Minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz spreekt op een persconferentie over het verbieden van conversietherapie, in Tel Aviv, 14 februari 2022. (Foto: Avshalom Sassoni/Flash90)
Minister of Health Nitzan Horowitz speaks at a press conference on banning conversion therapy, in Tel Aviv, Feb. 14, 2022. (Photo: Avshalom Sassoni/Flash90)

Nederlands + English

Zal de omstreden rechtse Israëlische partij het pro-LGBT beleid van voormalige homoseksuele minister van Volksgezondheid terugdraaien?

Door Allisraelnews – Maayan Hoffman

De openlijk homoseksuele Israëlische minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz stimuleerde LGBTQ+ rechten. Orthodoxe Joodse partijen onder leiding van Bezalel Smotrich zouden ze kunnen intrekken.

LGBTQ+ kwesties speelden de afgelopen 18 maanden een prominente rol onder minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz – die openlijk homoseksueel is en volgens sommigen een “pro-agenda” politicus was.

Hij werd gezien als voorvechter van de zaak ten koste van bijna alle andere werkzaamheden. Daarvoor kreeg hij lof van de homoseksuele gemeenschap, maar zijn beleid wekte de woede op uit de ultraorthodoxe, conservatieve en christelijke gemeenschappen.

Op verschillende punten werd hem verweten dat hij te veel aandacht besteedde aan zijn persoonlijke agenda, die slechts een klein segment van de Israëlische samenleving betrof, in plaats van grotere problemen in de gezondheidszorg tijdens een wereldwijde pandemie.

“We bevinden ons midden in een revolutie, en we hebben nog zoveel te doen, we stoppen echt niet,” zei Horowitz begin juni in een verklaring, minder dan 30 dagen voor de val van de regering. “Er zullen meer successen zijn, meer stappen voor gelijkheid.”

“Deze regering heeft meer gedaan voor de homoseksuele gemeenschap dan enige andere regering in de geschiedenis van het land,” zei Lapid in juli.

Uiteindelijk stapte Horowitz uit zijn functie als voorzitter van de linkse Meretz-partij. Hij won slechts het zevende plekje op de lijst die naar verwachting vier of vijf zetels zal winnen, en er wordt niet verwacht dat hij in een toekomstige regering een leidende rol zal vervullen.

“Ik ben vooral trots op de stappen die ik heb gezet met betrekking tot de rechten van vrouwen en LGBT-mensen,” zei hij tijdens zijn ontslagrede.

Hoewel Horowitz verschillende “overwinningen” boekte voor LGBTQ+-mensen in Israël, werd geen enkele daarvan gerealiseerd via wetgeving, en in veel gevallen konden de verworvenheden worden uitgewist omdat ze niet vastgelegd waren in de begroting.

Als een rechts blok een coalitie vormt, hebben sommige politici gezworen het beleid van Horowitz te zullen veranderen. Hier zijn er een paar die kunnen worden teruggedraaid:

1: Geslachtsveranderende operaties

Horowitz verkortte de wachtrijen voor geslachtsveranderende operaties door het aantal beschikbare operaties uit te breiden. Hij financierde ook behandelingscoördinatoren om patiënten die een geslachtsverandering moesten ondergaan te begeleiden om het voor hen gemakkelijker te maken.

2: Bloeddonaties

In samenwerking met Magen David Adom trok Horowitz het verbod op bloeddonatie door homoseksuele mannen in.

“Vanaf vandaag krijgt elke bloeddonor die een leven komt redden een gelijke behandeling, ongeacht zijn geslacht of seksuele geaardheid, of hij nu LGBT of hetero is,” zei Horowitz in augustus 2021. “Het gaat niet alleen om het doneren van bloed. Het is een symbool geworden van discriminatie van de LGBT-gemeenschap in Israël.”

3: Homo draagmoederschap

In januari 2022 paste hij het draagmoederschapsproces aan om alleenstaande mannen, homoparen en transgenders toegang te geven tot dezelfde draagmoederschapsprocedure in Israël als heteroseksuele paren.

4: Behandeling voor geslachtsaanpassing

Het ministerie van Volksgezondheid onder Horowitz keurde de financiering goed van PrEP geslachtsveranderende medicijnen en andere behandelingen voor genderaanpassingen in het gezondheidspakket. Hij stelde ook voor dat tieners al op 16-jarige leeftijd mogen beslissen of ze van geslacht willen veranderen.

