Studente Tamar Cohen houdt een Hellenistische kruik vast die werd ontdekt in het bos van Lachish.

Student Tamar Cohen holding a Hellenistic jug discovered in Lachish Forest.
(Saar Ganor/Israël Antiquiteiten Autoriteit)

Nederlands + English

Kijk eens wat Israëlische archeologen hebben opgegraven van de Hasmoneese dynastie die het land regeerde na de Chanukah-overwinning van de Makkabeeën.

Door Abigail Klein Leichman – ISRAEL21c

Archeologen hebben nieuw bewijs onthuld van de lange strijd tussen Hellenisten en Hasmoneeën in het heilige land, net op tijd voor Chanoeka 5782 (2022).

Chanoeka viert de overwinning van een leger, geleid door een vader en zonen die bekend staan als de Makkabeeën, op Hellenistische (Seleucidische) veroveraars die Joodse gebruiken verboden en de Tempel in Jeruzalem verontreinigd hadden.

In de jaren nadat de Makkabeeën de Tempel hadden gereinigd en opnieuw hadden ingewijd, gingen de gevechten tegen de Seleuciden door onder de nakomelingen van de Makkabeeën, die de Hasmoneese dynastie vestigden.

En nu hebben archeologen een Seleucide vesting opgegraven die 2100 jaar geleden door de Hasmoneeën werd verwoest in het bos van Lachish.

Archeologen van de Israel Antiquities Authority en student-gravers vonden in de structuur wapens, verbrande houten balken, kruiken en tientallen munten.

“De opgraving levert tastbaar bewijs van de Chanoeka-verhalen,” zeiden leidinggevenden van de opgraving Saar Ganor, Vladik Lifshits en Ahinoam Montagu.

“Het lijkt erop dat we een gebouw hebben ontdekt dat deel uitmaakte van een versterkte linie die door de Hellenistische legeraanvoerders was opgericht om de grote Hellenistische stad Maresha te beschermen tegen een Hasmonees offensief. De vondsten van de site tonen echter aan dat de Seleucide verdediging niet succesvol was.”

“De opgravingslocatie levert tastbaar bewijs van de Chanoeka-verhalen,” zeiden opgravingsdirecteuren Saar Ganor, Vladik Lifshits en Ahinoam Montagu.

“Het lijkt erop dat we een gebouw hebben ontdekt dat deel uitmaakte van een versterkte linie die door de Hellenistische legeraanvoerders was opgericht om de grote Hellenistische stad Maresha te beschermen tegen een Hasmonees offensief. De vondsten van de site tonen echter aan dat de Seleucide verdediging niet succesvol was.”

Zij geloven dat het gebouw werd verwoest onder Hasmoneese leider Johannes Hyrcanus rond 112 v. Chr. Zijn veroveringen worden beschreven in de boeken van de Makkabeeën en door de historicus Josephus uit het Romeinse tijdperk.

“De verhalen van de Makkabeeën komen voor onze ogen tot leven,” zei algemeen directeur Eli Eskozido van de Israëlische Oudheidkundige Dienst.

Maar dit is niet de eerste vondst met betrekking tot de helden van Chanoeka.

Makkabee Herenhuis verborgen onder modern huis

Toen Theo en Miriam Siebenberg in 1970 een huis bouwden in de Oude Stad van Jeruzalem, had Theo een vermoeden dat oude Joodse leiders dit gebied nabij de Tempelberg hadden bewoond.

Achttien jaar graven bevestigden dat het Siebenberg huis op verschillende lagen Joodse geschiedenis rust die ongeveer 3000 jaar teruggaan.

Onder deze lagen bevinden zich de resten van een Hasmonees herenhuis dat door Biblical Archaeology Review “een technisch en structureel wonder” werd genoemd.

De Siebenbergs hebben van de opgravingen onder hun huis een museum gemaakt.

Bezoekers kunnen stenen van 200 pond van het oude herenhuis zien, opgestapeld langs één muur als een tastbaar “gedenkteken voor het huis van de Makkabeeën dat hier 2000 jaar geleden stond”, vertelde Miriam Siebenberg in 2013 aan ISRAEL21c.

Zestien zilveren munten uit de Hasmoneese periode (135-126 BCE) werden in april 2016 ontdekt bij een opgraving van de Israel Antiquities Authority in de buurt van Modi’in, de woonplaats van de Makkabeeën.

De schat was verborgen in een spleet tegen een muur van een Joods landbouwbedrijf dat ook tijdens de opgraving werd ontdekt.

