Israëlische legervoertuigen in Jenin, na een groot Israëlisch lucht- en grondoffensief in de stad, 4 juli 2023. (Foto: Nasser Ishtayeh/Flash90)
Israeli army vehicles seen in Jenin, following a major Israeli aerial and ground offensive in the city, July 4, 2023. (Photo: Nasser Ishtayeh/Flash90)

Nederlands + English

Terwijl de IDF troepen terugtrok uit Jenin, lanceerde de terreurgroep Hamas in Gaza vijf raketten naar het zuiden van Israël.

Bron All Israel News

Operatie Huis en Tuin kwam woensdagochtend tot een einde met de terugtrekking van alle Israëlische strijdkrachten en veiligheidstroepen uit het vluchtelingenkamp Jenin.

IDF-woordvoerder Brig.-Gen. Daniel Hagari kondigde aan dat de IDF alle missiedoelen had verwezenlijkt.

De operatie was de grootste IDF-operatie in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever in 20 jaar.

Twaalf terroristen werden gedood tijdens de operatie en één IDF-soldaat werd gedood tijdens zware gevechten dinsdagavond, volgens de berichten.

De IDF-soldaat werd geïdentificeerd als sergeant-majoor David Yehuda Yitzhak uit Bet El.

Yitzhak raakte ernstig gewond tijdens een gevecht met terroristen tijdens een operatie waarbij een ziekenhuis werd omsingeld waar terroristen zich schuilhielden. Er was een treffen van dichtbij waarbij Yitzhak ernstig gewond raakte en overleed toen hij voor behandeling naar het ziekenhuis werd overgebracht.

IDF-soldaat David Yehuda Yitzhak. (Foto: woordvoerder Beit El)

Tijdens de operatie lokaliseerden en namen de Israëlische veiligheidstroepen duizenden wapens in beslag in het vluchtelingenkamp en in Jenin en ondervroegen ze meer dan 300 verdachten, van wie er 30 werden gearresteerd. Ze lokaliseerden ook verschillende appartementen en kamers die gebruikt werden als hoofdkwartier voor operaties en ontdekten en vernietigden zes explosieve laboratoria. Honderden geïmproviseerde explosieven werden gevonden en vernietigd, evenals enkele kilo’s chemicaliën voor het maken van IED’s. (Improvised Explosive Device. Geïmproviseerd Explosief).

De Israëlische strijdkrachten vonden ook verschillende geheime wapendepots en een commando- en controlekamer onder een moskee die in verband wordt gebracht met de Palestijnse Islamitische Jihad.

In beslag genomen wapens tijdens Operatie Huis en Tuin (Foto: IDF)

Terwijl het Israëlische leger zijn troepen terugtrok uit Jenin, lanceerde de terreurgroep Hamas in Gaza vijf raketten naar het zuiden van Israël, waardoor de luchtalarmsirenes in de stad Sderot afgingen.

Hamasleider Ismail Haniyeh beweerde dat de operatie van de IDF in Jenin “een mislukking” was.

“Israël faalde en werd verslagen in Jenin,” zei Haniyeh. Hij zei ook dat Hamas bereid was om Jenin op welke manier dan ook te steunen.

De raketten werden onderschept door het Iron Dome luchtverdedigingssysteem en de IDF reageerde door twee locaties aan te vallen die door Hamas in de Gazastrook worden gebruikt.

Volgens de IDF was de ene locatie “een ondergrondse wapenwerkplaats gebruikt door de chemische eenheid van de terreurgroep Hamas en een locatie voor het verwerken van raketonderdelen.”

Er zijn geen gewonden gevallen door de raketbeschietingen in Gaza, hoewel een huis werd beschadigd door vallend puin.

Dit is de eerste raketlancering vanuit Gaza sinds Operatie Shield en Arrow in mei.

*****************************************************


*****************************************************

ENGLISH

As the IDF was withdrawing troops from Jenin, the Hamas terror group in Gaza launched five rockets into southern Israel

All Israel News

Operation House and Garden came to an end on Wednesday morning with the withdrawal of all Israel Defense Forces and security forces from the Jenin refugee camp.

IDF spokesperson Brig.-Gen. Daniel Hagari announced that the IDF had completed all mission goals.

The operation was the largest IDF operation in the West Bank city of Jenin in 20 years.

Twelve terrorists were killed in the operation, and one IDF soldier was killed in heavy fighting Tuesday evening, according to reports.

The IDF soldier was identified as Sergeant Major David Yehuda Yitzhak from Bet El.

Yitzhak was seriously wounded in an encounter with terrorists during an operation that involved encircling a hospital where terrorists were hiding. There was a close-range encounter in which Yitzhak was seriously wounded and died while being transported to the hospital for treatment.

IDF soldier David Yehuda Yitzhak. (Photo: Beit El spokesperson)

During the operation, Israeli security forces located and confiscated thousands of weapons in the refugee camp and in Jenin and interrogated over 300 suspects, 30 of whom were arrested. They also located several apartments and rooms used as operations headquarters and discovered and destroyed six explosive laboratories. Hundreds of improvised explosive devices were found and destroyed, as well as several kilograms of chemicals for manufacturing IEDs. (improvised explosive device),

The Israeli forces also found several hidden weapons depots and a command and control room under a mosque associated with Palestinian Islamic Jihad.

Confiscated weapons during Operation Home and Garden (Photo: IDF)

As the Israeli military was withdrawing troops from Jenin, the Hamas terrorist group in Gaza launched five rockets into southern Israel, setting off air raid sirens in the city of Sderot.

Hamas leader Ismail Haniyeh claimed that the IDF’s operation in Jenin was “a failure.”

“Israel failed and was defeated in Jenin,” Haniyeh said. He also said that Hamas was ready to support Jenin in any way.

The rockets were intercepted by the Iron Dome air defense system and the IDF responded by striking two sites used by Hamas in the Gaza Strip.

According to the IDF, one location was “an underground weapons workshop used by the chemical unit of the Hamas terror group and a site for processing rocket components.”

No injuries were reported from the rocket fire in Gaza, although one house was damaged by falling debris.

This marks the first launch of rockets from Gaza since Operation Shield and Arrow in May.