Judea & Samaria (Shomron), het kerngebied van de Joodse staat

Nederlands + English

Wanneer werd het een algemeen aanvaarde waarheid dat vrede tussen Israël en de Arabieren die zichzelf Palestijnen noemen, vereist dat Israël hun zijn eigen Bijbelse geboorterecht opgeeft in het Joodse binnenland?

Wanneer vervingen de Oslo-akkoorden het eeuwige bezit van het Joodse volk naar dat door God gegeven hartland van Judea en Samaria, het gebied dat een vijandige wereld erop staat zijn onwettige Jordaanse naam te noemen; de Westelijke Jordaanoever?

Wie zijn zij die het wagen het land te verdelen dat de Almachtige aan Abraham en zijn nakomelingen heeft nagelaten via Isaak en Jacob? Wie zijn zij die een deel van het kleine  Eretz Yisrael  (het land van Israël) zouden geven aan de vermeende afstammelingen van Ismaël, die uitgestrekte gebieden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika bezitten?

 • De Verenigde Naties gebruikten zelf de term “Judea en Samaria” op 29 november 1947 in Resolutie 181 (II): “De grens van het heuvelland van Samaria en Judea begint aan de Jordaan bij de Wadi Malih ten zuidoosten van Beisan

 • De speciale VN-commissie voor Palestina gebruikte ook de term “Judea en Samaria” in haar rapport uit 1947 : “…het binnenland is erg bergachtig met de heuvels van Judea en Samaria in het centrum”:

Judeofoben (ook wel antisemieten genoemd) vinden het misschien niet leuk om dit te horen, maar de  volgende feiten zijn waarheden die niet kunnen verschrompelen.

In tegenstelling tot de zeer gewaardeerde laatste zittende van het Witte Huis, president Donald J. Trump, vertoonden te veel vorige Amerikaanse presidenten een pro-islamitisch Arabisch beleid, dat duidelijke en actuele gevaren creëerde voor het voortbestaan ​​van de herboren Joodse staat. Zo is het ook met de huidige Democraat-president Joe Biden. Hij zou, net als zijn kwaadaardige handlangers, kennis moeten nemen van Genesis 12:3.

En dan was er Barack Hussein Obama, wiens haat tegen de Joodse staat zelfs die van de betreurenswaardige Jimmy Carter overtrof. Herinnert u zich Obama’s minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry nog? Hij kwam talloze keren om Israël onder druk te zetten en te bedreigen, waarmee hij een nog onheilspellendere tijd inluidde voor de in moeilijkheden verkerende Joodse staat.

De zogenaamde Palestijnse Autoriteit werd door Kerry en Obama aangemoedigd om haar eisen te verharden tot onuitstaanbare en arrogante niveaus. Het vereiste dat Israël in wezen nationale zelfmoord pleegde. En hoe vaak hebben we Mahmoud Abbas, de Holocaust-ontkennende leider van de frauduleuze Arabieren die zichzelf Palestijnen noemen, niet tegen Kerry horen zeggen dat de ‘Palestijnse Arabieren’ Israël nooit zullen accepteren? Tot zover een bedrieglijke vrede!

Kerry drong erop aan, terwijl hij schouder aan schouder met Abbas stond, dat Israëlische “nederzettingen” illegaal zijn. Hij gebruikte opzettelijk de pejoratieve term ‘nederzettingen‘ om Joodse dorpen en steden te vernederen en te delegitimeren.

De PA en de PLO, samen met de door Iran gefinancierde en gesteunde Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza, werden dus aangemoedigd om meer crimineel geweld en moord tegen Israëli’s te initiëren. De Kerry’s van deze wereld hebben veel te verantwoorden terwijl het Joodse dodental meedogenloos stijgt.

Amsterdam, 11 juni 2016. Pro-Israëlmanifestatie op het Damplein.
“Judea + Samaria = Israel, period!” [beeldbron: Facebook]

Al deze noties van “land voor vrede” en een “tweestatenoplossing” tasten de duizendjarige en onvervreemdbare rechten van het Joodse volk op hun kleine land tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee aan. Maar tragisch genoeg laten te veel Israëlische linkse politici zich nog steeds geloven in valse moslimbeloften (Al Taqiyya) van vrede. Herinneren ze zich Jeremia’s profetische woorden niet? “Vrede, vrede maar er is geen vrede.”

Vijfenvijftig eindeloze jaren zijn verkwist door Israëlische leiders sinds de Zesdaagse defensieve oorlog van juni 1967 tegen de genocidale Arabische agressie. Deze onverdedigbare vertraging bij de bevrijding van het Joodse binnenland heeft een vijandige wereld aangemoedigd om Joodse steden en dorpen in Judea en Samaria (ook bekend als de Westelijke Jordaanoever) te demoniseren. Zo worden deze Joodse gemeenschappen keer op keer gedelegitimeerd met het gebruik van de pejoratieve term: “nederzettingen“.

Het verwijderen van elke mogelijke identificatie met de Joden en de Joodse geschiedenis door elke verwijzing naar “Judea en Samaria” – het oude en bijbelse hart van het Joodse volk – te schrappen – legt de anti-joodse vooringenomenheid van de VN bloot bij het op papier zetten van Joodse aanspraken op dit betwiste gebied ten gunste van een uitgevonden vervalsing pro-Arabische claim die voor het eerst in de geschiedenis werd gemaakt in het PLO-handvest van 1964.