Terwijl de zilveren munten de Seleucidische keizers eren, werden ook talrijke bronzen munten ontdekt met de namen van Hasmoneese koningen zoals Yehohanan, Judah, Jonathan en Mattathias.

Volgens opgravingsdirecteur Avraham Tendler is de cache “overtuigend bewijs dat een van de leden van het landgoed het huis om een onbekende reden moest verlaten. Hij begroef zijn geld in de hoop terug te komen en het op te halen, maar was blijkbaar ongelukkig en keerde nooit meer terug. Het is een opwindende gedachte dat de muntschat hier 2.140 jaar lag te wachten tot wij hem blootlegden.”

Hasmonees dorp ontdekt

In 2019 werden resten van een 2000 jaar oud Hasmonees dorp ontdekt tijdens het graven van de fundering voor een nieuw schoolgebouw in Jeruzalem.

Het dorp bevatte een grote wijnpers, fragmenten van voorraadpotten, een groot columbarium (duiventil), een olijfpers, een groot ritueel bad (mikveh), een waterreservoir, steengroeven en een grafgrot met vele kamers die naar een grote binnenplaats leidde.

“Het lijkt erop dat dit grafveld een rijke of prominente familie diende tijdens de Hasmoneese periode. Het landgoed was enkele generaties in gebruik, zoals in die tijd gebruikelijk was,” zei IAA-opgravingsdirecteur Ya’akov Billig.

Winterpaleizen in Jericho

De stad Jericho in de Jordaanvallei, ongeveer 15 mijl ten oosten van Jeruzalem, was de relatief warme plek die drie koningen van de Hasmoneese dynastie kozen om hun winterpaleizen te bouwen.

De paleizen werden in fasen gebouwd vanaf het einde van de tweede eeuw v. Chr. en werden blijkbaar verwoest door een aardbeving in 31 v. Chr.

De paleizen in hellenistische stijl, die in de jaren 1970 door de Hebreeuwse archeoloog Ehud Netzer in 10 seizoenen werden opgegraven, hadden een open binnenplaats met daaromheen kamers.

Er waren elegante zuilengalerijen voor entertainment, badkuipen versierd met gekleurde fresco’s, rituele en zwembaden, torens en grachten, boomgaarden en siertuinen. In 2001 werd in het noordoostelijke deel van het Hasmoneese paleiscomplex een gebouw gevonden waarvan wordt aangenomen dat het een synagoge is.

Hasmoneese olielamp in de stad van David

Een perfect bewaarde olielamp uit het Hasmoneese tijdperk werd in 2020 ontdekt tijdens opgravingen van de Pelgrimsweg in de Stad van David in Jeruzalem, net buiten de muren van de Oude Stad.

De Pelgrimsweg is de monumentale doorgangsweg waarlangs pelgrims naar de Tempelberg gingen in de Tweede Tempelperiode (516 v. Chr. tot 70 n. Chr.).

De olielamp van klei is versierd met geometrische patronen, waaronder een tak en bladeren op de tuit. Archeologen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst zeggen dat de lamp typisch is voor de eerste eeuw voor Christus, in de laatste jaren van de Hasmoneese overheersing.

Opgravingsdirecteur Ari Levy zei dat dergelijke lampen werden gebruikt voor het verlichten van gebouwen en straten, en in Shabbat en Chanoeka kaarslichtrituelen.

***********************************************************

***********************************************************

ENGLISH
Look what Israeli archeologists have dug up from the Hasmonean dynasty that ruled the land following the Maccabees’ Chanukah triumph.

By Abigail Klein Leichman – ISRAEL21c

Archaeologists revealed new evidence of the long battle between Hellenists and Hasmoneans in the holy land, just in time for Chanukah 5782.

Hanukkah celebrates the 164 BCE victory of an army, led by a father and sons known as the Maccabees, over Hellenist (Seleucid) conquerors who’d outlawed Jewish practices and defiled the Temple in Jerusalem.

In the years after the Maccabees purified and rededicated the Temple, battles against the Seleucids continued under Maccabee descendants as they established the Hasmonean dynasty.

And now archaeologists have unearthed a Seleucid fortification destroyed 2,100 years ago by the Hasmoneans in Lachish Forest.

Israel Antiquities Authority archeologists and student diggers found weapons, burned wooden beams, jugs and dozens of coins in the structure.

“The excavation site provides tangible evidence of the Hanukkah stories,” said excavation directors Saar Ganor, Vladik Lifshits and Ahinoam Montagu.

