Iran to obtain nuclear weapons and many attacks that have occurred in Iran including the assassination of the nation’s top nuclear scientist a year ago have been blamed on Israel.

Iran is also said to be upset with restrictions and fees imposed upon its truck drivers crossing from Iran to Armenia.

The Islamic Revolutionary Guard chose to call this current drill the “conquerors of Khaybar” named after the attack that Mohammed launched against Jews living in the region in 628 AD in present day Saudi Arabia.

To be clear, Iran state media admits as much.

“The representative of Chaldean Assyrians in the Parliament of the Islamic Republic of Iran said that the ‘Conquerors of Khaybar’ military drills in northwest Iran were a clear message to the Israeli regime and the ISIS,” according to Islamic Republic News Agency “In an interview with IRNA on Monday, Shaarli Anouyeh Tekyeh said that the Army’s drill along the northwestern borders of Iran was a display of power indicating Iran’s preparedness to thwart any aggression through borders.”

Where do Turkey and Russia come in?

Not to be outdone, Azerbaijan and Turkey will hold a joint military exercise in Azerbaijan near the border with Iran beginning tomorrow, the Turkish Defense Ministry announced. The exercise will be called “Unshakable Brotherhood,” referring to the close ties between the two countries.

Turkey is a stalwart ally of Azerbaijan and supported its military actions against Armenia. Turkey denies responsibility for the Armenian Genocide in which 1.5 million Armenians were killed at the hands of the Young Turks between 1914 to 1917.

Russia has strategic interests both with Turkey and Armenia. Russia tended toward supporting Armenia during the conflict with Azerbaijan but offered what many Armenians saw as tepid assistance.

But just last week, Turkish President Recep Tayyip Erdogan decided that after talks with U.S. President Joe Biden proved disappointing, he would seek closer ties with Russia. Indeed, Erdogan and Russian President Vladimir Putin wasted no time, meeting last week and deciding to cooperate with Russia to jointly produce jet engines, warships and submarines, during its meeting with its Russian counterpart Vladimir Putin.

“For example, we discussed the stages of building a second and third nuclear reactor,” Erdogan said.

Erdogan also said Turkey will go ahead with a purchase of Russian S-400 missile defense systems, despite a threat of sanctions from the United States.

“We even talked extensively about the steps we can take in building jet engines,” Erdogan said.

All of this leaves Christian Armenia isolated geographically and, ironically, dependent on Iran for any support in a hostile region. Not even Israel, which has not officially recognized the Armenian Genocide, has come to Armenia’s aid considering it has thrown in its lot with Azerbaijan, which offers proximity to Iran.

Armenia’s Foreign Minister Ararat Mirzoyan arrived in Tehran on Monday to discuss bilateral ties and regional developments. The meeting between Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian and his Armenian counterpart Ararat Mirzoyan had been scheduled before the onset of recent tensions, IRNA reported.