Synagogh HagenPolitieagenten bewaken de ingang van het gebouw van de Joodse Gemeenschap in Hagen, Duitsland,
Police officers guard the entrance to the Jewish Community building in Hagen, Germany,
Thursday, Sept. 16, 2021. (Henning Kaiser/dpa via AP)

Nederlands + English

Een 16-jarige was onder de vier mensen die werden aangehouden op verdenking van het plannen van een “islamistisch-gemotiveerde” aanval op een synagoge op de heiligste dag van de Joodse kalender.

Door Associated Press – World Israel News

Een 16-jarige jongen en drie andere mensen werden donderdag aangehouden in verband met een vermoedelijk plan voor een aanslag op een synagoge in de Duitse stad Hagen, zeiden de autoriteiten.

De aanhoudingen vonden plaats op Jom Kippoer, de heiligste dag in het Jodendom, en twee jaar na een dodelijke aanslag in een andere Duitse stad op de Jom Kippoer feestdag.

De politie zette woensdag de synagoge af en een voor die avond geplande eredienst werd afgelast.

Ambtenaren hadden “zeer ernstige en concrete informatie” ontvangen dat er tijdens Jom Kippoer een aanslag zou kunnen worden gepleegd op de synagoge, zei Herbert Reul, de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Hagen is gelegen. De tip wees op “een islamitisch-gemotiveerde dreigingssituatie,” en noemde het mogelijke tijdstip en de verdachte, voegde hij eraan toe.

De politie die snuffelhonden gebruikte vond geen gevaarlijke voorwerpen in of rond de synagoge, zei Reul. Op donderdagochtend werd de 16-jarige, een Syrisch staatsburger die in Hagen woont, aangehouden. Drie andere mensen werden aangehouden bij een inval in een appartement, en de autoriteiten onderzoeken of zij betrokken waren bij het vermoedelijke plan, zei de minister.

Reul zei dat er nog huiszoekingen gaande zijn in Hagen, maar gaf geen details en beantwoordde geen vragen. Hij zei niet waar de tip vandaan kwam.

Nieuwsblad Der Spiegel meldde, zonder bronnen te noemen, dat de tip afkomstig was van een buitenlandse inlichtingendienst. De tiener zou iemand in een online chat hebben verteld dat hij een aanslag met explosieven op een synagoge aan het plannen was, en het onderzoek leidde de onderzoekers naar de 16-jarige, die bij zijn vader in Hagen woonde.

Twee jaar geleden, op Jom Kippoer, pleegde een Duitse rechts-extremist een aanslag op een synagoge in de Oost-Duitse stad Halle. De aanval wordt beschouwd als een van de ergste antisemitische aanslagen in de naoorlogse geschiedenis van het land.

De aanvaller probeerde herhaaldelijk, maar slaagde er niet in, de synagoge met 52 gelovigen binnen te dringen. Vervolgens schoot hij buiten op straat een 40-jarige vrouw en in een nabijgelegen kebabzaak een 20-jarige man dood als een “geschikt doelwit” met allochtone roots.

Hij plaatste een antisemitische screed voordat hij de aanval van 9 oktober 2019 in de Oost-Duitse stad Halle uitvoerde en zond de schietpartij live uit op een populaire gaming site.

De Duitse minister van Justitie Christine Lambrecht veroordeelde de verijdelde aanslag in Hagen scherp.

“Het is onduldbaar dat Joden opnieuw worden blootgesteld aan zo’n gruwelijke bedreiging en dat ze het begin van hun hoogste feestdag, Jom Kippoer, niet samen kunnen vieren”, zei de minister.

 

*****************************
ENGLISH:

A 16-year-old was among four people detained on suspicion of planning an “Islamist-motivated” attack on a synagogue on the holiest day of the Jewish calendar.

By Associated Press – World Israel News

A 16-year-old boy and three other people were detained Thursday in connection with a suspected plan for an attack on a synagogue in the German city of Hagen, authorities said.

The detentions took place on Yom Kippur, the holiest day in Judaism, and two years after a deadly attack in another German city on the Yom Kippur holiday.

Police cordoned off the synagogue on Wednesday, and a worship service planned for the evening was called off.

Officials had received “very serious and concrete information” that there could be an attack on the synagogue during Yom Kippur, said Herbert Reul, the interior minister of North Rhine-Westphalia state, where Hagen is located. The tip pointed to “an Islamist-motivated threat situation,” and named the possible timing and suspect, he added.

Police using sniffer dogs found no dangerous objects in or around the synagogue, Reul said. On Thursday morning, the 16-year-old, a Syrian national who lives in Hagen, was detained. Three other people were detained in a raid on an apartment, and authorities are investigating whether they were involved in the suspected plan, the minister said.

Reul said searches were ongoing in Hagen, but gave no details and took no questions. He didn’t say where the tip came from.

News magazine Der Spiegel reported, without identifying sources, that the tip came from a foreign intelligence service. It said the teenager told someone in an online chat that he was planning an attack with explosives on a synagogue, and the probe led investigators to the 16-year-old, who lived with his father in Hagen.

Two years ago on Yom Kippur, a German right-wing extremist attacked a synagogue in the eastern German city of Halle. The attack on is considered one of the worst anti-Semitic assaults in the country’s post-war history.

The attacker repeatedly tried, but failed, to force his way into the synagogue with 52 worshippers inside. He then shot and killed a 40-year-old woman in the street outside and a 20-year-old man at a nearby kebab shop as an “appropriate target” with immigrant roots.

He posted an anti-Semitic screed before carrying out the Oct. 9, 2019, attack in the eastern German city of Halle and broadcast the shooting live on a popular gaming site.

German Justice Minister Christine Lambrecht sharply condemned the foiled Hagen attack.

“It is intolerable that Jews are again exposed to such a horrible threat and that they cannot celebrate the start of their highest holiday, Yom Kippur, together,” the minister said.