NEDERLANDS + ENGLISH
De visie van Yuval is eenvoudig. We zijn gemaakt om God te aanbidden en onze gaven te gebruiken voor zijn glorie. Aanbidding is de zaak van het hart – de houding waarmee we ons leven voor God leven. Wat we ook doen, spreken, zingen, spelen, acteren, dansen, knutselen. Moge onze aanbidding in geest en waarheid zijn, op God gericht, op Messias gericht, gedisciplineerd, gerespecteerd, verwachtend, bekwaam, compleet.

We streven deze visie actief na op vier manieren:

– Opleiding: Deze generatie gelovigen opleiden om hun door God gegeven gaven op het gebied van muziek en kunst te gebruiken.
– Vermaning: Exhortation of the Body.
– Evangelisatie: Evangelisatie in onze lokale gemeenschap.

– Discipelschap: Gezamenlijk gebed en focus worden geplaatst om het leven in te blazen in het potentieel van elk van onze studenten

Jael Kalisher en Irit Iffert spreken met passie over deze bediening van de Heer

**********************************
ENGLISH
Yuval’s vision is simple. We are created to worship God and to use our gifts for his glory. Worship is the matter of the heart – the attitude with which we live our lives to God. Whatever we do, however we speak, sing, play, act, dance, craft… May our worship be in spirit and in truth, God-centred, Messiah-seeking, disciplined, reverenced, expectant, skilful, complete
We actively pursue this vision in four ways:

– Training
Training up this generation of believers to use their God-given gifts in the area of music and the arts.
– Exhortation: Exhortation of the Body.
– Evangelism: Evangelism in our local community.

– Discipleship: Concerted prayer and focus is placed on breathing life into the potential of each and every one of our students

Jael Kalisher and Irit Iffert talk with passion about this ministry of the Lord