Yeshiva University David H. Zysman Hall. (Beyond My Ken/Wikimedia Commons)
Yeshiva University David H. Zysman Hall. (Beyond My Ken/Wikimedia Commons)

Nederlands + English

Yeshiva University voerde aan dat het officieel toestaan van een LGBTQ-club op de campus in schril contrast staat met de religieuze waarden van de instelling.

Door Lauren Marcus, World Israel News

In een 5-4 beslissing heeft het Hooggerechtshof een verzoek van Yeshiva University afgewezen waarin het vroeg om de uitspraak van een lagere rechtbank te verhinderen, die hen zou dwingen om een LGBTQ-studentenclub officieel te erkennen.

De rechters John G. Roberts, Sonia Sotomayor, Elena Kagan en Brett Kavanaugh schreven dat “het verzoek wordt afgewezen omdat het erop lijkt dat de aanvragers ten minste twee andere wegen hebben voor versnelde of tussentijdse opheffing door de staatsrechter.”

Omdat Yeshiva University (YU) nog in beroep is bij lagere rechtbanken, weigerde het Hooggerechtshof in dit stadium van de juridische strijd in te grijpen.

In de toekomst, aldus de uitspraak, kan deze zaak “terugkeren naar dit hof” als YU al zijn beroepen bij de lagere rechtbanken zijn afgesloten.

Afgelopen vrijdag bevroor het Hooggerechtshof tijdelijk het bevel van de lagere rechtbank dat YU de LGBTQ-club moet erkennen, terwijl het de zaak verder onderzocht en besprak of het de zaak zou behandelen.

De beslissing van het Hooggerechtshof om de zaak op dit moment niet te behandelen maakte een einde aan de tijdelijke blokkade van het vonnis van de lagere rechtbank, dus YU kan gedwongen worden om de club tijdelijk te erkennen terwijl de rechtszaak nog loopt.

Yeshiva University richt zich tot Hooggerechtshof voor steun bij blokkeren LBGTQ club

“Het Eerste Amendement garandeert het recht op vrije uitoefening van godsdienst, en als die voorwaarde iets betekent, verbiedt het een staat om zijn eigen voorkeursinterpretatie van de Heilige Schrift af te dwingen,” schreven de tegenstemmende rechters Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch en Amy Coney Barrett.

“Toch is dat precies wat New York in deze zaak heeft gedaan. Yeshiva zou waarschijnlijk winnen als de zaak bij ons zou komen.”

YU, een Modern Orthodox Joodse universiteit gevestigd in New York, voerde aan dat het officieel toestaan van een LGBTQ club op de campus in schril contrast staat met de religieuze waarden van de instelling.

“Als een streng religieuze Joodse universiteit kan Yeshiva niet voldoen aan dat bevel, omdat dit in strijd zou zijn met haar oprechte religieuze overtuigingen over hoe zij haar studenten moet vormen in Torah-waarden,” schreef YU in haar verzoek aan het Hooggerechtshof.

Activisten beweren echter dat, omdat YU overheidsfinanciering aanvaardt, het onderworpen is aan de New Yorkse anti-discriminatie wetten die van toepassing zijn op LGBTQ mensen, en dat het geen religieuze vrijstelling van dat beleid kan claimen omdat het niet religieuze graden aanbiedt.

 

ENGLISH

Yeshiva University argued that officially permitting an LGBTQ club on campus is in stark contrast to the institution’s religious values.

By Lauren Marcus, World Israel News

In a 5-4 decision the Supreme Court denied a request from Yeshiva University asking it to block a lower court’s ruling, which would force them to officially recognize an LGBTQ student club.

Justices John G. Roberts, Sonia Sotomayor, Elena Kagan and Brett Kavanaugh wrote that “the application is denied because it appears that applicants have at least two further avenues for expedited or interim state court relief.”

Because Yeshiva University (YU) still has pending appeals in lower courts, the Supreme Court declined to intervene at this stage of the legal battle.

In the future, the ruling noted that should YU exhaust all of its appeals in the lower-tier courts, this case “may return to this court.”

Last Friday, the Supreme Court temporarily froze the lower court’s order that YU recognize the LGBTQ club, as it researched the case further and debated as to whether to hear the case.

The Supreme Court’s decision not to hear the case at this time ended the temporary block on the lower court ruling, so YU may be forced to temporarily recognize the club as litigation is ongoing.

Yeshiva University turns to Supreme Court for help in blocking LBGTQ club

“The First Amendment guarantees the right to the free exercise of religion, and if that provision means anything, it prohibits a State from enforcing its own preferred interpretation of Holy Scripture,” wrote dissenting Justices Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch and Amy Coney Barrett.

“Yet that is exactly what New York has done in this case. Yeshiva would likely win if its case came before us.”

YU, a Modern Orthodox Jewish college based in New York, argued that officially permitting an LGBTQ club on campus is in stark contrast to the institution’s religious values.

“As a deeply religious Jewish university, Yeshiva cannot comply with that order because doing so would violate its sincere religious beliefs about how to form its undergraduate students in Torah values,” YU wrote in its requested to the Supreme Court.

However, activists have claimed that because YU accepts public funding, it is subject to New York’s anti-discrimination laws applying to LGBTQ people, and that it cannot claim a religious exemption from those policies due to it offering secular degrees.