5: Conversietherapie

Horowitz verbood conversietherapieën en oordeelde dat gezondheidswerkers die zich bezighouden met conversietherapieën kunnen worden bestraft en licenties kunnen worden geweigerd.

6: Abortussen

Tot slot versoepelde de minister van Volksgezondheid in juni de toegang tot abortussen, kort na het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om Roe v. Wade ongedaan te maken.

Door het nieuwe beleid krijgen vrouwen toegang tot abortuspillen via hun ziekenfonds en hoeven de meeste vrouwen niet meer te verschijnen voor de speciale commissie die toestemming moet geven voor een abortus. Vrouwen kunnen nu ook een abortus krijgen in hun plaatselijke gezondheidskliniek in plaats van in ziekenhuizen of speciale chirurgische klinieken.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in Israël al ongeveer 98% van de verzoeken om een abortus goedgekeurd.

“Nitzan Horowitz wilde de indruk wekken dat hij pro-vrouwen is. Ik heb het gevoel dat de heer Horowitz niet pro-vrouwen is maar pro-agenda,” zei Sandy Shoshani, die “Be’ad Chaim” leidt, Israëls pro-life organisatie.

Ze zei dat Horowitz niet aan vrouwen denkt omdat vrouwen “het recht verdienen te weten wat ze doen, te weten hoe abortussen worden gedaan, wat een chemische abortus is, de gevolgen ervan voor hun lichaam en wat de alternatieven voor abortus zijn die ze kunnen overwegen.

“Het is heel gevaarlijk om een vrouw een snelle en gemakkelijke abortus aan te bieden zonder haar iets uit te leggen,” vertelde Shoshani aan ALL ISRAEL NEWS.

Ze zei dat haar organisatie “meer dan 4.000 baby’s heeft gered sinds 2006.” Dit jaar hielp de organisatie bij meer dan 650 geboortes.

Maar linkse elementen van de Israëlische samenleving prezen de stappen van Horowitz en uitten hun bezorgdheid dat een rechtse regering ze zou terugdraaien.

“Aan de ene kant heeft Israël – als een van de eerste landen ter wereld – vrouwen gelijkheid verleend,” vertelde professor voor genderstudies Daphna Hacker van de Universiteit van Tel Aviv aan The Washington Post. “Maar het is hetzelfde land waar veel van het recht van het land 2000 jaar teruggaat. Dit dilemma zit in ons DNA.”

WE MOETEN ONZE PRIORITEITEN VERANDEREN

Hoewel hij geen specifiek commentaar wilde geven op Horowitz of zijn beslissing om de inspanningen te richten op de LGBTQ-gemeenschap, zei Dr. Hagai Levine “de les van de recente ministers van Volksgezondheid in Israël is dat we ministers nodig hebben die geschikt zijn voor hun baan, vooral voor het ministerie van Volksgezondheid.”

“De minister hoeft geen arts te zijn. Maar hij of zij moet een diep inzicht hebben in het gezondheidssysteem van onder tot boven, passie om gezondheid en vertrouwen van het publiek en de gezondheidssector te bevorderen,” benadrukte de voormalige voorzitter van Israëls vereniging van volksgezondheidsartsen.

Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat de volgende minister “de politieke kracht en wil om middelen te verstrekken aan het verwaarloosde gezondheidssysteem, en ‘gezondheid in alle beleidsmaatregelen’ te stimuleren met structurele veranderingen om de gezondheid te bevorderen via stedenbouwkundige planning, belastingbeleid, enz.

“Slechts 4% van het budget van het ministerie van Volksgezondheid is bestemd voor preventie,” vervolgde Levine. “Preventie is het beste medicijn. We moeten de prioriteiten veranderen.”

EEN RECHTSE REGERING KAN DIT VERANDEREN.

Dat brengt ons bij de verkiezingen van morgen. Als de partij Religieus Zionisme haar verwachte 14 zetels wint en een rechtse regering helpt vormen onder voormalig premier Benjamin Netanyahu, wordt een sterke push verwacht om de Israëlische samenleving weer “natuurlijk te maken” en LGBTQ+-rechten in te trekken.

