Een luchtfoto van de opgraving door de Israël Antiquities Authority in Yavne. (Assaf Peretz, Israel Antiquities Authority)

Yavneh was ongeveer 1.500 jaar geleden ’s werelds belangrijkste producent van wijn. Dat weten we nu omdat in de stad de afgelopen twee jaar een massief en ingewikkeld ontworpen industrieel wijnproductiecomplex uit de Byzantijnse periode is opgegraven. De grote opgraving werd uitgevoerd door de Israel Antiquities Authority in een gezamenlijke actie met de Israel Land Authority om de stad uit te breiden. Het complex omvat vijf indrukwekkende wijnpersen, ovens voor het bakken van de kleien amforen waarin men de wijn bewaarde, opslagplaatsen voor de rijping, tienduizenden beide fragmenten en intacte aarden amforen (kruiken), een efficiënte toegang tussen de vleugels van de fabriek, en nog veel meer.

Bron: Israel365 News

Het drinken van wijn was in de oudheid heel gewoon, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Omdat het water niet altijd steriel was, werd wijn ook gebruikt als een soort zoetstof om de smaak te verbeteren, of zelfs als vervanger van drinkwater. Alle opgegraven wijnpersen strekken zich uit over een oppervlakte van ongeveer 225 vierkante meter. Naast de vloer, waar de druiven met blote voeten werden gestampt om het sap eruit te halen, werd een opslagruimte gebouwd om de wijn te laten gisten. In diezelfde ruimte werden twee enorme achthoekige vaten gemaakt om de alcoholische drank in op te vangen.

Dr. Elie Haddad, Dr. Jon Seligman, en Liat Nadav-Ziv, die de opgraving namens het IAA leidden, zeiden: “We waren verrast hier een geavanceerde fabriek te ontdekken, die werd gebruikt voor de productie van wijn in commerciële hoeveelheden. Bovendien wijzen decoratieve nissen in de vorm van een schelp, die de wijnpersen versierden, op de grote rijkdom van de fabriekseigenaars. Een berekening van de productie capaciteit van deze wijnpersen laat zien dat er ongeveer twee miljoen liter wijn per jaar op de markt werd gebracht, terwijl we niet moeten vergeten dat het hele proces handmatig werd uitgevoerd.”

Tussen de wijnpersen bevonden zich vier enorme pakhuizen. Zij vormden de wijnmakerij van de fabriek zelf. De kruiken waarin de wijn werd gerijpt, waarvan sommige volledig intact werden teruggevonden, samen met honderdduizenden fragmenten van vaten, werden in de fabriek in grote ovens vervaardigd.

“Gaza en Ashkelon Wijn” stond in de antieke wereld bekend als een wijnmerk van hoge kwaliteit”, legden de archeologen uit. Iedereen wist dat dit een product uit het Heilige Land was, en iedereen wilde meer en meer van deze wijn. De wijn kreeg zijn naam toen hij via de havens van Gaza en Ashkelon op de markt werd gebracht. Tot dusver zijn andere plaatsen bekend waar wijn werd geproduceerd uit de zuidelijke kustvlakte, maar nu schijnen we het voornaamste productie centrum van deze prestigieuze wijn te hebben gevonden. Van hieruit werden commerciële hoeveelheden vervoerd naar de havens, en vervolgens over het hele Middellandse-Zeegebied”.

Opgemerkt moet worden dat bij de opgraving in Yavneh zeldzame en nog oudere wijnpersen uit de Perzische periode, ruwweg 2.300 jaar geleden, aan het licht zijn gekomen. “In de Misjna wordt gezegd dat na de verwoesting van Yerushalayim, de Joodse leiding naar Yavneh migreerde, en dat de Chachamim (wijzen) van Yavneh in een wijngaard woonden en Tora studeerden. De opgravingen laten een continuüm zien van het bestaan van de wijnindustrie op deze plaats gedurende vele eeuwen van jaren”, voegden de archeologen eraan toe.

 

ENGLISH

Yavneh was the world’s major producers of wine roughly 1,500 years ago. We now know this because a massive and intricately designed industrial wine production complex from the Byzantine period has been unearthed in the city over the past two years. The major excavation was conducted by the Israel Antiquities Authority in a joint effort with the Israel Land Authority to expand the city. The complex features five impressive wine presses, kilns for firing the clay amphorae where they stored the wine, warehouses for aging, tens of thousands of both fragments, and intact earthen amphorae (jars), efficient access between the plant’s wings, and much more.

Source: Israel365 News

Drinking wine was commonplace in ancient times, for both kids and adults. Because the water wasn’t always sterile, wine was also used as a type of sweetener to enhance the taste, or even as a substitute for drinking water. All of the unearthed winepresses sprawl out over an area of approximately 225 square meters. Adjacent to the treading floor, where the grapes were stomped on barefoot to extract the juice, storage space was constructed to ferment the wine. In that same area, two massive octagonal-shaped vats were crafted to collect the alchoholic beverage.

Dr. Elie Haddad, Dr. Jon Seligman, and Liat Nadav-Ziv, who directed the excavation on behalf of the IAA said: “we were surprised to discover a sophisticated factory here, which was used to produce wine in commercial quantities. Furthermore, decorative niches in the shape of a conch, which adorned the winepresses, indicate the great wealth of the factory owners. A calculation of the production capacity of these winepresses shows that approximately two million liters of wine were marketed every year, while we should remember that the whole process was conducted manually.”

In between the winepresses, four huge warehouses were found. They formed the winery of the plant itself. The jars where the wine was aged, some of which were found completely intact, along with hundreds of thousands of vessel fragments, were crafted in the factory in large kilns.

“Gaza and Ashkelon Wine” was known as a high-quality wine brand in the ancient world”, the archaeologists explained. Everyone knew that this was a product from the Holy Land product, and everyone wanted more and more of this wine. The wine received its name as it was marketed through the ports of Gaza and Ashkelon. So far, other sites where wine was produced are known from the southern coastal plain, but now, we seem to have found the main production center of this prestigious wine. From here, commercial quantities were transported to the ports, and then throughout the Mediterranean basin”.

It should be noted that the excavation in Yavneh revealed rare and even more ancient winepresses from the Persian period, roughly 2,300 years ago. “In the Mishna it is said that after the destruction of Yerushalayim, the Jewish leadership migrated to Yavneh, and that the Chachamim (sages) of Yavneh lived in a vineyard and studied Torah. The excavation shows a continuum of the existence of the wine industry at the site over many centuries of years” the archaeologists added.