Yad L'AmiFoto: Yad L’Ami

Nederlands + English

Gezinnen

In nauwe samenwerking met de Israëlische sociale dienst verleent Yad L’Ami hulp aan kwetsbare gezinnen die wonen in de omgeving van Sderot en de Strook van Gaza. Deze hulp bestaat uit het verstrekken van voedselbonnen, het voorzien in basis benodigdheden (denk aan een nieuwe koelkast, wasmachine, stapelbed voor de kinderen, etc) en de financiering van opleidingen.

Ten overvloede wijzen we erop dat juist de persoonlijke benadering, een arm om de schouder van iemand die ten einde raad is, aandachtig luisteren en in sommige gevallen specifieke voorbede, fundamenteel zijn met betrekking tot de activiteiten van Yad L’Ami.

Doe mee! Meld u aan met een maandelijkse bijdrage van €.25,00 of €.50,00

Onze Jeugd 13-18 jaar

We bieden de tieners – die leven onder de constante dreiging van fysieke en mentale schade aan de grens met Gaza – een veilige plek waar ze kunnen genieten van het gezelschap van hun leeftijdsgenoten en kunnen deelnemen aan professionele sociale en culturele activiteiten, begeleid door professioneel onderwijzend personeel. Om deze kwetsbare doelgroep te helpen bij het overwinnen van deze trauma’s wordt dikwijls gebruik gemaakt van therapie met dieren.

We zitten nu op 7 plaatsen langs de grens met Gaza. Prachtige projecten om te investeren in de jeugd.

Een veilige haven waar moraal hoog staat. Roken, alcohol, drugs, geweld en vandalisme zijn ten strengste verboden.

Meisjeshuis

Vijfenveertig meisjes die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen, worden in dit Meisjeshuis liefdevol opgevangen en voorbereid op hun militaire dienst of plaatsvervangende dienst aan het land. Veel meisjes zijn ernstig getraumatiseerd door misbruik en drugsgebruik. Yad L’Ami wil naast deze meiden staan en nodigt financiële partners uit om daarbij te helpen. Participeer in dit project dat hoop geeft en levens weer op de rails zet!

Prachtige projecten om te investeren in de jeugd. Ondersteun Yad L’Ami

 

**********************************
ENGLISH:

Families

Working closely with the Israeli Social Service, Yad L’Ami provides assistance to vulnerable families living in the Sderot area and the Gaza Strip. This assistance consists of providing food vouchers, providing basic necessities (think a new refrigerator, washing machine, bunk beds for the children, etc) and financing training.

We would like to remind you that the personal approach, an arm around the shoulder of someone who is at their wit’s end, attentive listening and in some cases specific intercession are fundamental to the activities of Yad L’Ami.

Join us! Sign up with a monthly contribution of €.25 or €.50 and you will receive a semi-annual update on the fortunes of these families.

Therapy

The ongoing threat of war and rocket rain from Gaza has left countless children and youth mentally wrecked. They have lost their self-confidence. Apathy and existential fear cripples their development. Our youth who have lived their entire lives under the terror from Gaza.

We offer the teens – who live under the constant threat of physical and mental harm at the Gaza border – a safe place where they can enjoy the company of their peers and participate in professional social and cultural activities, guided by professional teaching staff. To help this vulnerable target group overcome these traumas, therapy with animals is often used.

By teaching traumatized children and adolescents to train and focus on dogs, horses or other animals, it turns out that these children and adolescents are in fact training themselves. If you teach a dog to focus, you demand the same focus from yourself. Results are encouraging and sometimes even stunning! Help make this therapy possible

We are now at 7 sites along the border with Gaza. Wonderful projects to invest in the youth.

A safe haven where morality is high. Smoking, alcohol, drugs, violence and vandalism are strictly prohibited.

Wonderful projects to invest in youth. Support Yad L’Ami

The School

Kibbutz Sa’ad is less than three kilometers from the Gaza Strip. For the last twenty years, this kibbutz has hardly known peace.
In the school we have wonderful projects running.
The many children who are traumatized are taken right out. Yad L’Ami helps these children with dogs and horse therapy.

Girls’ House

Forty-five girls who for various reasons can no longer live at home are lovingly cared for and prepared for military service or substitute service to the country at this Girls’ Home. Many girls are severely traumatized by abuse and drug use. Yad L’Ami wants to stand beside these girls and invites financial partners to help. Participate in this project that gives hope and puts lives back on track!

Support Yad L’Ami