Volgens de laatste peilingen staat het rechtse blok op 60 of 61 zetels, inclusief Bezalel Smotrich, hoofd van het Religieus Zionisme. Veertien zetels is het dubbele van het aantal dat de partij in de huidige Knesset heeft.

Smotrich heeft zichzelf in 2015 een “trotse homofoob” genoemd en zei in maart 2021 dat hij “een probleem heeft met de LGBTQ+ cultuur.” Hij gaf ook de schuld aan de Tel Aviv Pride Parade voor één van Israël’s COVID-golven.

Over de erkenning van Israëls LGBTQ-gemeenschap zei Smotrich vorige maand tijdens een interview in een populaire talkshow: “Ik denk niet dat het iets goeds of gezonds is voor de samenleving.

In 2006 protesteerde Smotrich tegen de gay pride parade door de “Beestenparade” te organiseren, waarbij deelnemers met dieren liepen om de “onreinheid” van homoseksualiteit uit te beelden. Smotrich heeft zich sindsdien verontschuldigd voor zijn betrokkenheid.

Eldad Rabinovich, die bij de laatste verkiezingen op de lijst van het Religieus Zionisme stond, heeft gezegd te zullen werken aan het “herstel van de natuurlijkheid” van de Israëlische samenleving door de homorechten terzijde te schuiven.

De Noam-partij, een van de drie partijen die de lijst van het Religieus Zionisme vormen, heeft ook als hoofddoel het bevorderen van het anti-LGBTQ+-beleid.

Ongeveer 61% van de Israëli’s is het ermee eens dat “paren van hetzelfde geslacht dezelfde rechten moeten krijgen als heteroseksuele paren”, volgens een rapport dat in 2021 werd gepubliceerd door het Israel Democracy Institute, terwijl 39% dat niet vindt.

 

ENGLISH

Openly gay Israeli Health Minister Nitzan Horowitz boosted LGBTQ+ rights. Orthodox Jewish parties led by Bezalel Smotrich could take them away.

By: Allisraelnews – Maayan Hoffman

Openly gay Israeli Health Minister Nitzan Horowitz boosted LGBTQ+ rights. Orthodox Jewish parties led by Bezalel Smotrich could take them away.

LGBTQ+ issues played a prominent role during the last 18 months under Health Minister Nitzan Horowitz – who is openly gay and some say was a “pro-agenda” politician.

He was seen as championing the cause at the expense of almost all other efforts. For this, he drew praise from the gay community but his policies rankled segments of the ultra-Orthodox, conservative and Christian communities.

At different points, he was accused of focusing too much effort on his personal agenda and one that affected only a small segment of Israeli society rather than greater health system issues during a global pandemic.

“We are in the midst of a revolution, and we have so much more to do, and we really are not stopping,” Horowitz said in a statement in early June, less than 30 days before the collapse of the government. “There will be more achievements, more steps for equality.”

“This government has done more than any government in the country’s history for the gay community,” Lapid said in July.

Ultimately, Horowitz stepped down from his role as chair of the left-wing Meretz party. He won only the seventh slot on the list that is expected to win four or five seats, and he is not expected to have a leadership role in any future government.

“I am especially proud of the moves I made regarding the rights of women and LGBT people,” he said during his resignation speech.

Although Horowitz had several “wins” for LGBTQ+ people in Israel, none of them were obtained through legislation, and in many cases, the gains could be erased since they were not anchored in the budget.

If a right-wing bloc forms a coalition, some politicians have vowed they will work to change Horowitz’s policies. Here are a few that could be reversed:

1: Gender reassignment surgeries

Horowitz shortened the queues for gender reassignment surgeries by expanding the number of surgeries available. He also funded treatment coordinators to accompany patients undergoing sex change procedures to make it easier for them.

2: Blood donations

Working with Magen David Adom, Horowitz repealed a ban on gay men donating blood.

“From today, every blood donor who comes to save a life will receive equal treatment, regardless of his gender or sexual orientation, whether he is LGBT or straight,” Horowitz said in August 2021. “It is not just about donating blood. It has become a symbol of discrimination against the LGBT community in Israel.”

3: Gay surrogacy

In January 2022 he updated the surrogacy process to allow single men, gay couples and transgenders access to the same surrogacy procedure in Israel as heterosexual couples.