“It appears that we have discovered a building that was part of a fortified line erected by the Hellenistic army commanders to protect the large Hellenistic city of Maresha from a Hasmonean offensive. However, the finds from the site show that the Seleucid defenses were unsuccessful.”

“The excavation site provides tangible evidence of the Hanukkah stories,” said excavation directors Saar Ganor, Vladik Lifshits and Ahinoam Montagu.

“It appears that we have discovered a building that was part of a fortified line erected by the Hellenistic army commanders to protect the large Hellenistic city of Maresha from a Hasmonean offensive. However, the finds from the site show that the Seleucid defenses were unsuccessful.”

They believe the building was destroyed under Hasmonean leader John Hyrcanus around 112 BCE. His conquests are described in the Books of the Maccabees and by Roman-era historian Josephus.

“The stories of the Maccabees are coming to life before our eyes,” said Israel Antiquities Authority General Director Eli Eskozido.

But this is hardly the first find relating to the heroes of Hanukkah.

Maccabee Mansion Hiding Under Modern Home

When Theo and Miriam Siebenberg built a house in Jerusalem’s Old City in 1970, Theo had a hunch that ancient Jewish leaders had inhabited this area close to the Temple Mount.

Eighteen years of digging confirmed that the Siebenberg house sits on several layers of Jewish history going back about 3,000 years.

Among these layers are the remains of a Hasmonean mansion that Biblical Archaeology Review called “an engineering and structural marvel.”

The Siebenbergs turned the excavations under their home into a museum.

Visitors can see 200-pound stones from the ancient mansion piled along one wall as a tangible “memorial to the Maccabee house that stood here 2,000 years ago,” Miriam Siebenberg told ISRAEL21c in 2013.

Sixteen silver coins dating to the Hasmonean period (135–126 BCE) were discovered in April 2016 in an Israel Antiquities Authority excavation near Modi’in, hometown of the Maccabees.

The treasure was hidden in a crevice against a wall of a Jewish agricultural estate also discovered during the excavation.

While the silver coins honor Seleucid emperors, numerous bronze coins were also discovered, bearing the names of Hasmonean kings such as Yehohanan, Judah, Jonathan and Mattathias.

Excavation director Avraham Tendler said the cache is “compelling evidence that one of the members of the estate needed to leave the house for some unknown reason. He buried his money in the hope of coming back and collecting it, but was apparently unfortunate and never returned. It is exciting to think that the coin hoard was waiting here 2,140 years until we exposed it.”

Hasmonean Village Discovered


In 2019, remains of a 2,000-year-old Hasmonean village were discovered during the digging of the foundation for a new school building in Jerusalem.

The village contained a large wine press, fragments of storage jars, a large columbarium (dovecote), an olive press, a large ritual bath (mikveh), a water cistern, rock quarries and a many-chambered burial cave leading to a large courtyard.

“It seems that this burial estate served a wealthy or prominent family during the Hasmonean period. The estate was in use for a few generations as was common in that era,” said IAA excavation director Ya’akov Billig.

Winter Palaces in Jericho


The Jordan Valley city of Jericho, about 15 miles east of Jerusalem, was the relatively warm spot chosen by three kings of the Hasmonean dynasty to build their winter palaces.

Constructed in stages from the end of the second century BCE, the palaces apparently were destroyed by an earthquake in 31 BCE.

Excavated over 10 seasons beginning in the 1970s by Hebrew University archeologist Ehud Netzer, the Hellenist-style palaces featured an open courtyard surrounded by rooms.

There were elegant colonnaded rooms for entertaining, bathtubs decorated with colored frescos, ritual and swimming pools, towers and moats, orchards and ornamental gardens. A building believed to be a synagogue was found in 2001 in the northeastern part of the Hasmonean palace complex.

Hasmonean Oil Lamp in City of David

A perfectly preserved oil lamp from the Hasmonean era was discovered in 2020 during excavations of the Pilgrimage Road in Jerusalem’s City of David, just outside the Old City walls.

The Pilgrimage Road is the monumental thoroughfare through which pilgrims ascended to the Temple Mount in the Second Temple period (516 BCE to 70 CE).

The clay oil lamp is decorated with geometric patterns including a branch and leaves on the spout. Israel Antiquities Authority archeologists say it is typical of the first century BCE, in the final years of Hasmonean rule.

Excavation Director Ari Levy said such lamps were used for lighting buildings and streets, and in Shabbat and Hanukkah candle-lighting rituals.