Palestinian President Mahmoud Abbas | File photo: AP/Mohamad Torokman

Nederlands + English

De afgezette Fatah-functionaris Nasser al-Qudwa lanceerde dinsdag een politiek initiatief dat gericht is op het teweegbrengen van een verandering in het Palestijnse systeem en het reorganiseren van de instituten van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie.

Door: Israel Hayom

Een document met details van het plan werd gepresenteerd op een persbijeenkomst op Zoom, die werd bijgewoond door een reeks politieke en sociale leiders, onder leiding van al-Qudwa, die de neef is van Yasser Arafat, voormalig voorzitter van de PLO.

Qudwa was eerder minister en Palestijns gezant bij de Verenigde Naties, maar werd door Abbas uit Fatah gezet omdat hij een onafhankelijke kieslijst had opgesteld voor de parlementsverkiezingen van de PA, die voor vorig jaar gepland waren, maar sindsdien zijn geannuleerd. Abbas zag de stap als een poging om Fatah te verdelen en beschuldigde Qudwa ervan “tegen de nationale eensgezindheid in te gaan”.

“We bevinden ons momenteel in de wereldsituatie sinds de Oslo-akkoorden” zei Qudwa op een persconferentie. “Het doel van het initiatief is te komen tot een brede en diepgaande verandering in het politieke systeem en de instellingen ervan opnieuw op te bouwen om instorting te voorkomen. Er moet worden erkend dat de arena is veranderd en dat er nieuwe spelers en bewegingen zijn die het recht hebben om deel uit te maken van het politieke systeem.”

In het document dat tijdens de bijeenkomst op Zoom werd gepresenteerd, stond: “Er moet een tijdelijke instelling worden opgericht om de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden, en te werken aan het streven naar nationale genezing.”

Het werd onderschreven door 65 Palestijnse leiders, grotendeels degenen die zich verzetten tegen Abbas en een bredere politieke vertegenwoordiging van de samenleving eisen.

 

ENGLISH

Ousted Fatah official Nasser al-Qudwa launched a political initiative Tuesday aimed at bringing about a change in the Palestinian system and reorganizing Palestine Liberation Organization institutions.

By: : Israel Hayom

A document detailing the plan was presented at a Zoom press meeting, which was attended by a series of political and social leaders, led by al-Qudwa, who is the nephew of Yasser Arafat, former chairman of the PLO.

Qudwa previously served as a minister and Palestinian envoy to the United Nations but was dismissed from Fatah by Abbas for creating an independent electoral list for the PA’s parliamentary elections, which were scheduled for last year, but have been canceled since. Abbas saw the move as an attempt to split Fatah and accused Qudwa of “going against the national consensus.”

“We are currently in the world situation since the Oslo Accords” Qudwa said at a press conference. “The goal of the initiative is to move towards a broad and profound change in the political system and to rebuild its institutions to prevent collapse. It should be recognized that the arena has changed and that there are new players and movements that have the right to be part of the political system.”

The document presented at the Zoom meeting said, “A temporary institution must be established to deal with the challenges that lie ahead of us, and work to strive for national healing.”

It was endorsed by 65 Palestinian leaders, largely those who oppose Abbas and demand a wider political representation of society.