Iraanse oefening waarbij een aanval op het Israëlische nucleaire complex in Dimona werd gesimuleerd. beeld EPA
Iranian exercise simulating an attack on the Israeli nuclear complex in Dimona. image EPA

Nederlands + English

Zo rond eind december voelen nogal wat mensen zich geroepen hun goede voornemens voor het nieuwe jaar kenbaar te maken. Doorgaans bevinden die zich in de sfeer van meer bewegen, stoppen met roken of soortgelijke zaken waar men heimelijk een schuldgevoel over heeft.

Bron:  RD.nl

Iran laat eveneens weten wat het zich voor 2022 ten doel heeft gesteld. Niets minder dan de vernietiging van Israël – en zionisme wereldwijd. De Joodse staat had eigenlijk allang van de kaart moeten zijn geveegd, en dus heeft Teheran daar ook een schuldgevoel over. Het regime maakt daar bepaald geen geheim van.

Maar volgend jaar gaat het dan eindelijk gebeuren, aldus een recent bericht op het Twitteraccount van de Islamitische Republiek. Om misverstanden te voorkomen, heeft Iran zijn bedoelingen geïllustreerd met een plaatje dat weinig aan de verbeelding overlaat. Israël wordt voorgesteld als een verzameling spijkers en lucifers, bijeengehouden door een ijzerdraadje. Daarnaast een doosje lucifers met het opschrift ”ballistische luciferhoutjes”. En in het Hebreeuws en Engels de waarschuwing: „Probeer maar, en je zult het zien.”

Op eerste kerstdag volgde een nog concreter Iraans voornemen. Op Telegram en Twitter dreigt de Revolutionaire Garde het Israëlische nucleaire complex in Dimona op te blazen. Om zoveel mogelijk mensen in het Midden-Oosten van deze plannen op de hoogte te brengen, is de boodschap in het Arabisch opgesteld. Want Perzisch beheersen nu eenmaal niet zoveel inwoners van de regio.

Ook die ambitie wordt aanschouwelijk gemaakt. Een begeleidend filmpje laat een serie explosies in de woestijn zien tijdens de ”17e Oefening van de Grote Profeet”, waarbij Iraanse strijdkrachten met drones en ballistische raketten een aanval op Dimona simuleren.

Nu zijn die berichten natuurlijk gemakkelijk af te doen als de gebruikelijke retoriek van een radicaal regime. Jaren geleden beloofde de toenmalige Iraanse president Mahmud Ahmadinejad immers al dat Israël van de kaart zou worden geveegd. Niets blijkt tot op de dag van vandaag minder waar.

Daar komt nog bij dat maandag de onderhandelingen over het omstreden Iraanse nucleaire programma in Wenen worden hervat. Die gesprekken zijn altijd ‘omlijst’ met diplomatieke druk en gezwollen taal. Ook vanuit Israël overigens, waar de berichten over voorbereidingen voor een aanval op Iraanse atoominstallaties de afgelopen weken over elkaar heen buitelden.

Tegelijkertijd laat de Iraanse militaire strategie van de afgelopen decennia zien dat het Teheran wel degelijk ernst is met de vernietiging van de staat Israël.

Veel plannen voor het nieuwe jaar kunnen doorgaans met een flinke korrel zout worden genomen. Het is maar de vraag of dat ook voor de slechte voornemens van Iran opgaat. Al is het maar op grond van het spreekwoord: een gewaarschuwd man telt voor twee.

 

ENGLISH

Around the end of December, quite a few people feel called upon to make their good intentions for the new year known. Usually these are in the realm of exercising more, quitting smoking or similar things about which one secretly feels guilty.

Source:  RD.nl

Iran also announces its goal for 2022. Nothing less than the destruction of Israel – and Zionism worldwide. The Jewish state should actually have been wiped off the map long ago, and so Tehran feels guilty about that too. The regime makes no secret of this.

But next year it will finally happen, according to a recent message on the Islamic Republic’s Twitter account. To avoid misunderstanding, Iran has illustrated its intentions with a picture that leaves little to the imagination. Israel is represented as a collection of nails and matches, held together by an iron wire. Next to it is a box of matches with the inscription “ballistic matchsticks.” And in Hebrew and English the warning, “Try it, and you will see.”

An even more concrete Iranian intention followed on Christmas Day. On Telegram and Twitter, the Revolutionary Guards threatened to blow up Israel’s nuclear complex in Dimona. In order to inform as many people in the Middle East as possible about these plans, the message was written in Arabic. After all, Persian is not widely spoken in the region.

This ambition is also made visible. An accompanying film shows a series of explosions in the desert during the “17th Exercise of the Great Prophet”, in which Iranian forces simulate an attack on Dimona with drones and ballistic missiles.

Now, of course, these reports are easily dismissed as the usual rhetoric of a radical regime. After all, years ago, then Iranian President Mahmud Ahmadinejad promised that Israel would be wiped off the map. Nothing proves less true to this day.

On top of that, negotiations on Iran’s controversial nuclear program will resume in Vienna on Monday. Those talks have always been “framed” with diplomatic pressure and turgid language. This also applies to Israel, where reports of preparations for an attack on Iranian nuclear facilities have been tumbling over one another in recent weeks.

At the same time, Iran’s military strategy in recent decades shows that Tehran is indeed serious about destroying the state of Israel.

Many plans for the new year can usually be taken with a large grain of salt. It remains to be seen whether the same is true of Iran’s bad intentions. If only because of the saying: forewarned is forearmed.