Nederlands + English

Deze dag van bazuingeschal verkondigt tien dagen van heiliging die eindigen op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
Op deze dag wordt in iedere samenkomst in Israël en over de gehele wereld de sjofar(ramshoorn) geblazen, daarmee het volk oproepend om terug te keren naar G-d en de juiste houding tegenover de Eeuwige aan te nemen. In woord en daad. Ook voor ons een dag om ons hart te onderzoeken om er zeker van te zijn dat we op één lijn zijn met het plan van de Vader met ons leven. Het feest wijst ook naar de bazuinen in het Bijbelboek Openbaring. (Leviticus 23:23-25)

Door Israelcnn

De Bijbel zegt ons om op de eerste dag van de zevende maand Tisri de heilige dag van Jom Teruah te vieren. Deze dag, wat vrij ‘dag van de bazuin’ betekent (Leviticus 23:23-25) is een dag van rust waar werken verboden is. Het bijzondere aan deze dag is dat de Thora ons niet expliciet vermeld wat de bedoeling van deze dag is. Toch geeft de naam van de dag ons een indicatie. Letterlijk betekenen de woorden Jom Teruah: ‘dag van het geluid’. Dit geluid kan worden omschreven als het geluid van een bazuin, maar ook van een grote menigte, zoals bijvoorbeeld: ‘Wanneer zij dan een lang, hard geschal laten horen, moet het hele volk hard juichen, waarna de muren van de stad zullen instorten.’ – Jozua 6:5

De naam kan ook wijzen op een dag van gebed, vreugde en verwondering, zoals beschreven in:
‘Klap in uw handen, alle volken ter aarde; juich voor God met lofliederen.’ – Psalm 47:2
‘Een psalm, een lied voor de koordirigent. Laat de hele aarde God lof toezingen.’ – Psalm 66:1
‘Jubel over God, Hij is onze kracht. Loof en prijs de God van Jakob.’ – Psalm 81:2
‘Een psalm bij het lofoffer. Laat de hele aarde voor de HERE jubelen.’ – Psalm 100:1

De Sjofar is de bazuin die geassocieerd wordt met dit feest. Het werd voornamelijk gebruikt om het volk van Israël te verzamelen voor Gods aanwezigheid en om alarm af te kondigen in tijden van oorlog. De profeten in de Bijbel spreken over deze dag tevens als de ‘dag des HERE’. Dat zal de dag zijn dat de HEER zelf zal ingrijpen op deze aarde. Twee thema’s worden geassocieerd met deze dag: verlossing van de rechtvaardigen en het oordeel over de kwaden.

In 1 Thessalonisenzen 4:16 staat geschreven:
‘Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de HEER Zelf uit de hemel neerdalen.’

De Dag van de Bazuin beschrijft dus de komst van de HEER naar deze wereld.

 

 

ENGLISH

This day of trumpet blast proclaims ten days of sanctification ending on Yom Kippur (Great Day of Atonement).
On this day, in every gathering in Israel and around the world, the shofar (ram’s horn) is blown, calling the people to return to G-d and adopt the right attitude toward the Eternal. In word and deed. It is also a day for us to examine our hearts to make sure we are aligned with the Father’s plan for our lives. The feast also points to the trumpets in the Bible book of Revelation. (Leviticus 23:23-25)

By Israelcnn

The Bible tells us to celebrate the holy day of Yom Teruah on the first day of the seventh month of Tisri. This day, which freely means “day of the trumpet” (Leviticus 23:23-25) is a day of rest where work is forbidden. What is special about this day is that the Torah does not explicitly state to us the purpose of this day. Nevertheless, the name of the day gives us an indication. Literally, the words Yom Teruah mean, “day of sound. This sound can be described as the sound of a trumpet, but also of a large crowd, as for example, “When then they let out a long, loud shout, all the people must rejoice loudly, after which the walls of the city will collapse. – Joshua 6:5

The name may also indicate a day of prayer, joy and wonder, as described in:
“Clap your hands, all the nations of the earth; rejoice before God with songs of praise. – Psalm 47:2
‘A psalm, a song for the choirmaster. Let all the earth sing praise to God.’ – Psalm 66:1
‘Rejoice over God, He is our strength. Praise and praise the God of Jacob.’ – Psalm 81:2
‘A psalm at the sacrifice of praise. Let the whole earth rejoice before the LORD.’ – Psalm 100:1

The Shofar is the trumpet associated with this feast. It was primarily used to rally the people of Israel to God’s presence and to proclaim alarm in times of war. The prophets in the Bible also speak of this day as the “day of the LORD. That will be the day the LORD Himself will intervene on this earth. Two themes are associated with this day: redemption of the righteous and judgment of the wicked.

In 1 Thessalonians 4:16 it is written:
“For when the command sounds, when one of the chief angels makes his voice heard and the trumpet of God blares, the LORD Himself will come down from heaven.

So the Day of Trumpets describes the coming of the LORD to this world.