Nederlands + English
De Hoge Feestdagen ook bekend als de Hoge Heilige Dagen, of Dagen van Ontzag in het Judaïsme, beter bekend als de Yamim Noraim (Hebreeuws: ימים נוראים “Dagen van Ontzag”) 1 Strikt genomen, de feestdagen Rosj Hasjana (“Joods Nieuwjaar”) en Jom Kippoer (“Verzoendag”); bij uitbreiding, de periode van tien dagen die deze feestdagen omvat, ook bekend als de Tien Dagen van Berouw (Aseret Yemei Teshuvah); of bij een verdere uitbreiding, de gehele boetvaardige periode van 40 dagen in het Joodse jaar van Rosj Chodesj Elul tot Jom Kippoer, die traditioneel wordt beschouwd als de veertig dagen die Mozes op de berg Sinaï doorbracht alvorens naar beneden te komen met de tweede (“vervangende”) reeks van de Stenen Tafelen.

***********************************
English
The High Holidays also known as the High Holy Days, or Days of Awe in Judaism, more properly known as the Yamim Noraim (Hebrew: ימים נוראים‎ “Days of Awe”) 1 Strictly, the holidays of Rosh Hashanah (“Jewish New Year”) and Yom Kippur (“Day of Atonement”); by extension, the period of ten days including those holidays, known also as the Ten Days of Repentance (Aseret Yemei Teshuvah); or, by a further extension, the entire 40-day penitential period in the Jewish year from Rosh Chodesh Elul to Yom Kippur, traditionally taken to represent the forty days Moses spent on Mount Sinai before coming down with the second (“replacement”) set of the Tablets of Stone..