De Israëlische president Isaac Herzog opent de 72e zitting van het Regionaal Comité voor Europa van de WHO, in Tel Aviv, 12 -09-2022
Israeli President Isaac Herzog opens the 72nd session of the WHO Regional Committee for Europe, in Tel Aviv, Sep. 12, 2022
(Photo: Haim Zach/GPO)

Nederlands + English

Europese WHO-conferentie vindt deze week voor het eerst plaats in Israël en gaat samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een digitaal gezondheidscentrum op te richten en te bevorderen.

Door: Allisrael News

De Israëlische president Isaac Herzog kondigde het initiatief aan bij de opening van de driedaagse conferentie van de WHO van haar Europese vertegenwoordigers in Tel Aviv – de eerste keer dat de bijeenkomst in Israël word georganiseerd.

“Israël is de thuisbasis van talloze baanbrekende medische en gezondheidstechnologische start-ups die de grenzen van de menselijke verbeelding overschrijden. Samen met Europese en internationale instellingen kunnen we de doorbraken ontwikkelen waardoor mensen gezonder en langer kunnen leven”, aldus Herzog. “In deze context ben ik blij te kunnen aankondigen dat Israël met de WHO zal samenwerken om een geavanceerd centrum voor digitale gezondheid op te richten, dat topkwaliteit en innovatieve zorg naar alle uithoeken van de wereld zal brengen.”

De driedaagse conferentie, die maandag tot en met woensdag plaatsvindt, brengt vertegenwoordigers van 53 lidstaten van het Europees Regionaal Comité van de WHO en de voorzitter van de organisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, naar het Tel Aviv Hilton Hotel.

Naast digitale gezondheid, zijn pandemische paraatheid, de effecten van long-COVID en “building back better” enkele van de onderwerpen die zullen worden besproken, volgens een promotievideo op de Facebook-pagina van de WHO en een kopie van het schema.

Herzog had ook enige kritiek op het wereldorgaan door te zeggen dat de “bevooroordeelde en gepolitiseerde resoluties” die Israël uitlichten op de Wereldgezondheidsvergadering – vergelijkbaar met de Verenigde Naties – moeten stoppen.

“Dergelijke resoluties, gebaseerd op onwaarheden en bijbedoelingen, schaden het werk en de reputatie van dit eminente orgaan en hebben een negatieve invloed op de samenwerking op gezondheidsgebied in de regio,” zei hij.

Toch zal de eerste persoonlijke conferentie van de WHO van dit type sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie waarschijnlijk meer samenwerking dan controverse bevatten. Het ministerie van Volksgezondheid zei dat minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz deze week naar verwachting bilaterale samenwerkingsovereenkomsten zal ondertekenen met ambtenaren uit andere landen.

Horowitz noemde de conferentie “echt belangrijk voor het land en zijn gezondheidssysteem”.

“Het beleid dat we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd en de prestaties van het Israëlische gezondheidszorgsysteem in de strijd tegen het coronavirus zijn echt opgevallen op het wereldtoneel,” zei Horowitz in een verklaring.

Ten minste twee Israëlische advocaten stuurden een brief naar het ministerie van Volksgezondheid met het verzoek kopieën van de overeenkomsten te zien voordat ze worden ondertekend en voegden eraan toe dat de Israëli’s het recht hebben te weten wat er wordt overwogen voordat er overeenkomsten worden ondertekend.

 

ENGLISH

WHO European conference taking place this week in Israel for first time and will be working with the World Health Organization (WHO) to establish and promote a digital health center.

By: Allisrael News

Israeli President Isaac Herzog announced the initiative at the opening of the WHO’s three-day conference of its European representatives in Tel Aviv – the first time the meeting has been hosted in Israel.

“Israel is home to countless trailblazing med-tech and health-tech start-ups, pushing the bounds of human imagination. Together with European and international institutions, we can develop the breakthroughs that will enable people to live healthier and longer lives,” Herzog said. “In this vein, I am happy to announce that Israel will be working with the WHO to establish a cutting-edge center for digital health, bringing top-quality and innovative care to every corner of the world.”

The three-day conference, taking place Monday through Wednesday, brings representatives of 53 member states of the WHO’s European Regional Committee and the organization’s chairman, Tedros Adhanom Ghebreyesus, to the Tel Aviv Hilton Hotel.

In addition to digital health, pandemic preparedness, the effects of long-COVID and “building back better” are among some of the topics to be discussed, according to a promotional video on the WHO’s Facebook page and a copy of the schedule.

Herzog also had some criticism for the world body saying that the “biased and politicized resolutions” which single out Israel at the World Health Assembly – similar to the United Nations – have to stop.

“Such resolutions, based on falsehoods and ulterior motives, damage the work and reputation of this distinguished body, while negatively impacting on health cooperation in the region,” he said.

Nevertheless, the WHO’s first in-person conference of this kind since the outbreak of the COVID-19 pandemic will likely feature more cooperation than controversy. The Health Ministry said that this week Health Minister Nitzan Horowitz is expected to sign bilateral cooperation deals with officials from other countries this week.

Horowitz called the conference “really important for the country and its health system.”

“The policies we implemented over the past year and the performance of the Israeli healthcare system in the fight against the coronavirus have truly stood out on the world stage,” Horowitz said in a statement.

At least two Israeli lawyers issued a letter to the Ministry of Health requesting to see copies of the agreements before they are signed and added that Israelis have a right to know what is being considered before any agreements are signed.