Een man heeft toestemming gekregen om een Thora en een christelijke Bijbel te verbranden buiten de Israëlische ambassade in Stockholm, Zweden in juli 2023. (Getty Images)
A man has gotten permission to burn a Torah and a Christian Bible outside the Israeli embassy in Stockholm, Sweden in July 2023. (Getty Images)

Nederlands + English

Israëlische functionarissen en Joodse leiders protesteren nadat de Zweedse politie een vergunning verleende aan iemand die van plan is dit weekend een Hebreeuwse Bijbel te verbranden voor de Israëlische ambassade in Stockholm.

Bron: JTA

De man vroeg  een vergunning aan om het boek te verbranden als reactie op een demonstratie in juni waarbij een Koran, het heilige boek van de moslims, in brand werd gestoken. De man is ook van plan om een christelijke bijbel te verbranden, zei de politie toen ze de aanvraag enkele weken geleden bekendmaakten.

Vrijdag kondigde de politie haar besluit aan om de demonstratie toe te staan en staat gepland voor zaterdag.

“Ik veroordeel ten zeerste de beslissing van de autoriteiten in Zweden om het verbranden van een Bijbelboek voor de Israëlische ambassade in het land toe te staan,” zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vrijdag in een verklaring. “De Staat Israël neemt deze schandelijke beslissing, die het Heilige der Heiligen van het Joodse volk schaadt, zeer ernstig. De heilige boeken van alle religies moeten worden gerespecteerd.”

Israëlische functionarissen, waaronder de ambassadeur in Zweden, hebben er bij Zweedse functionarissen op aangedrongen om de boekverbranding te voorkomen, maar kregen te horen dat de Zweedse wet rond vrijheid van meningsuiting het recht omvat om de demonstratie te houden zoals die gepland is. Ze gaven dezelfde verklaring voor het feit dat ze vorige maand een 37-jarige christelijke Irakese immigrant toestonden om een Koran te verbranden en op een andere manier te bezoedelen.

“Wij veroordelen ten zeerste de beslissing van de Zweedse autoriteiten om het provocerend verbranden van heilige boeken en teksten door extremisten in het land toe te staan,” zei het Europees Joods Congres in een verklaring. “Provocatieve, racistische, antisemitische en misselijkmakende daden zoals deze horen in geen enkele beschaafde samenleving thuis.”

Het verbranden van Joodse boeken heeft een bijzonder traumatische geschiedenis in Europa, waar de nazi’s bekend werden door het verbranden van Joodse teksten tijdens hun vervolging van de Joden op het continent.

 

*******************************

ENGLISH

Israeli officials and Jewish leaders are pushing back after Swedish police granted a permit to someone who plans to burn a Hebrew Bible in front of the Israeli embassy in Stockholm this weekend.

Source: JTA

The man reportedly applied for a permit to burn the book in response to a demonstration in June during which a Quran, the Muslim holy book, was set ablaze. The man also plans to burn a Christian Bible, the police said when they revealed the application several weeks ago.

They announced their decision to permit the display on Friday, and the demonstration is reportedly scheduled for Saturday.

“I strongly condemn the decision of the authorities in Sweden to allow the burning of a Bible book in front of the Israeli embassy in the country,” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a statement Friday. “The State of Israel takes very seriously this shameful decision that damages the Holy of Holies of the Jewish people. The sacred books of all religions must be respected.”

Israeli officials, including the ambassador to Sweden, have pressed Swedish officials to prevent the book-burning but have been told that Swedish law around freedom of speech includes the right to the demonstration as it is planned. They offered the same explanation for why they permitted a 37-year-old Christian Iraqi immigrant to burn and otherwise defile a Quran last month.

“We strongly condemn the decision of Swedish authorities to allow the provocative burning of holy books and texts by extremists in the country,” the European Jewish Congress said in a statement. “Provocative, racist, antisemitic and sickening acts such as these have no place in any civilized society.”

The burning of Jewish books has a particularly traumatic history in Europe, where the Nazis famously burned Jewish texts during their persecution of the continent’s Jews.