Bedenk dat er in de hele opgetekende geschiedenis nooit een soevereine, onafhankelijke staat heeft bestaan ​​die “Palestina” wordt genoemd.

Bronnen Brabosch:

 • naar een artikel van Victor Sharpe “Words and Consequences: ‘West Bank’ vs. Judaea and Samaria” van 14 juni 2022 op de site van American Thinker
 • naar een artikel van Jerold S. Auerbach “The ‘West Bank,’ or Judea and Samaria?” van 7 januari 2022 op de site van The Jewish News Syndicate (JNS)
 • naar een artikel van David Singer “Does the UN have a moral compass?” van 7 december 2021 op de site van Arutz Sheva
 • met dank aan Tiki S. voor de hint

 

****************************


Judea & Samaria (Shomron), the core area of the Jewish state

ENGLISH

When did it become a widely accepted truth that peace between Israel and the Arabs who call themselves Palestinians requires Israel to give up to them its own Biblical birthright in the Jewish heartland?

When did the Oslo Accords replace the eternal possession of the Jewish people to that God-given heartland of Judea and Samaria, the area that a hostile world insists on calling its illegitimate Jordanian name; the West Bank?

Who are they who dare to divide the land that the Almighty bequeathed to Abraham and his descendants through Isaac and Jacob? Who are they who would give part of little Eretz Yisrael (the land of Israel) to the supposed descendants of Ishmael, who own vast territories in the Middle East and North Africa?

 • The United Nations itself used the term “Judea and Samaria” on November 29, 1947 in Resolution 181 (II): “The boundary of the hill country of Samaria and Judea begins on the Jordan River at Wadi Malih southeast of Beisan.”

 • The UN Special Commission on Palestine also used the term “Judea and Samaria” in its 1947 report : “...the interior is very mountainous with the hills of Judea and Samaria in the center.”

Judeophobes (aka anti-Semites) may not like to hear this, but the following facts are truths that cannot shrivel.

Unlike the highly regarded last White House incumbent, President Donald J. Trump, too many previous American presidents displayed pro-Islamic Arab policies that created clear and present dangers to the survival of the reborn Jewish state. So it is with current Democrat President Joe Biden. He, like his evil henchmen, should take note of Genesis 12:3.

And then there was Barack Hussein Obama, whose hatred of the Jewish state surpassed even that of the deplorable Jimmy Carter. Do you remember Obama’s Secretary of State, John Kerry? He came numerous times to pressure and threaten Israel, ushering in an even more ominous time for the embattled Jewish state.

The so-called Palestinian Authority was encouraged by Kerry and Obama to harden its demands to insufferable and arrogant levels. It required Israel to essentially commit national suicide. And how many times have we heard Mahmoud Abbas, the Holocaust-denying leader of the fraudulent Arabs who call themselves Palestinians, tell Kerry that the “Palestinian Arabs” will never accept Israel? So much for a deceptive peace!

Kerry insisted, while standing shoulder to shoulder with Abbas, that Israeli “settlements” are illegal. He deliberately used the pejorative term “settlements” to demean and delegitimize Jewish villages and towns.

The PA and the PLO, along with the Iranian-funded and supported Hamas and Islamic Jihad in Gaza, were thus encouraged to initiate more criminal violence and murder against Israelis. The Kerry’s of this world have a lot to answer for while the Jewish death toll relentlessly rises.

Amsterdam, June 11, 2016. Pro-Israel demonstration on Dam Square.
Judea + Samaria = Israel, period!” [image source: Facebook]

All of these notions of “land for peace” and a “two-state solution” perode the Jewish people’s millennial and inalienable rights to their small land between the Jordan River and the Mediterranean Sea. But tragically, too many Israeli leftists still allow themselves to believe in false Muslim promises (Al Taqiyya) of peace. Do they not remember Jeremiah’s prophetic words? “Peace, peace but there is no peace.”

Fifty-five endless years have been squandered by Israeli leaders since the June 1967 Six Day Defensive War against genocidal Arab aggression. This indefensible delay in liberating the Jewish heartland has encouraged a hostile world to demonize Jewish towns and villages in Judea and Samaria (also known as the West Bank). Thus, time and again, these Jewish communities are delegitimized with the use of the pejorative term: “settlements.”

The removal of any possible identification with the Jews and Jewish history by deleting any reference to “Judea and Samaria” – the ancient and biblical heart of the Jewish people – exposes the anti-Jewish bias of the UN in putting Jewish claims to this disputed territory on paper in favor of an invented forgery pro-Arab claim made for the first time in history in the 1964 PLO Charter.

Recall that throughout recorded history there has never been a sovereign, independent state called “Palestine.”

Sources Barbosh:

 • to an article by Victor Sharpe “Words and Consequences: ‘West Bank’ vs. Judaea and Samaria” dated June 14, 2022 on the American Thinker site
 • to an article by Jerold S. Auerbach “The ‘West Bank,’ or Judea and Samaria?” dated January 7, 2022 on The Jewish News Syndicate (JNS) site
 • to an article by David Singer “Does the UN have a moral compass?” dated December 7, 2021 on the Arutz Sheva site
 • with thanks to Tiki S. for the hint