4: Gender adjustment treatments

The Health Ministry under Horowitz approved the funding of PrEP sex change drugs and other treatments for gender adjustment in the health basket. He also moved to allow teens to decide they want to change their gender as early as age 16.

5: Conversion therapy

Horowitz banned conversion therapies and ruled that health professionals who engage in conversion therapies could be sanctioned and denied licenses.

6: Abortions

Finally, the health minister eased access to abortions in June, shortly after a U.S. Supreme Court decision to overturn Roe v. Wade.

The new policy grants women access to abortion pills through their health fund and will exempt most women from appearing before the special committee whose approval is needed to receive an abortion. Women are also now able to get an abortion at their local health clinic rather than at hospitals or special surgical clinics.

Already, around 98% of requests for an abortion were approved in Israel, according to the Central Bureau of Statistics.

“Nitzan Horowitz wanted to give the impression that he is pro-women. I feel Mr. Horowitz is not pro-women but pro-agenda,” said Sandy Shoshani, who runs “Be’ad Chaim,” Israel’s pro-life organization.

She said Horowitz was not thinking of women because women “deserve the right to know what they are doing, know how abortions are done, what a chemical abortion is, the consequences it has on their bodies and what the alternatives are to abortion that they can consider.

“It is very dangerous to offer a woman a quick and easy abortion without explaining anything to her,” Shoshani told ALL ISRAEL NEWS.

She said her organization has “saved more than 4,000 babies since 2006.” This year, the organization helped with more than 650 births.

But left-wing element of Israeli society praised Horowitz’s moves and expressed concern that a right-wing government would reverse them.

“On one hand, Israel – as one of the first countries in the world – granted women equality,” Tel Aviv University gender studies Professor Daphna Hacker told The Washington Post. “But it is the same country where much of the law of the land goes back 2,000 years. This dilemma is in our DNA.”

‘WE NEED TO CHANGE PRIORITIES’

While he would not comment specifically on Horowitz or his decision to focus efforts on the LGBTQ community, Dr. Hagai Levine said “the lesson from the recent health ministers in Israel is that we need ministers who are fit for their jobs, especially for the Health Ministry.”

“The minister does not have to be a physician. But he or she must have a deep understanding of the health system from the bottom to the top, passion to promote health and trust from the public and health sector,” the former chairman of Israel’s association of Public Health Physicians stressed.

He added that he hopes the next minister will “have the political strength and will to bring resources to the neglected health system, and push ‘health in all policies’ with structural changes to promote health via urban planning, tax policy, etc.

“Only 4% of the Ministry of Health budget is allocated for prevention,” Levine continued. “Prevention is the best medicine. We need to change priorities.”

A RIGHT-WING GOVERNMENT MAY AIM TO CHANGE THIS

That brings us to tomorrow’s election. If the Religious Zionism party wins its expected 14 seats and helps form a right-wing government under former Prime Minister Benjamin Netanyahu, a strong push to “restore naturalness” to Israeli society and withdraw LGBTQ+ rights is expected.

The latest polls show the right-wing bloc at 60 or 61 seats, including Bezalel Smotrich, head of Religious Zionism. Fourteen seats is double the number the party has in the current Knesset.

Smotrich has called himself a “proud homophobe” in 2015 and said in March 2021 that he has “a problem with LGBTQ+ culture.” He also blamed one of Israel’s COVID waves on the Tel Aviv Pride Parade.

Regarding recognizing Israel’s LGBTQ community, Smotrich said “I don’t think that it is something right, good or healthy for society,” during an interview on a popular talk show last month.

In 2006, Smotrich protest of the gay pride parade by organizing the “Beasts Parade” in which participants marched with animals to depict the “impurity” of homosexuality. Smotrich has since apologized for his involvement.

Eldad Rabinovich, who was on the Religious Zionism list in the last election, has said it would work to “restore naturalness” to Israeli society by upending gay rights.

The Noam party, one of the three parties that constitutes the Religious Zionism list, has also set its primary goal as advancing anti-LGBTQ+ policies.

Some 61% of Israelis agree that “same-sex couples should be granted the same rights as heterosexual couples,” according to a report published in 2021 by the Israel Democracy Institute, while 39% do not.